20 juli 2021

2021-07-20: Ben & Jerry's boycot Israëlische nederzettingen, bestempeld als 'morele fout' - Ben & Jerry’s boycotts Israeli settlements, blasted as ‘moral mistake’

Ben & Jerry's smaak "Pecan Resist" (YouTube/Ben & Jerry's/Screenshot)

ANTI-ISRAEL IJS? 

"Wij zijn van mening dat het in strijd is met onze normen en waarden dat Ben & Jerry's ijs wordt verkocht in de bezette Palestijnse gebieden," luidde een verklaring. De Israëlische premier Bennett noemde het een "morele" en "zakelijke fout".

Door Lauren Marcus, World Israel News

In een overwinning voor de BDS-beweging (Boycot, Desinvestering en Sancties) heeft het populaire ijsmerk Ben & Jerry's aangekondigd dat het zijn producten niet langer zal verkopen in Judea en Samaria.

"Wij zijn van mening dat het niet strookt met onze waarden dat Ben & Jerry's ijs wordt verkocht in de bezette Palestijnse gebieden," luidt een verklaring van het bedrijf.

"Wij hebben een langdurig partnerschap met onze licentiehouder, die Ben & Jerry's ijs in Israël produceert en het in de regio distribueert. We hebben ons ingezet om dit te veranderen, en daarom hebben we onze licentiehouder geïnformeerd dat we de licentieovereenkomst niet zullen verlengen wanneer deze eind volgend jaar afloopt.

"Hoewel Ben & Jerry's niet langer in de OPT (Occupied Palestinian Territories) zal worden verkocht, zullen we via een andere constructie in Israël blijven. We zullen hierover een update delen zodra we daar klaar voor zijn."

De verklaring kwam twee maanden nadat gebruikers van sociale media het merk hadden bekritiseerd voor het niet steunen van de Palestijnen tijdens de botsing tussen Gaza en Israël in mei 2021.

Na het zorgvuldig cultiveren van een sociale media-aanwezigheid gericht op links-activisme, lobbyden veel mensen met kritiek op het ijsmerk voor het plotseling ophouden met posten in de nasleep van Operatie Guardian of the Walls.

Eerder in 2021 riep het Twitter-account van het ijsmerk op tot het stopzetten van de financiering van de politie, het beëindigen van de bescherming tegen vervolging van politieagenten, die het als een "racistisch" beleid beschouwde, en tot de "ontmanteling van het industriële gevangeniscomplex".

Het ijsmerk heeft zelfs de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel bekritiseerd om haar uitspraken over de handhaving van de Britse grenswetgeving, waarbij ze haar beschuldigde van een "gebrek aan menselijkheid voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, klimaatverandering en marteling".

Het merk werd in de jaren zeventig opgericht door de Joods-Amerikaanse vrienden Ben Cohen en Jerry Greenfield. Het werd in 2000 voor zo'n 326 miljoen dollar gekocht door de multinational Unilever.

Premier Naftali Bennett reageerde op Twitter op de aankondiging en schreef: "Ben & Jerry's heeft besloten zichzelf te brandmerken als anti-Israël ijs. Dit is een morele fout en ik geloof dat het ook een zakelijke fout zal blijken te zijn.

"Het boycotten van Israël - een democratie omringd door eilanden van terrorisme - weerspiegelt hoe ze volledig de weg kwijt zijn. De boycot werkt niet en zal nooit werken; we zullen het met al onze kracht bestrijden."

Terwijl sommige Twitter-gebruikers het besluit van Ben & Jerry's prezen, zeiden velen dat het besluit niet ver genoeg ging.

De verklaring impliceerde dat terwijl Israël zijn producten niet langer zou verkopen in Judea en Samaria, ze nog steeds beschikbaar zullen zijn in de rest van Israël.

"Het juiste is om Israël te boycotten, aangezien Israël een apartheidsstaat is. Hopelijk is Israël over 100 jaar van zijn apartheidssysteem af," schreef een gebruiker.

"Totale pr stunt! Dus, je verkoopt je product niet in de 'OPT' maar wel in Israël, die de eigenlijke bezetters zijn van de 'OPT'? Voeg daaraan toe, dat Israël zelf bezet Palestijns gebied is, zoals WTF? Waarom niet gewoon herzien om uw product te verkopen in Israël full stop!" schreef een andere gebruiker.

Een verbijsterde pro-Israël-gebruiker antwoordde: "Ik denk dat mijn favoriete onderdeel hiervan is dat de deugdsignalering van Ben en Jerry nog steeds niet genoeg was voor mensen. Een ijsmaker boycot een plek op een planeet vol veel ergere mensenrechtenschendingen, en mensen zijn boos dat ze niet heel Israël boycotten.

"Goed gedaan jongens. Duimen omhoog," schreef hij sarcastisch.


*****************************
ENGLISH:

Ben & Jerry's flavor "Pecan Resist" (YouTube/Ben & Jerry's/Screenshot)

ANTI-ISRAEL ICE? 

“We believe it is inconsistent with our values for Ben & Jerry’s ice cream to be sold in the Occupied Palestinian Territory,” read a statement. Israeli PM Bennett called it a “moral” and “business mistake.”

By Lauren Marcus, World Israel News

In a victory for the BDS (Boycott, Divestment, and Sanctions) movement, popular ice cream brand Ben & Jerry’s announced that it will no longer sell its products in Judea and Samaria.

“We believe it is inconsistent with our values for Ben & Jerry’s ice cream to be sold in the Occupied Palestinian Territory,” read a statement from the company.

“We have a longstanding partnership with our licensee, who manufactures Ben & Jerry’s ice cream in Israel and distributes it in the region. We have been working to change this, and so we have informed our licensee that we will not renew the license agreement when it expires at the end of next year.

“Although Ben & Jerry’s will no longer be sold in the OPT, we will stay in Israel through a different arrangement. We will share an update on this as soon as we’re ready.”

The statement came two months after social media users blasted the brand for not supporting the Palestinians during the May 2021 Gaza – Israel clash.

After carefully cultivating a social media presence focused on left-wing activism, many people lobbied criticism of the brand for suddenly ceasing to post in the aftermath of Operation of Operation Guardian of the Walls.

Earlier in 2021, the brand’s Twitter account called for the police to be defunded, the end of protections from prosecutions for police officers, which it deemed a “racist” policy, and for the “dismantling of the prison industrial complex.”

The ice cream brand even slammed UK Home Secretary Priti Patel for her statements about enforcing UK border law, accusing her of showing a “lack of humanity for people fleeing war, climate change and torture.”

The brand was founded in the 1970s by Jewish-American friends Ben Cohen and Jerry Greenfield. It was purchased by the multinational company Unilever in 2000 for some $326 million.

Prime Minister Naftali Bennett responded to the announcement on Twitter, writing “Ben & Jerry’s decided to brand itself as anti-Israel ice cream. This is a moral mistake and I believe it will turn out to be a business mistake as well.

“Boycotting Israel — a democracy surrounded by islands of terrorism — reflects how they have completely lost their way. The boycott does not work and never will; we will fight it with all our might.”

While some Twitter users praised Ben & Jerry’s decision, many said the decision didn’t go far enough.

The statement implied that while Israel would no longer sell its products in Judea and Samaria, it will still be available in the rest of Israel.

“The right thing is to boycott Israel as Israel is an apartheid state. Hopefully Israel will have gotten rid of its apartheid system in 100 years,” wrote one user.

“Total pr stunt! So, you’ll not sell your product in ‘OPT’ but you will sell it in Israel, who are actual occupiers of the ‘OPT’?? Add to that, that israel is itself occupied Palestinian Territory, like wtf?? Why not simply revise to sell your product in Israel full stop!” wrote another user.

One bemused pro-Israel user responded, “I think my favorite part of this is that Ben and Jerry’s virtue signaling still wasn’t enough for people. An ice cream maker boycotts one place on a planet full of far worse human rights abuses, and people are mad that they don’t boycott all of Israel.

“Good job guys. Thumbs up,” he wrote sarcastically.