14 juli 2021

2021-07-14: MET FOTO'S EN VIDEO. Prachtig gebouw uit de Tweede Tempel-periode opgegraven - WITH PICTURES AND VIDEO. Magnificent building from Second Temple-period revealed

De onlangs ontwikkelde bezoekersroute onthult een van de meest magnifieke openbare gebouwen uit de Tweede Tempelperiode ontdekt in Jeruzalem.

Nederlands + English

NEDERLANDS:

De Western Wall Heritage Foundation en de Israel Antiquities Authority stellen het publiek in staat om indrukwekkende nieuwe delen te bekijken van een van de meest magnifieke openbare gebouwen uit de Tweede Tempelperiode die zijn blootgelegd De ontdekking, het resultaat van archeologische opgravingen die onlangs zijn uitgevoerd in de tunnels bij de Westelijke Muur, zal deel uitmaken van de nieuwe route die voor bezoekers wordt geopend voorafgaand aan Rosh Chodesh Elul en Selichot (boetedoeningsgebeden).

Door: ArutzSheva7 

Y

Een deel van de structuur, ten westen van Wilson's Arch en de Tempelberg, werd ontdekt en gedocumenteerd door Charles Warren in de negentiende eeuw, gevolgd door verschillende archeologen in de twintigste eeuw. Nu de opgraving is voltooid, weten we dat het twee identieke prachtige kamers bevat met een uitgebreide fontein ertussen. De muren van de zalen en de fontein waren versierd met een gebeeldhouwde kroonlijst met pilasters (platte steunpilaren) met daarop Korinthische kapitelen. De decoratieve stijl van het gebouw is typerend voor de weelderige architectuur uit de Tweede Tempelperiode.

Mordechai Soli Eliav, voorzitter van de Western Wall Heritage Foundation zei: "Het is opwindend om zo'n magnifiek bouwwerk uit de Tweede Tempelperiode te onthullen terwijl we rouwen om de verwoesting van Jeruzalem en bidden voor het herstel ervan. Deze kamers maken deel uit van een nieuwe wandeling door de tunnels bij de Westelijke Muur, waar bezoekers fascinerende vondsten zullen zien. Zij zullen voor het eerst langs de hele route kunnen lopen tussen overblijfselen uit de Tweede Tempelperiode, die de complexiteit van het Joodse leven in Jeruzalem tussen de Hasmoneeën en de Romeinse tijd illustreert.” 

Volgens Dr. Shlomit Weksler-Bdolach, directeur opgravingen namens de Israel Antiquities Authority: “Dit is zonder twijfel een van de meest magnifieke openbare gebouwen uit de periode van de Tweede Tempel die ooit buiten de muren van de Tempelberg in Jeruzalem zijn blootgelegd. Het werd gebouwd rond 20-30 na Chr. Het gebouw, dat blijkbaar langs een straat stond die naar de Tempelberg leidde, werd gebruikt voor openbare functies waar belangrijke hoogwaardigheidsbekleders werden ontvangen voordat ze het tempelcomplex en de Tempelberg betraden.” Het kan zelfs het gemeentehuis zijn geweest

“Bezoekers van die plek kunnen zich nu de weelde van de plaats voorstellen: de twee zijkamers dienden als sierlijke ontvangstruimten en tussen hen in was een prachtige fontein met water dat uit loden pijpen gutste die in het midden van de Korinthische kapitelen uit de muur staken. De opgraving bracht ook de originele massieve stenen platen aan het licht waarmee het oude gebouw was geplaveid. De archeologen geloven dat de gastenkamers, die ook werden gebruikt om te dineren, houten ligbanken bevatten die niet bewaard zijn gebleven.

Eetzalen met ligbanken waren gebruikelijk in de Griekse, Hellenistische en Romeinse perioden van de vijfde eeuw voor Christus tot de derde tot vierde eeuw na Christus. Ze zijn in het archeologisch archief bekend in particuliere huizen, paleizen, tempels, synagogecomplexen en civiele kampen. Liggend dineren of feesten wordt al in het Boek van Amos genoemd, in de eerste helft van de achtste eeuw v. Chr., wanneer de profeet het volk van de koninkrijken van Juda en Israël berispt. 

“In de latere tijd van de Tweede Tempelperiode, vóór de verwoesting van de Tempel, werden er in het hele gebied ingrijpende veranderingen aangebracht, waaronder aanpassingen aan het gebouw, dat in drie afzonderlijke kamers was verdeeld. In een van de kamers werd een bad met trappen geïnstalleerd dat als ritueel bad werd gebruikt.” 

Shachar Puni, architect van de afdeling Conservatie van de Israel Antiquities Authority, legt uit: “De nieuwe route geeft een beter inzicht in de complexe en belangrijke locatie die bekend staat als de tunnels bij de Westelijke Muur, waarbij de omvang van dit prachtige gebouw wordt benadrukt. Het creëert een nieuwe bezoekersroute die door het gebouw loopt en leidt naar het ruime terrein aan de voet van Wilson's Arch (een van de bruggen die naar de Tempelberg leiden), die ook is opgegraven door de Western Wall Heritage Foundation en de Israel Antiquities Authourity. Door de route toegankelijk te maken en open te stellen voor het publiek, maken bezoekers kennis met een van de meest fascinerende en indrukwekkende plekken in de oude stad van Jeruzalem.”


Overblijfselen van het prachtige 2000 jaar oude gebouw dat onlangs is opgegraven en zal worden geopend voor het publiek. Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority

Overblijfselen van het prachtige 2000 jaar oude gebouw dat onlangs is opgegraven en zal worden geopend voor het publiek. Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority


Overblijfselen van het prachtige 2000 jaar oude gebouw dat onlangs is opgegraven en zal worden geopend voor het publiek. 
Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority


Zwembad met trap, geïnstalleerd in een van de kamers in de latere tijd van de  Tweede Tempelperiode dat dienst deed als ritueel bad. 
Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority


Zwembad met trap, geïnstalleerd in een van de kamers in de latere tijd van de  Tweede Tempelperiode dat dienst deed als ritueel bad. 
Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority


Overblijfselen van het prachtige gebouw in de tunnels bij de Westelijke Muur.
 Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority*************************
ENGLISH:

Recently-developed visitors’ route reveals one of the most magnificent public buildings discovered from Second Temple-period Jerusalem.

The Western Wall Heritage Foundation and the Israel Antiquities Authority are enabling the public to view impressive new sections of one of one of the most magnificent public buildings uncovered from the Second Temple period. The discovery – the fruit of archaeological excavations recently conducted in the Western Wall Tunnels – will be part of the new route opened to visitors ahead of Rosh Chodesh Elul and Selichot (penitential prayers).

Door: ArutzSheva7 


Part of the structure, to the west of Wilson’s Arch and the Temple Mount, was discovered and documented by Charles Warren in the nineteenth century, followed by various archaeologists in the twentieth century. Now that its excavation is complete, we know that it contained two identical magnificent chambers with an elaborate fountain between them. The walls of the halls and the fountain were decorated with a sculpted cornice bearing pilasters (flat supporting pillars) topped with Corinthian capitals. The decorative style of the building is typical of opulent Second Temple-period architecture.

Mordechai Soli Eliav, Chairman of the Western Wall Heritage Foundation said, “It is exciting to reveal such a magnificent structure from the Second Temple period while we mourn the destruction of Jerusalem and pray for its restoration. These chambers are part of a new walk through the Western Wall Tunnels, where visitors will view fascinating finds and walk for the first time along the entire route among Second Temple-period remains that illustrate the complexity of Jewish life in Jerusalem between the Hasmonean and the Roman periods.”

According to Dr. Shlomit Weksler-Bdolach, excavation director on behalf of the Israel Antiquities Authority, “This is without doubt one of the most magnificent public building from the Second Temple period that has ever been uncovered outside the Temple Mount walls in Jerusalem. It was built in around 20–30 CE. The building, which apparently stood along a street leading up to the Temple Mount, was used for public functions – it may even have been the city council building where important dignitaries were received before entering the Temple compound and the Temple Mount.”

“Visitors to the site can now envisage the opulence of the place: the two side chambers served as ornate reception rooms and between them was a magnificent fountain with water gushing out from lead pipes incorporated in the midst of the Corinthian capitals protruding from the wall. The excavation also uncovered the original massive stone slabs with which the ancient building was paved. The archaeologists believe that the guest rooms, which were also used for dining, contained wooden reclining sofas that have not been preserved.

“Reclining dining rooms were common in the Greek, Hellenistic, and Roman worlds from the fifth century BCE to the third–fourth centuries CE. They are known in the archaeological record from private homes, palaces, temples, synagogue complexes and civilian compounds. Dining or feasting while reclining is mentioned as early as the Book of Amos – in the first half of the eighth century BCE – when the prophet rebukes the people of the Kingdoms of Judah and Israel.

“In the late Second Temple period, before the Temple’s destruction, extensive changes made throughout the area included alterations to the building, which was divided into three separate chambers. In one of the chambers, a stepped pool was installed that was used as a ritual bath.”

Shachar Puni, architect for the Israel Antiquities Authority’s Conservation Department explained, “The new route provides a better understanding of the complex and important site known as the Western Wall Tunnels, while emphasizing the extent of this magnificent building. It creates a new visitors’ route that passes through the building and leads to the spacious compound at the foot of Wilson’s Arch (one of the bridges leading to the Temple Mount), which was also excavated by the Western Wall Heritage Foundation and the Israel Antiquities Authority. By making the route accessible and opening it to the public, visitors are introduced to one of the most fascinating and impressive sites in the Old City of Jerusalem.”

Remains of the magnificent 2000-year-old building recently excavated and due to be opened to the public. Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority

Remains of the magnificent 2000-year-old building recently excavated and due to be opened to the public. Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority

Remains of the magnificent 2000-year-old building recently excavated and due to be opened to the public. Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority

Stepped pool installed in one of the chambers in the late Second Temple period that served as a ritual bath. Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority

Stepped pool installed in one of the chambers in the late Second Temple period that served as a ritual bath. Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority

Remains of the magnificent building in the Western Wall Tunnels Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority