20 juli 2021

2021-07-20: Biden geeft nog eens $ 135 miljoen aan Palestijnse vluchtelingenorganisatie van de VN - Biden gives another $135M to UN Palestinian refugee agency

Toen vice-president Joe Biden met PA-president Mahmoud Abbas, 10 maart 2010. (AP/Bernat Armangue)

Deze steun "toont aan dat we opnieuw een vaste partner hebben in de Verenigde Staten", zei UNRWA-commissaris-generaal Philippe Lazzarini.

Door Josh Plank, World Israel News

De United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) heeft zaterdag aangekondigd dat de Verenigde Staten een extra 135,8 miljoen dollar bijdragen aan de organisatie, waarmee de totale bijdrage van de VS op $ 318,8 miljoen komt sinds het begin van het jaar.

Op 14 juli ondertekenden de VS en UNRWA een samenwerkingskader voor 2021-2022, dat volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken meerdere specifieke toezeggingen bevat om het vermogen van de UNRWA om “effectieve en efficiënte hulp aan Palestijnse vluchtelingen te leveren door middel van meer verantwoordingsplicht, transparantie en consistentie met de VN te bevorderen”, principes, waaronder neutraliteit.”

"De ondertekening van het US-UNRWA-kader en aanvullende steun toont aan dat we opnieuw een vaste partner aan de Verenigde Staten hebben die de noodzaak begrijpt om cruciale hulp te bieden aan enkele van de meest kwetsbare vluchtelingen in de regio", zei UNRWA-commissaris-generaal Philippe Lazzarini.

Net als het 2018-2019 Framework, dat werd ondertekend voordat de regering-Trump de financiering aan het agentschap afsneed, stelt het 2021-2022 Framework: “UNRWA verbindt zich ertoe alle mogelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de financiering die door de Verenigde Staten aan UNRWA wordt verstrekt, geen hulp en op enige manier steun biedt aan terroristen of terroristische organisaties.”

De veroordeling in het kader van 2018-2019 van "alle uitingen van religieuze onverdraagzaamheid, ophitsing, intimidatie of geweld tegen personen of gemeenschappen op basis van etnische afkomst of religieuze overtuiging, inclusief antisemitisme" is in de nieuwe overeenkomst uitgebreid met specifiek andere vormen van discriminatie.

De versie 2021-2022 luidt: “De Verenigde Staten en UNRWA veroordelen zonder voorbehoud alle uitingen van religieuze of raciale onverdraagzaamheid, aanzetten tot geweld, intimidatie of geweld tegen personen of gemeenschappen op basis van etnische afkomst of religieuze overtuiging, inclusief antisemitisme, islamofobie, anti-katholicisme, anti-arabisme of andere vormen van discriminatie of racisme tegen Palestijnen, Israëli's of andere individuen of gemeenschappen op basis van etnische afkomst of religieuze overtuiging.”

In april kondigde de regering-Biden haar hernieuwde steun aan UNRWA aan, waarmee het agentschap in eerste instantie 150 miljoen dollar kreeg. De VS hebben in mei ook bijna $ 33 miljoen aan humanitaire hulp verstrekt, na het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël.

Na de aankondiging van Biden uitte de Israëlische ambassadeur bij de VN Gilad Erdan zich tegen  het besluit van de regering om de financiering van UNRWA te herstellen.

"Israël is sterk gekant tegen de anti-Israëlische en antisemitische activiteiten die plaatsvinden onder de vlag van UNRWA", zei Erdan.

“Wij zijn van mening dat dit VN-agentschap voor zogenaamde 'vluchtelingen' niet zou moeten bestaan in zijn huidige vorm. UNRWA-scholen gebruiken regelmatig materialen die ophitsen tegen Israël en de verdraaide definitie die door het agentschap wordt gebruikt om te bepalen wie een 'vluchteling' is, bestendigt het conflict alleen maar', zei hij.

 

 

******************************
ENGLISH:

Then Vice President Joe Biden with PA President Mahmoud Abbas, March 10, 2010. (AP/Bernat Armangue)

This support “demonstrates we once again have an ongoing partner in the United States,” said UNRWA Commissioner-General Philippe Lazzarini.

By Josh Plank, World Israel News

The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) announced Saturday that the United States is contributing an additional $135.8 million to the agency, bringing the total U.S. contribution to $318.8 million since the beginning of the year.

On July 14, the U.S. and UNRWA signed a 2021-2022 Framework for Cooperation, which the State Department said includes multiple specific commitments to advance UNRWA’s ability to “deliver effective and efficient aid to Palestinian refugees through strengthened accountability, transparency, and consistency with UN principles, including neutrality.”

“The signing of the U.S.-UNRWA Framework and additional support demonstrates we once again have an ongoing partner in the United States that understands the need to provide critical assistance to some of the region’s most vulnerable refugees,” said UNRWA Commissioner-General Philippe Lazzarini.

Like the 2018-2019 Framework, which was signed before the Trump administration cut funding to the agency, the 2021-2022 Framework states, “UNRWA commits to take all possible measures to ensure funding provided by the United States to UNRWA does not provide assistance to, or otherwise support, terrorists or terrorist organizations.”

The 2018-2019 Framework’s condemnation of “all manifestations of religious intolerance, incitement, harassment or violence against persons or communities based on ethnic origin or religious belief, including anti-Semitism” has been expanded in the new agreement to specifically include other forms of discrimination.

The 2021-2022 version reads, “The United States and UNRWA condemn without reserve all manifestations of religious or racial intolerance, incitement to violence, harassment or violence against persons or communities based on ethnic origin or religious belief, including anti-Semitism, Islamophobia, anti-Catholicism, anti-Arabism, or other forms of discrimination or racism against Palestinians, Israelis or others individuals or communities based on ethnic origins or religious belief.”

In April, the Biden administration announced its renewed support for UNRWA, providing the agency with an initial $150 million. The U.S. also provided nearly $33 million in humanitarian assistance in May, following the ceasefire between Hamas and Israel.

Following Biden’s announcement, Israeli Ambassador to the UN Gilad Erdan expressed opposition to the administration’s decision to restore funding to UNRWA.

“Israel is strongly opposed to the anti-Israel and anti-Semitic activity happening in UNRWA’s facilities,” said Erdan.

“We believe that this UN agency for so-called ‘refugees’ should not exist in its current format. UNRWA schools regularly use materials that incite against Israel and the twisted definition used by the agency to determine who is a ‘refugee’ only perpetuates the conflict,” he said.