16 juli 2021

2021-07-16: FC Barcelona buigt onder Palestijnse druk en annuleert wedstrijd in Jeruzalem - FC Barcelona caves under Palestinian pressure, cancels game in Jerusalem

Beitar Jerusalem. (Flash90)

Nederlands + English

NEDERLANDS:

"Ik kan Jeruzalem niet verraden," schreef de eigenaar van het voetbalteam, Moshe Hogeg.

Door Lauren Marcus, World Israel News

De eigenaar van het Beitar Jeruzalem voetbalteam, ondernemer Moshe Hogeg, kondigde donderdag aan dat een langverwachte vriendschappelijke wedstrijd tussen het team en FC Barcelona werd geannuleerd als gevolg van druk van Palestijnse wetgevers en activisten.

"Na ontvangst van het contract om te ondertekenen en [het vernemen van] de ondubbelzinnige eis dat de wedstrijd niet plaatsvindt in de hoofdstad Jeruzalem...sliep ik met een bezwaard hart, dacht veel na en besloot dat ik, voor alles, een trotse Jood en Israëliër ben," schreef Hogeg op Facebook.

"Een wedstrijd tegen Beitar Jeruzalem moet in Jeruzalem plaatsvinden, en als het motief voor zijn verplaatsing politiek is, en ik me daaraan overgeef, zou ik niet met mezelf kunnen leven...Ik kan Jeruzalem niet verraden.

"Dit is een zeer moeilijke beslissing, maar na overleg met de burgemeester, Moshe Leon, geloof ik dat het de juiste is."

Nadat het nieuws bekend werd dat de vriendschappelijke wedstrijd tussen de twee teams in de eerste week van augustus zou plaatsvinden, is het Spaanse team het doelwit geweest van een intense campagne op de sociale media om te voorkomen dat het team in de hoofdstad van Israël zou spelen.

Vorige week schreef MK Sami Abou Shehadeh van de Gezamenlijke Lijst, die onlangs de Arabische rellen in Jaffa aanmoedigde, een brief aan de voorzitter van FC Barcelona om hem aan te moedigen de wedstrijd te annuleren.

Hij voerde aan dat Beitar Jeruzalem, vanwege zijn geschiedenis van anti-Arabische spreekkoren door fans, symbool staat voor de "meest extremistische, racistische en fascistische segmenten van de Israëlische samenleving".

Hij voegde eraan toe dat het Teddy Stadion "gebouwd is op de overblijfselen van het etnisch gezuiverde en vernietigde dorp Al Malha," een feitelijk onjuiste bewering.

Een woordvoerder van de Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) beweging verklaarde de overwinning op Twitter na Hogeg's aankondiging, kritiek wegwuivend dat de organisatie onnodig een vriendschappelijke voetbalwedstrijd voor politieke doeleinden gebruikte.

De woordvoerder schreef dat een voetbalwedstrijd in de hoofdstad van Israël inherent politiek is vanwege de vermeende Israëlische oorlogsmisdaden in Jeruzalem.

"Beitar Jeruzalem toonde aan hoe gepolitiseerd deze wedstrijd was door de voorwaarde van FC Barcelona te weigeren om de wedstrijd niet te houden in Jeruzalem, waar Israël doorgaat met zijn geleidelijke etnische zuivering van de inheemse Palestijnen," luidde de verklaring.


********************************
ENGLISH:

Beitar Jerusalem. (Flash90)

“I can’t betray Jerusalem,” wrote the soccer team’s owner, Moshe Hogeg.

By Lauren Marcus, World Israel News

The owner of the Beitar Jerusalem soccer team, entrepreneur Moshe Hogeg, announced Thursday that a much-anticipated friendly match between the team and FC Barcelona was cancelled due to pressure from Palestinian lawmakers and activists.

“After receiving the contract to sign and [learning of] the unequivocal demand that the game not take place in the capital, Jerusalem…I slept with a heavy heart, thought a lot, and decided that, before everything else, I am a proud Jew and Israeli,” Hogeg wrote on Facebook.

“A game against Beitar Jerusalem should take place in Jerusalem, and if the motive for its [relocation] is political, and I surrender to that, I won’t be able to live with myself…I can’t betray Jerusalem.

“This is a very difficult decision but after consulting with the mayor, Moshe Leon, I believe it is the right one.”

After news broke that the friendly match between the two teams was scheduled to take place in the first week of August, the Spanish team has been the target of an intense social media campaign to prevent the team from playing in Israel’s capital city.

Last week, Joint List MK Sami Abou Shehadeh, who recently encouraged Arab rioting in Jaffa, wrote a letter to FC Barcelona’s president to encourage him to cancel the match.

He argued that because of its history of anti-Arab chants from fans, Beitar Jerusalem symbolizes the “most extremist, racist and fascist segments of Israeli society.”

He added that Teddy Stadium was “built on the remains of the ethnically cleansed and destroyed village of Al Malha,” a factually incorrect statement.

A spokesperson from the Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) movement declared victory on Twitter after Hogeg’s announcement, brushing away criticism that the organization was unnecessarily politicizing a friendly soccer match.

The spokesperson wrote that a soccer game occurring in the capital of Israel is inherently political because of alleged Israeli war crimes in Jerusalem.

“Beitar Jerusalem demonstrated just how politicized this match was by refusing FC Barcelona’s condition that it not be held in Jerusalem, where Israel continues its gradual ethnic cleansing of Indigenous Palestinians,” read the statement.