21 juli 2021

2021-07-21: EU-leiders verwelkomen met Noord-Korea de nieuwe president van Iran, een massamoordenaar - EU Leaders together with North Korea in welcoming Iran’s New President, a massmurderer

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Het is inderdaad beschamend dat Europese regeringen en leiders van democratieën zich bij Noord-Korea aansluiten om de president, een massamoordenaar, van Iran te feliciteren en hem succes te wensen!

Door Majid Rafizadeh, The Gatestone Institute

De leiders van de Europese Unie, die de mond vol hebben over mensenrechten en democratie, knijpen niet alleen een oogje dicht voor het uitkiezen door het Iraanse regime van een massamoordenaar, Ebrahim Raisi, om de volgende president te worden; ze sluiten zich nu ook aan bij Noord-Korea om de heersende mullahs en hun nieuwe president Raisi te feliciteren.

De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen,  die  een bericht uitbracht waarin hij de nieuwe aankomende president van Iran feliciteerde, verklaarde dat hij "vertrouwen" heeft dat vriendschappelijke betrekkingen tussen de Islamitische Republiek Iran en Oostenrijk zullen voortduren. “In zijn bericht”,  schreef  het Islamic Republic News Agency, “…. hij wenste president-elect Raisi succes en zei dat zijn land, als gastheer van multinationale onderhandelingen over de nucleaire deal met Iran, bereid is tot samenwerking. Hij sprak de hoop uit dat de gesprekken in Wenen in de nabije toekomst vruchten zullen afwerpen."

Hoe kan een leider van een democratisch land een massamoordenaar feliciteren? Wat voor boodschap stuurt hij naar het Iraanse volk dat de verkiezingen heeft geboycot en de internationale gemeenschap heeft opgeroepen om de nieuwe mullah-president nader te onderzoeken?

Door een massamoordenaar uit te kiezen als president, geeft het Iraanse regime een krachtig signaal af aan het Iraanse volk en de wereld dat het de mensenrechten niet zal respecteren. Maar om de legitimiteit van het regime te vergroten, schepte de Iraanse ambassadeur in Oostenrijk, Abbas Bagherpour,  op :

"President @vanderbellen feliciteerde de verkozen president Dr. Ebrahim Raisi @raisi_com van harte en wenste hem veel succes, verwijzend naar 7 eeuwen vriendschappelijke betrekkingen en verzekerde hem van voortzetting van veelzijdige bilaterale betrekkingen op elk gebied."

De Zwitserse president Guy Parmelin feliciteerde ook   de “Slager van Teheran” en wenste hem succes. Het Iraanse Students' News Agency,  gecontroleerd door de staat,  meldde :

“De Zwitserse president wenste in de boodschap succes toe voor de verkozen Iraanse president Ebrahim Raisi in zijn nieuwe functie, en sprak zijn vertrouwen uit dat de goede bilaterale betrekkingen tussen Iran en Zwitserland tijdens het presidentschap van Raisi meer dan ooit zullen worden versterkt.

"Hij benadrukte ook dat Zwitserland zich inzet voor het versterken van de dialoog en samenwerking met Iran, gericht op het vergroten van de stabiliteit en welvaart in de regio, en beschouwt dit in het belang van iedereen."

Dat zijn nog meer klappen voor het volk van Iran. De mensen van Iran, zoals die van Hong Kong en nu Cuba, hebben gestreden en gevochten om hun regime te veranderen, terwijl Europese regeringen en leiders van democratische landen, inclusief de huidige regering in de Verenigde Staten (bijvoorbeeld  hier ,  hier  en  hier ) in feite een boodschap naar de mensen hebben gestuurd: we geven niets om uw streven naar gerechtigheid, rechtsstaat en mensenrechten; in plaats daarvan gaan we samenwerken met uw autoritaire leiders.

De Iraanse mensenrechtenadvocaat Kaveh Moussavi  tweeted :

“Schaam u, president van Oostenrijk, die een massamoordenaar feliciteert die zich door massale fraude een weg naar het presidentschap van Iran heeft gebaand. We gaan ons deze verachtelijke lafheid herinneren als we Iran van deze moorddadige kleptocratie verlossen! Zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben!”

De leiders van Europa hebben ook de oproepen van mensenrechtenorganisaties om de Iraanse massamoordenaar mullah nader te onderzoeken volledig genegeerd, hij zal hoogstwaarschijnlijk ook de volgende Opperste Leider van Iran zijn. Amnesty International's secretaris-generaal Agnès Callamard  zei  :

“Dat Ebrahim Raisi tot president is omhoog geklommen in plaats van nader te worden onderzocht met betrekking tot de misdaden tegen de menselijkheid van moord, gedwongen verdwijning en marteling, is een grimmige herinnering dat straffeloosheid hoogtij viert in Iran. In 2018 documenteerde onze organisatie dat Ebrahim Raisi lid was geweest van de 'doodscommissie' die in 1988 met geweld duizenden politieke dissidenten liet verdwijnen en hen buitengerechtelijk in de Evin- en Gohardasht-gevangenissen bij Teheran in het geheim executeerde. De omstandigheden rond het lot van de slachtoffers en de verblijfplaats van hun lichamen wordt tot op de dag van vandaag systematisch verborgen door de Iraanse autoriteiten, wat  neerkomt op voortdurende misdaden tegen de menselijkheid .”

Het was ook onder toezicht van Raisi als hoofd van de Iraanse rechterlijke macht dat bijna 1.500 mensen werden  gedood  tijdens de wijdverbreide protesten van 2019, velen werden  gemarteld en prominente mensen zoals de kampioen worstelaar Navid Afkari werden geëxecuteerd.

Callamard  voegde toe :

“Als hoofd van de Iraanse rechterlijke macht is onder leiding van Ebrahim Raisi een snelle neerwaartse spiraal opgetreden voor wat betreft mensenrechten, waarbij honderden vreedzame dissidenten, mensenrechtenverdedigers en leden van vervolgde minderheidsgroepen willekeurig zijn vastgehouden. Onder zijn toezicht heeft de rechterlijke macht ook carte blanche verleend aan regeringsfunctionarissen en veiligheidstroepen voor het  onrechtmatig doden van honderden mannen, vrouwen en kinderen  en het onderwerpen van duizenden demonstranten aan  massale arrestaties en ten minste honderden gedwongen verdwijningen, en martelingen en andere vormen van mishandelingtijdens en in de nasleep van de landelijke protesten van november 2019.”

Het is inderdaad beschamend, en een klap voor het volk van Iran en voorvechters van mensenrechten en democratie, dat Europese regeringen en leiders van democratieën zich bij Noord-Korea voegen om de Iraanse president, een  massamoordenaar te feliciteren en hem succes te wensen!

Dr. Majid Rafizadeh is een bedrijfsstrateeg en adviseur, een aan Harvard opgeleide geleerde, politicoloog, bestuurslid van Harvard International Review en voorzitter van de International American Council on the Middle East. Hij heeft verschillende boeken geschreven over de islam en het buitenlands beleid van de VS. Hij is te bereiken op  Dr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu

 

*************************************************
ENGLISH:


It is indeed shameful that European governments and leaders of democracies are joining North Korea to congratulate Iran’s mass murderer president — and wishing him success!

By Majid Rafizadeh, The Gatestone Institute

The leaders of the European Union, who preach about human rights and democracy, are not only turning a blind eye to the Iranian regime’s handpicking of a mass murderer, Ebrahim Raisi, to be the next president; they are also now joining North Korea in congratulating the ruling mullahs and their new President Raisi.

Austrian President Alexander Van der Bellen, issuing a message congratulating Iran’s new incoming president, stated that he is “confident” friendly relationships between the Islamic Republic of Iran and Austria would continue. “In his message,” wrote the Islamic Republic News Agency, “…. he wished success for president-elect Raisi and said that his country, as the host of multinational negotiations over the Iran nuclear deal, is ready to make any cooperation. He expressed hope that the Vienna talks will yield fruit in the near future.”

How could a leader of a democratic country congratulate a mass murderer? What kind of message is he sending to the Iranian people who boycotted the elections and called on the international community to investigate the new mullah president?

By handpicking a mass murderer to be president, the Iranian regime is sending a strong message to the Iranian people and the world that it will not respect human rights. Yet, to enhance the regime’s legitimacy, Iran’s Ambassador to Austria, Abbas Bagherpour, bragged:

“President @vanderbellen in an official message cordially congratulated President-elect Dr. Ebrahim Raisi @raisi_com, wishing him every success, referring to 7 centuries of friendly relations, re-assuring him of continuation of multi-faceted bilateral relations in every fields.”

Switzerland’s President Guy Parmelin also congratulated the “Butcher of Tehran” and wished him success. The Iranian Students’ News Agency, a state-controlled outlet, reported:

“Swiss President in the message wished success for Iranian President-elect Ebrahim Raisi in his new position, expressed confidence that good bilateral relations between Iran and Switzerland during the presidency of Raisi will be strengthened more than ever.

“He also stressed that Switzerland is committed to strengthening dialogue and cooperation with Iran aiming at increasing stability and prosperity in the region, and considers it in the interest of all.”

Those are more blows to the people of Iran. The people of Iran, like those of Hong Kong and now Cuba, have been struggling and fighting to change their regime, while European governments and leaders of democratic countries — including the current administration in the United States (for instance herehere and here) — have basically been sending a message to the people: We do not care about your aspiration for justice, rule of law and human rights; instead we are going to partner with your authoritarian leaders.

The Iranian human rights lawyer Kaveh Moussavi tweeted:

“Shame on you, President of Austria, congratulating a mass murderer who through massive fraud has muscled his way to the Presidency of Iran. We are going to remember this abject cowardice when we rid Iran of this murderous kleptocracy! Don’t say we didn’t warn you!”

Europe’s leaders have also been completely disregarding calls by human rights organizations to investigate Iran’s mass murderer mullah — he will also most likely be the next Supreme Leader of Iran. Amnesty International’s Secretary General Agnès Callamard said out:

“That Ebrahim Raisi has risen to the presidency instead of being investigated for the crimes against humanity of murder, enforced disappearance and torture, is a grim reminder that impunity reigns supreme in Iran. In 2018, our organization documented how Ebrahim Raisi had been a member of the ‘death commission’ which forcibly disappeared and extrajudicially executed in secret thousands of political dissidents in Evin and Gohardasht prisons near Tehran in 1988. The circumstances surrounding the fate of the victims and the whereabouts of their bodies are, to this day, systematically concealed by the Iranian authorities, amounting to ongoing crimes against humanity.”

It was also under Raisi’s watch as the head of Iran’s Judiciary that nearly 1,500 people were killed during the widespread protests of 2019, many were tortured, and high profile people such as the champion wrestler Navid Afkari were executed.

Callamard added:

“As Head of the Iranian Judiciary, Ebrahim Raisi has presided over a spiralling crackdown on human rights which has seen hundreds of peaceful dissidents, human rights defenders and members of persecuted minority groups arbitrarily detained. Under his watch, the judiciary has also granted blanket impunity to government officials and security forces responsible for unlawfully killing hundreds of men, women and children and subjecting thousands of protesters to mass arrests and at least hundreds to enforced disappearance, and torture and other ill-treatment during and in the aftermath of the nationwide protests of November 2019.”

It is indeed shameful, and a blow to the people of Iran and advocates of human rights and democracy, that European governments and leaders of democracies are joining North Korea to congratulate Iran’s mass murderer president — and wishing him success!

Dr. Majid Rafizadeh is a business strategist and advisor, Harvard-educated scholar, political scientist, board member of Harvard International Review, and president of the International American Council on the Middle East. He has authored several books on Islam and US foreign policy. He can be reached at Dr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu