19 juli 2021

2021-07-19: Jordaanse koning Abdullah in DC - een dag na Jordaanse klacht over Joodse gebeden op de Tempelberg - Jordan's King Abdullah in DC – a day after Jordanian complaint over Jewish

Toenmalig Amerikaans vicepresident Joe Biden en de Jordaanse koning Abdullah II, 12 januari 2016 (Foto: Koninklijk Hasjemitisch Hof)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Jordaanse koning Abdullah zal de eerste leider van een Arabische natie worden die een ontmoeting heeft met de Amerikaanse president Joe Biden sinds de inauguratie van de president in januari.

Door: AllIsrael News

"Door de Jordaanse monarch de eer te geven de eerste Arabische leider te zijn die de nieuwe president bezoekt, geeft de Amerikaanse regering Jordanië wind in de zeilen bij zijn pogingen de Saudische aanspraken op het beheer van de heilige moslimplaatsen in Jeruzalem af te weren," schreef James M. Dorsey voor het Begin-Sadat Centrum.

De ontmoeting komt na weken van toenadering tussen Israël en Jordanië - maar ook op de hielen van een officiële Jordaanse klacht over Joodse gebeden op de Tempelberg op zondag. Het Hasjemitisch Koninkrijk is de beheerder van de islamitische heilige plaatsen in Jeruzalem, waaronder het Haram al-Sharif complex dat de al-Aqsa Moskee omvat.

"De Israëlische acties tegen de moskee worden afgewezen en veroordeeld, en vormen een schending van de historische en wettelijke status quo, het internationaal recht, en Israëls verplichtingen als bezettingsmacht in Oost-Jeruzalem," zei de Jordaanse woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Daifallah al-Fayez, eraan toevoegend dat het hele complex op de Tempelberg "een plaats van aanbidding is uitsluitend voor moslims."

Hoewel Jordanië en Israël sinds 1994 een formeel vredesakkoord hebben, waren de betrekkingen - hoewel nooit warm - de laatste jaren bijzonder kil.

Vóór de gespannen incidenten van gisteren berichtten wij echter al enkele weken over een verschuiving in Israëls buitenlands beleid ten aanzien van Jordanië, met inbegrip van een overeenkomst waarbij Israël Jordanië gedurende vijf jaar extra water zal leveren en Amman zal toestaan zijn export naar de Palestijnse Autoriteit op te voeren.

Tien dagen geleden kwam het dramatische nieuws dat de nieuwe rechtse premier Naftali Bennett in het geheim een ontmoeting had met Abdullah in Amman. 

"Het Koninkrijk Jordanië is een belangrijke buur en partner," zei minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid destijds in een verklaring. "We zullen de economische samenwerking verbreden ten voordele van beide landen."

Deze toenadering markeerde een duidelijke verschuiving in het Israëlische buitenlands beleid met de regering Bennett-Lapid in een mogelijke poging om ook aan de goede kant van de regering Biden te komen.

Bij de aankondiging van de ontmoeting van vandaag noemde het Witte Huis Jordanië "een belangrijke veiligheidspartner" en benadrukte zijn "leidende rol bij het bevorderen van vrede en stabiliteit in de regio".

Maar slechts 24 uur nadat moslims slaags raakten met de Israëlische politie over Joodse gelovigen die de Tempelberg betraden om te bidden - en verschillende Arabische landen officiële klachten indienden over het incident - ziet de optiek er slecht uit voor Israël.

Bennett van zijn kant zei zondag dat zowel Joden als moslims "vrijheid van aanbidding" hebben op de plaats en die verklaring zou kunnen wijzen op een verandering in de status quo die jaren geleden werd aangenomen en die Joden en christenen verhindert op de plaats te bidden.

Het zal interessant zijn om te zien of Abdullah een van deze punten ter sprake brengt tijdens zijn ontmoeting met Biden.******************************
ENGLISH:

Then-U.S. Vice President Joe Biden and Jordan’s King Abdullah II, January 12, 2016 (Photo: Royal Hashemite Court)

Jordan’s King Abdullah is set to become the first leader of an Arab nation to meet with U.S. President Joe Biden since the president’s inauguration in January.

By: AllIsrael News

“By granting the Jordanian monarch the honor of being the first Arab leader to visit the new president, the U.S. administration is putting wind in Jordan’s sails as it seeks to fend off Saudi claims regarding custodianship of Muslim holy sites in Jerusalem,” James M. Dorsey wrote for the Begin-Sadat Center.

The meeting comes after weeks of rapprochement between Israel and Jordan – but also on the heels of an official Jordanian complaint over Jewish prayers on the Temple Mount on Sunday. The Hashemite Kingdom is custodian of the Muslim holy sites in Jerusalem including the Haram al-Sharif complex which includes al-Aqsa Mosque.

“The Israeli actions against the mosque are rejected and condemned, and represent a violation of the historical and legal status quo, international law, and Israel’s obligations as an occupying power in East Jerusalem,” said Jordanian Foreign Ministry spokesman Daifallah al-Fayez, adding that the entire Temple Mount compound “is a place of worship purely for Muslims.”

Though Jordan and Israel have had a formal peace agreement since 1994, relations – though never warm – had been particularly chilly in recent years.

However, prior to the tense incidents of yesterday, we have been reporting for several weeks now about a shift in Israel’s foreign policy approach to Jordan including a deal in which Israel will supply Jordan with additional water for five years and allow Amman to increase its exports to the Palestinian Authority.

Then, just 10 days ago, dramatic news broke that the new right-wing Prime Minister Naftali Bennett secretly met with Abdullah in Amman. 

“The Kingdom of Jordan is an important neighbor and partner,” Foreign Minister Yair Lapid said in a statement at the time. “We will broaden economic cooperation for the good of the two countries.”

These outreaches marked a clear shift in Israeli foreign policy with the Bennett-Lapid government all in a possible effort to also get on the Biden administration's good side.

In casting today's meeting, the White House called Jordan “a key security partner” and emphasized its “leadership role in promoting peace and stability in the region.”

But just 24 hours after Muslims clashed with Israeli police over Jewish worshippers entering the Temple Mount to pray – and official complaints lodged by several Arab countries over the incident – the optics look bad for Israel.

For his part, Bennett said Sunday that both Jews and Muslims have “freedom of worship” at the site and that statement could hint at a change in the status quo adopted years ago that prevents Jews and Christians from praying at the site.

It will be interesting to see whether Abdullah raises any of these points at his meeting with Biden.