16 juli 2021

2021-07-16: In de zomerkampen worden kinderen in Gaza opgeleid tot de volgende generatie terroristen - Inside the Gaza Summer Camps Training Children to be the Next Generation of Terrorists

Screenshot van beeldmateriaal van zomerkampen in Gaza, verstrekt door MEMRI.

Nederlands + English

NEDERLANDS:

JERUSALEM, Israël - Als je aan een zomerkamp voor kinderen denkt, denk je misschien aan zwemmen, varen en wandelen. Het zomerkamp in de Gazastrook lijkt meer op een militair trainingskamp.    

Door CBN - Chris Mitchell

Hamas en de Islamitische Jihad - beide aangewezen terroristische groeperingen - hielden deze zomer kampen voor de jeugd van Gaza.  In door MEMRI - het Middle East Media Research Institute - gepubliceerde video's pochten de groepen dat 70.000 jongeren uit alle leeftijdsgroepen aan de kampen deelnamen.  De Islamitische Jihad noemde hun kamp het "Zwaard van Jeruzalem", naar de naam van de recente oorlog met Israël in mei. 

Een tiener legde uit waarom ze naar het kamp waren gekomen. "We zijn hier niet gekomen om ons te vermaken, of om te spelen, of iets dergelijks. We kwamen met onze zielen, ons bloed, onze martelaren en onze gewonden om ons op te offeren voor Palestina en voor ons volk."

Militaire trainers en commandanten van de militaire brigade van Al-Quds leiden het kamp. Woordvoerder Ahmad Al-Rai legde de reden voor hun kamp uit: "Zodat deze jongens in de volgende fase, als Allah het wil, in staat zullen zijn om de plunderende vijand te confronteren en zijn gezicht te ontsieren in de volgende oorlog." 

Voorafgaand aan de kampen spoorde een promotievideo studenten van de lagere school, middelbare school en hogeschool aan om deel te nemen. In het kamp oefenen zij het schieten met AK-47's, anti-tank wapens en video simulaties.  

Abu Omas, een commandant van de Islamitische Jihad die verantwoordelijk is voor de training, zei: "We zeggen tegen de vijand: 'Deze kinderen hebben deze wapens opgepikt, en we hebben hen getraind hoe ze ze moeten gebruiken, en ook hoe ze veiligheidsmaatregelen moeten nemen, zodat ze in de voetsporen van hun vaders treden en de wapens opnemen, als Allah het wil.'"

Hamas leidt een kamp dat de "Pioniers van de Bevrijding" wordt genoemd, een verwijzing naar de bevrijding van Jeruzalem en de vernietiging van de Joodse staat. Een jonge jongen zei waarom hij kwam:  "Ik koos ervoor om mijn vakantie door te brengen in het zomerkamp van de 'Pioniers van de Bevrijding' om het pad van mijn vader, de gemartelde commandant Walid Shamaleh Abu Bilal, voort te zetten en om onze vastberadenheid te versterken en Jeruzalem te bevrijden, als Allah het wil."

In mei vochten Hamas en andere islamitische groeperingen een 11-daagse oorlog uit met Israël. Ze zeggen dat ze de volgende generatie voorbereiden op de volgende oorlog.     

Deze jonge mannen en jongens zweren terug te keren naar Israël en al op jonge leeftijd antisemitisme te leren.  

"We vroegen Hitler waarom hij sommigen van jullie in leven liet. Hij deed dat om ons te laten zien hoe slecht jullie zijn," zei een jongen. "Wij zullen van onder de grond tot jullie komen en angst in jullie harten hameren, en boven de grond zullen wij jullie lichamen uit elkaar scheuren met onze raketten. Kruip in de schuilkelders, jullie muizen, jullie zonen van een Joodse vrouw!"

Yael Yehoshua, Israël's MEMRI directeur, vertelde CBN News dat ze deze zomerkampen al tien jaar in de gaten houden. 

"De video's en beelden van die kampen en weerspiegelen de manier waarop Hamas opereert en zijn controle verdiept," zei Yehoshua. "Over tien of vijftien jaar zijn de kinderen volwassenen en ouders, misschien zelfs ambtenaren in Gaza en besluitvormers, dus we zien dat het extremisme in Gaza nog erger zal zijn."

Yehoshua zei dat Hamas dertien jaar geleden de Gazastrook gewapenderhand overnam, "Dus sinds haar geboorte is deze generatie alleen opgevoed met de waarden van deze terroristische beweging... Dit verergert natuurlijk alleen maar de crisis die elke kans op een waardig, vreedzaam leven voor de kinderen en voor alle inwoners van Gaza verhindert."  Zij vindt dat de internationale gemeenschap zich moet uitspreken over deze kampen.   

Terwijl deze kinderen in het kamp zitten, bezoekt de leider van Hamas, Ismail Haniyeh, landen als Mauritanië om te beloven de oorlog tegen Israël voort te zetten.  

"Laat me jullie vertellen, mijn broeders en zusters: het zwaard van Jeruzalem zal niet worden gespreid totdat de gezegende al-Aqsa moskee is bevrijd," zei hij op een receptie ter ere van hem tijdens zijn bezoek. 

Gezien deze zomerkampen lijkt het erop dat de strijd om Jeruzalem wordt doorgegeven aan de volgende generatie. ****************************
ENGLISH:

Screenshot of footage provided by MEMRI of summer camps in Gaza.

JERUSALEM, Israel – When summer camp for kids comes to mind you might think of swimming, boating and hiking. Summer camp in the Gaza Strip is more like a military boot camp.    

By CBN - Chris Mitchell

Hamas and Islamic Jihad – both designated terrorist groups – held camps this summer for the youth of Gaza.  In videos published by MEMRI – the Middle East Media Research Institute – the groups boasted that 70,000 youth from all age groups attended the camps.  Islamic Jihad called their camp the “Sword of Jerusalem,” after the name of the recent war with Israel in May. 

One teenage boy explained why they came to the camp. "We did not come here to enjoy ourselves, or to play, or anything like that. We came with our souls, our blood, our martyrs, and our wounded to sacrifice ourselves for Palestine and for our people.”

Military trainers and commanders from the Al-Quds military Brigade run the camp. Spokesman Ahmad Al-Rai explained the reason for their camp: “So that in the next phase, Allah willing, these boys will be able to confront the plundering enemy and disfigure its face in the next war." 

Before the camps, a promotional video urged students from primary school, high school and college to participate. In the camp, they practice shooting with AK-47’s, anti-tank weapons and video simulations.  

Abu Omas, an Islamic Jihad commander in charge of the training said, “We say to the enemy: ‘These children picked up these weapons, and we trained them how to use them, as well as how to take security measures, so that they follow in the footsteps of their fathers and take up arms, Allah willing.’”

Hamas runs a camp called the “Pioneers of Liberation,” a reference to liberating Jerusalem and destroying the Jewish state. One young boy said why he came:  “I chose to spend my vacation in the 'Pioneers of Liberation' summer camp in order to continue the path of my father, the martyred commander Walid Shamaleh Abu Bilal, and in order to strengthen our determination and liberate Jerusalem, Allah willing."

In May, Hamas and other Islamic groups fought an 11-day war with Israel. They say they’re preparing the next generation for the next war.     

These young men and boys vow to return to Israel and learn anti-Semitism at an early age.  

"We asked Hitler why he left some of you alive. He did so in order to show us how wicked you are,” one boy said. “We will come to you from under the ground and hammer fear into your hearts, and above the ground, we will tear your bodies apart with our rockets. Scram into the shelters, you mice, you sons of a Jewish woman!"

Yael Yehoshua, Israel’s MEMRI Director, told CBN News they have been monitoring these summer camps for ten years. 

“The videos and images from those camps and reflect the way that Hamas is operating and deepening its control,” said Yehoshua. “In ten or fifteen years from now, the kids will be adults and parents, maybe even officials in Gaza and decision-makers, so we see that the extremism in Gaza will be even worse.”

Yehoshua said that Hamas took over the Gaza Strip by force of arms thirteen years ago, “So since birth, this generation has been raised only on the values of this terrorist movement … This is of course only deepening the crisis forcing any chance for a dignified, peaceful life for the kids and for all the residents of Gaza.”  She feels the international community should speak up about these camps.   

While these kids are in camp, Hamas’s leader, Ismail Haniyeh, is visiting nations like Mauritania pledging to continue the war against Israel.  

"Let me tell you, my brothers and sisters: the sword of Jerusalem will not be sheathed until the blessed al-Aqsa mosque is liberated,” he said at a reception in his honor during his visit. 

Given these summer camps, it seems the battle for Jerusalem is being passed onto to the next generation.