22 juli 2017

Is de nieuwe regering van Amerika echt beter dan de vorige voor Israël?

English in the article.

Donald Trump’s secretary of state pick Rex Tillerson at his Senate confirmation hearing, January 11, 2016. (Screenshot)

Ministerie van BZ van de VS is harder voor Israël dan die van Obama in een nieuw rapport

Door Adam Eliyahu Berkowitz 20 juli 2017, 18:04

“Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad,
die het licht tot een duisternis maken en het duister tot licht,
die van zoet bitter maken en van bitter zoet. "(Jesaja 5:20 NBV)

In het jaarverslag over terrorisme heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Palestijnse geweld op Israël veroordeeld, hierbij gebruikmakend van taal die nog meer anti-Israël is dan in het verslag van vorig jaar van Obama’s minister van Buitenlandse Zaken John Kerry.

Op woensdag heeft de staatssecretaris Rex Tillerson de jaarlijkse 'Country Reports on Terrorism' voor het Congres ingediend. Het gedeelte dat over Israël ging, begon goed, en heeft Israël als ‘een toegewijde counterterrorismepartner' genoemd en Israëls vele bedreigingen erkend.

Maar als het om de oorzaak van het Palestijnse geweld ging, gaf het rapport volledig de schuld aan Israël.

“Het voortdurende geweld geweld komt door een gebrek aan hoop op het bereiken van de Palestijnse staat, de opbouw van de Israëlische vestiging op de Westelijke Jordaanoever, het gebruik van geweld tegen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, de perceptie dat de Israëlische regering de status quo op de Haram Al Sharif / Tempelberg heeft veranderd, en IDF tactieken die de Palestijnen overdreven agressief beschouwden. "

“Conservativ Review” vergeleek dit met hetzelfde verslag dat vorig jaar door John Kerry is ingediend.

“Het verslag van vorig jaar onder Obama zei dat de Palestijnen verklaarden dat terrorisme soms wordt veroorzaakt door frustratie over 'bezetting', 'meldde de Conservativ Review. “Maar dat verslag was veel minder beschuldigend omdat het duidelijk maakt dat het de standpunten van Palestijnse ambtenaren weerspiegelt, en niet de Amerikaanse regering."

In het rapport van het ministerie werd de vele bedreigingen en enkele feitelijke aanvallen van het afgelopen jaar vermeld. Het rapport heeft de Palestijnse Autoriteit (PA) geprezen voor zijn "voortdurende ... inspanningen tegen terrorisme op de Westelijke Jordaanoever". In het rapport werd kennis genomen van de Amerikaanse hulp bij de opleiding van de Palestijnen in deze inspanningen.

PA President Mahmoud Abbas werd geprezen voor "zijn inzet voor geweldloosheid, erkenning van de staat Israël en het streven naar een onafhankelijke Palestijnse staat door middel van vreedzame middelen".

Veel watchdoggroepen betwisten deze claim. Palestijnse Media Watch (PMW) meldde veel gevallen waarin Abbas niet alleen ophitst of oproept tot geweld, maar de feitelijke gevallen waarin hij publiekelijk heeft toegegeven terroristen aan te sturen om Israëli’s te doden.

Het rapport van de ministerie van de ministerie verklaarde toen dat de PA-inspanningen tot een daling van de terreuraanvallen in Israël leiden, maar in het rapport werd geen statistiek genoemd. Het rapport lijkt fout te zijn, aangezien er in feite een significante toename was geweest in zowel aantallen aanvallen als in slachtoffers. In 2015 hebben 108 terroristische aanvallen geleid tot 83 doden en 251 gewonden. In 2016 leidden 122 aanvallen tot 90 doden en 381 gewonden.

Rex Tillerson’s State Department Slams Israel Harder Than Obama’s Did in New Report

By Adam Eliyahu Berkowitz July 20, 2017 , 6:04 pm

“Ah, Those who call evil good And good evil; Who present darkness as light And light as darkness; Who present bitter as sweet And sweet as bitter!” Isaiah 5:20 (The Israel Bible™)

In its annual report on terrorism, the US State Department blamed Palestinian violence on Israel, using language even more anti-Israel than was used in last year’s report submitted by Obama’s Secretary of State, John Kerry.

On Wednesday, Secretary of State Rex Tillerson submitted the annual “Country Reports on Terrorism” to Congress. The section dealing with Israel began well, referring to Israel as “a committed counterterrorism partner” and recognizing Israel’s many threats.

But when it came to citing the cause of Palestinian violence, the report placed the blame entirely on Israel.

“Continued drivers of violence included a lack of hope in achieving Palestinian statehood, Israeli settlement construction in the West Bank, settler violence against Palestinians in the West Bank, the perception that the Israeli government was changing the status quo on the Haram Al Sharif/Temple Mount, and IDF tactics that the Palestinians considered overly aggressive.”

Conservative Review compared this to the same report submitted last year by John Kerry.

“Last year’s report under Obama said the Palestinians argued that terrorism is sometimes caused by frustration over ‘occupation’,” the Conservative Review reported. “But that report was much less accusatory because it makes clear that the position is reflecting the views of Palestinian officials, and not the U.S. government.”

The State Department’s report went on to list the many threats and some of the actual attacks from the past year. The report praised the Palestinian Authority (PA) for its, “continued… counterterrorism efforts in the West Bank”. The report noted US assistance in training the Palestinians in these efforts.

PA President Mahmoud Abbas was praised for “his commitment to nonviolence, recognition of the State of Israel, and pursuit of an independent Palestinian state through peaceful means.”

Many watchdog groups contest this claim. Palestinian Media Watch (PMW) reported many cases in which Abbas not only incited or called for violence but actual instances in which he has publicly admitted sending terrorists to kill Israelis.

The State Department report then stated that the PA efforts led to a decrease in terror attacks in Israel but the report did not cite statistics. The report appears to be erroneous since there was, in fact, a significant increase in both numbers of attacks and in casualties. In 2015, 108 terror attacks resulted in 83 killed and 251 wounded. In 2016, 122 attacks resulted in 90 dead and 381 wounded.

Source: https://www.breakingisraelnews.com/91920/us-state-...