15 juli 2021

2021-07-15: Wetsvoorstel Congo om joodse politicus uit te sluiten van het presidentschap - Congo bill to exclude Jewish politician from presidency

Moïse Katumbi Chapwe

Nederlands + English

NEDERLANDS:

In de Democratische Republiek Congo is een wetsvoorstel ingediend om het presidentschap te beperken tot mensen met twee Congolese ouders. De wet zou Moïse Katumbi, een populaire Congolese politicus met een joodse vader, diskwalificeren voor het presidentschap.

Door Joods.nl

Het wetsvoorstel werd donderdag ingediend door bondgenoten van president Felix Tshiseked onder het mum van het beschermen van de soevereiniteit van de Afrikaanse natie en voorkoming van buitenlandse inmenging.

De wet is echter een duidelijke poging van de regering om te voorkomen dat Moïse Katumbi, een zakenman en voormalig gouverneur, zich kandidaat kan stellen voor het presidentschap.

Katumbi’s vader was een Griekse jood, Nissim Soriano, die tijdens de Holocaust Europa ontvluchtte en zich vestigde in Congo waar hij trouwde met een inheemse vrouw, Katumbi’s moeder.

Moïse Katumbi Chapwe werd geboren op 28 december 1964 en groeide op in het dorp Kashobwe in Congo bij de grens met Zambia. In 2006 werd Katumbi verkozen als afgevaardigde in de Assemblée Nationale. Hij werd in januari 2007 verkozen tot de eerste democratisch gekozen gouverneur van de provincie Katanga.

De economische opleving van de provincie die daar op volgde wordt toegeschreven aan het bewind van Katumbi, die de infrastructuur ontwikkelde en buitenlandse investeringen aanmoedigde met belastingvoordelen. Ook verminderde hij overheidsprocedures en pakte hij de corruptie aan. Als gevolg van zijn hervormingen als gouverneur stegen de lokale belastingen van 80 miljoen dollar in 2007 tot meer dan 3 miljard dollar in 2014. Katumbi is hierdoor erg populair in Congo.

Ook staat hij bekend vrijgevig, investeert hij zijn vermogen in sociale doelen en geniet hij extra populariteit als voorzitter van de voetbalclub TP Mazembe in Lubumbashi. De club heeft de CAF Champions League vijf keer gewonnen en werd het eerste Afrikaanse team dat in 2010 in de finale van het wereldkampioenschap voetbal voor clubs mocht spelen.

Een stemming over het wetsvoorstel staat nog niet in de planning, maar de maatregel maakt Katumbi’s grote aanhang woest en roept de vrees op voor een terugkeer naar politiek geweld in Congo.

Rabbi Menachem Margolin, voorzitter van de European Jewish Association en een bondgenoot van Katumbi, veroordeelde het wetsvoorstel en zei dat het “een schande is dat in 2021 een persoon kan worden gediskwalificeerd omdat hij een joodse ouder heeft”.*****************************
ENGLISH:

Moïse Katumbi Chapwe

A bill has been introduced in the Democratic Republic of Congo to limit the presidency to people with two Congolese parents. The bill would disqualify Moïse Katumbi, a popular Congolese politician with a Jewish father, from the presidency.

By: Joods.nl

The bill was introduced Thursday by allies of President Felix Tshiseked under the guise of protecting the African nation's sovereignty and preventing foreign interference.

The law, however, is a clear attempt by the government to prevent Moïse Katumbi, a businessman and former governor, from running for president.

Katumbi's father was a Greek Jew, Nissim Soriano, who fled Europe during the Holocaust and settled in the Congo where he married an indigenous woman, Katumbi's mother.

Moïse Katumbi Chapwe was born on December 28, 1964 and grew up in the village of Kashobwe in Congo near the border with Zambia. In 2006, Katumbi was elected as a deputy in the National Assembly. He was elected as the first democratically elected governor of Katanga province in January 2007.

The ensuing economic revival of the province is attributed to Katumbi's rule, which developed infrastructure and encouraged foreign investment with tax breaks. He also reduced government procedures and tackled corruption. As a result of his reforms as governor, local taxes increased from $80 million in 2007 to more than $3 billion in 2014. Katumbi is very popular in Congo because of this.

He is also known to be generous, invests his wealth in social causes, and enjoys additional popularity as president of the TP Mazembe soccer club in Lubumbashi. The club has won the CAF Champions League five times and became the first African team to play in the final of the 2010 World Cup for Clubs.

A vote on the bill is not yet scheduled, but the measure infuriates Katumbi's large following and raises fears of a return to political violence in Congo.

Rabbi Menachem Margolin, president of the European Jewish Association and an ally of Katumbi, condemned the bill, saying it is "a disgrace that in 2021 a person can be disqualified because he has a Jewish parent."