14 juli 2021

2021-07-14: Waarom woeden de volkeren en bedenken de volken wat zonder inhoud​​ is - Why do the nations rage and the peoples devise what is without substance.

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Waarom woeden de volkeren, bedenken de volken wat zonder inhoud is, stellen de koningen van de aarde zich op en spannen de vorsten samen tegen de Heere en Zijn Gezalfde? – Psalm 2:1-2.

Sinds de maand Ramadan en de 11-daagse Gaza-raketoorlog in mei is, het antisemitisme in veel landen dramatisch gestegen. Dit is niets nieuws, aangezien Joodse mensen al haat en geweld hebben ervaren door heel de geschiedenis. 

Maar waarom haten zoveel mensen het Joodse volk nog steeds in de 21ste eeuw, terwijl de meeste dingen, die hun leven ten goede komen – medische en wetenschappelijke vooruitgang, communicatietechnologie, kunst, muziek en films, uit het Joodse volk komen? Deze intense haat tegen het Joodse volk is zowel oud als irrationeel.

Ik geloof dat de belangrijkste reden wordt onthuld in 1 Johannes 5:19: De hele wereld is blind en ligt onder de invloed van de boze. 

Dan kan ik begrijpen waarom zoveel seculiere politici en nieuwsmedia hun haat en leugens verspreiden, om de vijanden van Israël te bevoordelen. Irrationeel dus. Dan kan ik ook begrijpen waarom de meeste moslims de joden haten. Maar wat me echt verontrust is het feit dat de Joden het ergste hebben geleden en lijden door toedoen van christenen. Dat raakt hen dubbel. Vorige week uitte een bekende evangelische US leider harde kritiek vanwege de vorming van een nieuwe regering. Dit veroorzaakte heel veel onrust en twijfel in Israël. In alle kranten konden we het lezen. Israëlische mensen stelden vragen als: “Kunnen we nog steeds op onze christelijke vrienden vertrouwen?” 

Zo jammer! Zijn weg bewandelen is onvoorwaardelijke liefde betonen aan onze oudste broer. Je kan toch niet van de GOD (van Israël) houden en niet houden van wat Hij liefheeft (Zijn land en Zijn volk)? ”Gods verbond met Israël is niet gebaseerd op politieke persoonlijkheden, maar op Zijn trouw.” We zijn dankbaar voor onze nieuwe regering en zegenen hen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Door: Ria Doekes, Zur Hadassah nabij Jeruzalem (www.yadlami.com)

Yad L’Ami biedt gepaste hulp aan groepen in Israel die de meeste zorg nodig hebben.De steeds ouder wordende groep Holocaust overlevenden is uiterst kwetsbaar. Talrijke ouderen dreigen te verpieteren en balanceren op de rand van uitzichtloze armoede. Velen vereenzamen en kijken uit naar de bezoekjes en hulp van medewerkers van Yad L’Ami.

Naast de zorg voor Holocaust overlevenden is Yad L’Ami ook actief in de geplaagde omgeving van de Gaza strook.

Bewoners van dorpen en kiboetsen onder de dreigende rook van de Gazastrook zijn dikwijls ernstig getraumatiseerd.

Yad L’Ami voorziet in therapeutische hulp voor jonge kinderen, tieners en jonge gezinnen. Ook steunt Yad L’Ami – meest Ethiopische – studenten en geeft hen net dat broodnodige zetje waardoor zij de maatschappelijke ladder kunnen beklimmen.

Yad L’Ami voorziet in basisbenodigdheden voor een aanhoudende en zelfs toenemende stroom Joodse immigranten (‘olim chadashim’) die de grote stap maken om zich te vestigen in het Beloofde Land.*************************************
ENGLISH:

Picture: A ghost haunts Europe, it's the ghost of Antisemitism

Why do the nations rage, the peoples devise what is without substance, the kings of the earth set themselves up and the princes conspire against the Lord and His Anointed? - Psalm 2:1-2.

Since the month of Ramadan and the 11-day Gaza rocket war in May, anti-Semitism has risen dramatically in many countries. This is nothing new, as Jewish people have already experienced hatred and violence throughout history. 

But why do so many people still hate the Jewish people in the 21st century, when most of the things, which benefit their lives - medical and scientific advances, communication technology, art, music and movies, come from the Jewish people? This intense hatred of the Jewish people is both ancient and irrational.

I believe the main reason is revealed in 1 John 5:19: The whole world is blind and under the influence of the evil one. 

Then I can understand why so many secular politicians and news media spread their hatred and lies, to favor the enemies of Israel. Irrational, in other words. Then I can also understand why most Muslims hate the Jews. But what really concerns me is the fact that the Jews have suffered and are suffering the worst at the hands of Christians. This affects them doubly. Last week, a well-known evangelical US leader expressed harsh criticism because of the formation of a new government. This caused a lot of unrest and doubt in Israel. We could read about it in all the newspapers. Israeli people asked questions like, "Can we still trust our Christian friends?" 

Such a shame! To walk His way is to show unconditional love to our eldest brother. You can't love the GOD (of Israel) and not love what He loves (His land and His people), can you? "God's covenant with Israel is not based on political personalities, but on His faithfulness." We are grateful for our new government and bless them.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

yadlami.com

By: Ria Doekes, Zur Hadassah near Jerusalem (www.yadlami.com)

Yad L'Ami provides appropriate assistance to groups in Israel who need the most care.The increasingly elderly group of Holocaust survivors is extremely vulnerable. Numerous elderly people are at risk of deterioration and are balancing on the edge of hopeless poverty. Many become lonely and look forward to visits and help from Yad L'Ami staff.

In addition to caring for Holocaust survivors, Yad L'Ami is also active in the troubled region of the Gaza Strip.

Residents of villages and kibbutzim under the threatening smoke of the Gaza Strip are often severely traumatized.

Yad L'Ami provides therapeutic help for young children, teenagers and young families. Yad L'Ami also supports - mostly Ethiopian - students and gives them that much-needed push they need to climb the social ladder.

Yad L'Ami provides basic necessities for a continuing and even increasing flow of Jewish immigrants ('olim chadashim') who are making the big step to settle in the Promised Land.