20 juli 2021

2021-07-20: Pro-israel supporter aangevallen door moslimjongen in Amsterdam - Pro-israel supporter attacked by muslim kid in Amsterdam

Screenshot

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Kijk eens wie deze pro-Israël supporter hier aanvalt. Een kind! Veel moslims leren hun kinderen zo'n intense haat!

Moslim KIND Valt Pro-Israel supporter aan

Door Israel Unwired

Deze jongen ziet er niet oud uit. In zo'n kort leven tot nu toe, heeft hij geleerd te haten. Hij heeft niet geleerd om de mening van anderen te waarderen of te respecteren. Hij heeft geleerd het Joodse volk zo te haten dat hij degenen die hen en hun enige staat steunen, aanvalt. Er is zoveel haat en geweld onder zelfs jonge kinderen. Te veel moslimkinderen wordt van jongs af aan geleerd te haten, en het is een cultuur die moet worden gestopt.


Het lijkt erop dat niemand Israël waar dan ook mag steunen. Als je dat doet, loop je het risico te worden aangevallen. Wat een krankzinnig fenomeen! Iemand die een vrije en democratische samenleving wil steunen, de enige in het Midden-Oosten, kan bedreigd worden omdat hij dat doet? Er lijkt iets niet te kloppen. De wereld is achterlijk. Degenen die de "Palestijnen" en hun terrorisme steunen, worden niet aangevallen. Zij die de moord op onschuldige Joodse mannen, vrouwen en kinderen steunen, lopen geen gevaar. Maar zij die Israël steunen? Het oude thuisland van het Joodse volk? G-ds land? Die mensen zijn het die worden lastig gevallen! Hoe krankzinnig!

Op een dag, alstublieft G-d, zullen de dingen duidelijk zijn. De wereld zal G-d zien. Het zal voor iedereen duidelijk zijn wie aan de goede kant van de geschiedenis stond en wie aan de zeer verkeerde kant.**********************************
ENGLISH:

Look at who is attacking this pro-Israel supporter here. A child! Many Muslims are teaching their children such intense hatred!

Muslim KID Attacks Pro-Israel Supporter

By: Israel Unwired

This boy does not look old. In such a short lifetime so far, he has learned to hate. He has not learned to value the opinion of others or to respect them. He has learned to hate the Jewish people enough to attack those who support them and their one and only state. There is so much hatred and violence among even young kids. Too many Muslim children are taught to hate from such a young age, and it is a culture that must be stopped.

It seems that no one is allowed to support Israel anywhere. If you do, you risk being attacked. What an insane phenomenon! A person who wants to support a free and democratic society, the only one in the Middle East, can be threatened for doing so? Something seems wrong. The world is backward. Those who support “Palestinians” and their terrorism are not attacked. Those who support the murder of innocent Jewish men, women, and children, are not in danger. But those who support Israel? The ancient homeland of the Jewish people? G-d’s land? Those people are the ones who are harassed! How insane!

One day soon, please G-d, things will be clear. The world will see G-d. It will be clear to everyone who has been on the right side of history and who has been on the very wrong side.