19 juli 2021

2021-07-19: "Joden hebben geen recht op Tempelberg of Kotel", beweert islamitische wetgever in Israël - ‘Jews Have No Right to Temple Mount or Kotel,’ Claims Islamist Lawmaker in Israel

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Mansour Abbas veroordeelde de 1.800 Joden die zondag de Tempelberg bezochten ter gelegenheid van de dag van Tisha B'Av.

Door Aryeh Savir/TPS

De Joden hebben geen recht op toegang tot de Tempelberg en de Kotel behoort ook toe aan de moslims, zei lid van de Knesset (MK) Mansour Abbas zondag.

Mansour, lid van de islamistische Ra'am partij in de Knesset en lid van de coalitie van premier Naftali Bennett, kwam krachtig uit tegen de ongeveer 1.800 Joden die zondag de Tempelberg bezochten ter gelegenheid van de dag van Tisha B'Av.

"Al-Aqsa Moskee is een zuiver recht van moslims, en anderen hebben er geen recht op," verklaarde Abbas in het Arabisch.

"De islamitische beweging binnen de Palestijnse gebieden en de Verenigde Arabische Lijst waarschuwden tegen grote aantallen kolonisten die sinds de ochtenduren de heiligheid van de gezegende Al-Aqsa Moskee bestormen en schenden, het hart van de harten van meer dan twee miljard moslims in de wereld," schreef hij, dreigend dat dit "kan leiden tot gebeurtenissen en het ontvlammen van de situatie in Jeruzalem en de hele regio die kunnen leiden tot een verwoestende religieuze oorlog, vooral omdat Israël toestaat dat officiële figuren en leden van de Knesset Al-Aqsa bestormen, gebeden uitspreken, religieuze rituelen uitvoeren en het Israëlische volkslied "Hatikva" zingen op de binnenplaatsen van de gezegende Al-Aqsa. "

Hij beschuldigde de politie van "het bestormen van Al-Aqsa en het belegeren van aanbidders en het legen van de moskee van moslim aanbidders." De politie stuitte zondagochtend vroeg op een oproer bij de heilige plaats en drukte dit snel de kop in.

Ra'am bevestigt dat "de gezegende Al-Aqsa Moskee, met al zijn 144-dunams gebied, een zuiver recht is van Moslims en dat niemand anders er enig recht op heeft, en dat de Islamitische beweging en al onze mensen binnen het Palestijnse binnenland en Al-Quds Al-Sharif als een ondoordringbare dam zullen staan tegen alle pogingen van extremisten om een nieuw fait accompli op te leggen of enige vorm van verdeling, tijdelijk en ruimtelijk, binnen de gezegende Al-Aqsa Moskee."

De term 144-dunams in de islamitische overlevering verwijst naar de Kotel en het Kotel-plein.

Ra'am werd gesteund door Jordanië, Egypte, Turkije, de Palestijnse Autoriteit en Hamas, die eveneens de Joodse bezoeken aan de Tempelberg veroordeelden.

MK Miri Regev, van de Likud, verklaarde dat "in het licht van Abbas' brutale, beledigende en uitdagende verklaring, het passend was dat Bennett Abbas duidelijk zou maken dat vandaag, de dag dat het Joodse volk rouwt om de verwoesting van de Tempel, niet alleen Joden de Tempelberg zullen bestijgen, maar dat het tijd is voor Joden om te bidden op de Tempelberg."

"Vrijheid van godsdienst is een grondrecht van iedere burger, ieder mens heeft het recht om op zijn heilige plaats te komen bidden.

"Alleen in de staat Israël worden Joden zo ernstig gediscrimineerd dat ze niet eens op de Tempelberg mogen bidden.

"Deze status quo moet worden veranderd," verklaarde ze.

Bennett gaf zondagavond een verklaring uit waarin hij de minister van Openbare Veiligheid en de inspecteur-generaal van de Israëlische politie bedankte voor "het verantwoord en weloverwogen beheren van de gebeurtenissen op de Tempelberg, met behoud van de vrijheid van godsdienst voor Joden op de berg."

Hij benadrukte ook "dat de vrijheid van godsdienst op de Tempelberg ook voor moslims volledig behouden zal blijven".

Het kabinet van het hoofd van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, veroordeelde de verklaring van Bennett en zei dat het "een escalatie was die zou leiden tot een gevaarlijk religieus conflict waarvoor de Israëlische regering verantwoordelijk zou worden gehouden."

Bennetts ministerie verduidelijkte later dat hij "vrijheid van bezoek" voor Joden bedoelde en niet vrijheid van eredienst.********************************
ENGLISH:

Mansour Abbas denounced the 1,800 Jews who visited the Temple Mount on Sunday to mark the day of Tisha B’Av.

By Aryeh Savir/TPS

The Jews have no right to access the Temple Mount and the Kotel also belongs to the Muslims, said Member of Knesset (MK) Mansour Abbas on Sunday.

Mansour, a member of the Islamist Ra’am party in the Knesset and a member of Prime Minister Naftali Bennett’s coalition, forcefully came out against the some 1,800 Jews who visited the Temple Mount on Sunday to mark the day of Tisha B’Av.

“Al-Aqsa Mosque is a pure right of Muslims, and others have no right to it,” Abbas stated in Arabic.

“The Islamic movement inside the Palestinian territories and the United Arab List warned against large numbers of settlers storming and violating the sanctity of the blessed Al-Aqsa Mosque since the morning hours, the heart of the hearts of more than two billion Muslims in the world,” he wrote, threatening that this “may result in events and inflame the situation in Jerusalem and the entire region that may lead to a devastating religious war, especially as Israel allows official figures and members of the Knesset to storm Al-Aqsa, perform prayers, perform religious rituals, and sing the Israeli national anthem “Hatikva” in the courtyards of the blessed Al-Aqsa.”

He accused the police of “storming Al-Aqsa and besieging worshipers and emptying the mosque of Muslim worshipers.” The police encountered a riot early Sunday morning at the holy site and quickly suppressed it.

Ra’am affirms that “the blessed Al-Aqsa Mosque, with all its 144-dunams area, is a pure right of Muslims and no one else has any right in it, and that the Islamic movement and all our people inside the Palestinian interior and Al-Quds Al-Sharif will stand as an impenetrable dam against all attempts by extremists to impose a new fait accompli or any kind of division, temporal and spatial, inside the blessed Al-Aqsa Mosque.”

The term 144-dunams in Islamic lore refers to the Kotel and the Kotel plaza.

Ra’am was joined by Jordan, Egypt, Turkey, the Palestinian Authority, and Hamas who likewise condemned the Jewish visits to the Temple Mount.

MK Miri Regev, of the Likud, stated that “in light of Abbas’ cheeky, abusive and defiant statement, it was fitting that Bennett should make it clear to Abbas that today, the day the Jewish people mourn the destruction of the Temple, not only will Jews ascend the Temple Mount, but it is time for Jews to pray on the Temple Mount.”

“Freedom of worship is a basic right of every citizen, every person is entitled to come and pray in his holy place.”

“Only in the State of Israel are Jews discriminated against” so severely that they can’t even “pray on the Temple Mount.”

“This status quo must be changed,” she stated.

Bennett released a statement Sunday evening thanking the Public Security Minister and the Israel Police Inspector General for “managing the events on the Temple Mount with responsibility and consideration, while maintaining freedom of worship for Jews on the Mount.”

He also “emphasized that freedom of worship on the Temple Mount will be fully preserved for Muslims as well.”

The office of Palestinian Authority head Mahmoud Abbas condemned Bennett’s statement, saying it was “an escalation that would lead to a dangerous religious conflict for which the Israeli government would be held accountable.”

Bennett’s office clarified later that he meant “freedom of visit” for Jews and not freedom of worship.