20 juli 2017

Galilee - Rosh Haayin. 2.700 jaar oude watersysteem ontdekt in Midden-Israël

English in the article


View from inside the water system Assaf Peretz/Israel Antiques Authority

2.700 jaar oude watersysteem ontdekt in Midden-Israël

Groot waternetwerk uit het 1e Tempel-periode in Midden-Israël. Systeem suggereert dat het Koninkrijk Israël niet verlaten was na de verovering door Assyrië.

Een uitgebreid 2.700-jarig watersysteem is onlangs ontdekt op een opgravingsplaats van Israël-Antiquities in de buurt van Rosh Haayin in Midden-Israël, met de hulp van studenten die hun master doen in Archeologie van het ministerie van Onderwijs.

De opgraving is gestart voor het begin van een gepland bouwproject voor de bouw van een nieuwe woonwijk in Rosh Haayin.

Gilad Itach, directeur van opgravingen voor de IAA: "Het is moeilijk om niet onder de indruk te zijn van het zicht van het enorme ondergrondse reservoir dat al jaren geleden is uitgehold. In de oudheid was regenwater verzamelen en opslag een fundamentele noodzaak. Met een jaarlijkse regenval van 500 mm zou de regen van de regio het grote reservoir gemakkelijk kunnen vullen. Op de muren, vlakbij de ingang, identificeerden we gravures van menselijke figuren, kruisen en een vegetaal motief dat in een latere periode waarschijnlijk door voorbijgangers achtergelaten werd. Over het geheel genomen hebben we zeven figuren van 15-30 cm gemeten. De meeste hebben uitgestrekte armen en een paar schijnen een soort object vast te hebben. '

Het blootgestelde waterstelsel is bijna 20 meter lang en bereikt een diepte van meer dan 4 meter.

Uit de uitgravingen blijkt dat het reservoir onder een grote structuur is gebouwd met muren die bijna 50 meter lang zijn. Sommige van de potscherven die op de verdiepingen van de kamers werden gevonden, zijn waarschijnlijk van vaten waarmee water uit het reservoir werd gehaald. Het is hoogstwaarschijnlijk dat de structuur en het reservoir aan het eind van de ijzertijd (laat achtste of begin zevende eeuw BCE) werden gebouwd, maar terwijl het gebouw werd verlaten tijdens de Perzische periode, was het reservoir nog steeds in gebruik tot de moderne tijd.

In de afgelopen jaren is een aantal andere boerderijen gebouwd aan het einde van de Eerste Tempelperiode in de buurt van Rosh Haayin ontdekt. Ze werden waarschijnlijk opgericht na de vernietiging van het noordelijke koninkrijk van Israël in 720 vC, toen het Assyrische rijk de regio domineerde. Het opbouwen van boerderijen in dit gebied is interessant, gezien het feit dat veel gebieden binnen het gedecimeerde Koninkrijk Israël woestenij bleven.

Sommige geleerden geloven dat de oprichting van de boerderijen werd gemotiveerd door de wens van het rijk om het gebied, dat op een internationale route en dichtbij de westelijke grens van het Assyrische rijk ligt, te ontwikkelen.

Volgens Itach, "De structuur die in deze uitgraving wordt blootgesteld, is anders dan de meeste ontdekte boerderijen. Het ordelijke plan, het enorme gebied, de sterke muren en het indrukwekkende waterreservoir dat er onder wordt gezet, suggereert dat de site administratief van aard is en dat het wellicht de omliggende boerderijen heeft aangestuurd. ‘

2,700-year old water system discovered in central Israel

Major water network from 1st Temple era found in central Israel. System suggests Kingdom of Israel was not desolate after Assyrian conquest.An extensive 2,700-year-old water system was recently discovered at an Israel Antiquities Authority excavation site near Rosh Haayin in central Israel, with the help of students majoring in the Education Ministry’s Land of Israel and Archaeology studies program.

The excavation was initiated ahead of a planned building project for the construction of a new residential neighborhood in Rosh Haayin.

According to Gilad Itach, director of excavations for the IAA, “It is difficult not to be impressed by the sight of the immense underground reservoir quarried out so many years ago. In antiquity, rainwater collection and storage was a fundamental necessity. With an annual rainfall of 500 mm, the region’s winter rains would easily have filled the huge reservoir. On its walls, near the entrance, we identified engravings of human figures, crosses, and a vegetal motif that were probably carved by passersby in a later period. Overall, we identified seven figures measuring 15–30 cm. Most have outstretched arms and a few appear to be holding some kind of object.”

The water system exposed is nearly 20 meters (66 feet) long and reaches a depth of over 4 meters (13 feet).

The excavations reveal that the reservoir was built beneath a large structure with walls that are all nearly 50 meters (164 feet) long. Some of the potsherds found on the floors of the rooms probably belonged to vessels used to draw water from the reservoir. It is highly likely that the structure and the reservoir were built at the end of the Iron Age (late eighth or early seventh century BCE), but whereas the building was abandoned during the Persian period the reservoir was still in use until modern times.

In recent years, a number of other farmsteads built at the end of the First Temple period have been discovered near Rosh Haayin. They were probably erected after the destruction of the northern Kingdom of Israel in 720 BCE, when the Assyrian empire dominated the region. The establishment of farmhouses in this area is interesting, given the fact that many regions within the decimated Kingdom of Israel remained desolate.

Some scholars believe that the establishment of the farmsteads was motivated by the empire’s wish to settle the area, which lay on an international route and near the western border of the Assyrian empire.

According to Itach, “The structure exposed in this excavation is different from most of the previously discovered farmsteads. Its orderly plan, vast area, strong walls, and the impressive water reservoir hewn beneath it suggest that the site was administrative in nature and it may well have controlled the surrounding farmsteads.”

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...