11 juli 2019

Kamervragen over etikettering Israelische producten: “Palestijnse staat bestaat niet” - Dutch Parliamentary questions about labeling Israeli products: "Palestinian state does not exist"

CU-Kamerlid Joël Voordewind. Achter hem zit SGP-voorman Kees van der Staaij. Foto: Anne-Paul Roukema/ChristenUnie

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) trekken aan de bel over de etikettering van Israelische producten. Volgens een richtlijn van het ministerie van Economische Zaken moeten Israelische producten uit de Palestijnse gebieden worden gelabeld als “afkomstig uit Palestina” – dit terwijl er geen staat Palestina bestaat en Nederland ook geen Palestijnse staat erkent. 

Door: CIDI

Gelijke monniken, gelijke kappen
Voordewind en Van der Staaij vragen zich bovendien af of producten uit andere gebieden die als bezet worden aangeduid ook als zodanig worden geëtiketteerd. Denk bijvoorbeeld aan de Westelijke Sahara (bezet door Marokko) of Noord-Cyprus (bezet door een Turkse vazalrepubliek). Ze wijzen op een aangenomen motie van voormalig VVD-Kamerlid Han ten Broeke die ertoe oproept om álle producten uit álle als bezet aangemerkte gebieden apart te etiketteren – en daarop te handhaven.

Plotselinge inspectie kan leiden tot ongelijk speelveld
Aanleiding voor de Kamervragen is een recent bezoek door inspectieambtenaren van het ministerie aan het Israel Producten Centrum (IPC) in Nijkerk. Het IPC zou zich niet houden aan de richtlijnen voor etikettering van producten uit Israelische plaatsen in de Westelijke Jordaanoever. Voordewind en Van der Staaij hebben hun twijfels bij de plotselinge inspectie door het ministerie. Eerder is namelijk juist aangegeven dat het kabinet in de kwestie omtrent etikettering van producten uit bezette gebieden, de richtlijn van de Europese Unie zou volgen. De Kamerleden vragen dan ook wat de stand van zaken is omtrent deze richtlijn op EU-niveau. Het lijkt er sterk op dat het ministerie – in weerwil van eerdere toezeggingen – op eigen houtje is overgegaan tot het handhaven van een richtlijn, zonder dat er uitsluitsel is over of dit voor de hele EU geldt. 

Dat kan leiden tot een ongelijk speelveld in de Europese markt, betogen Van der Staaij en Voordewind. Wanneer Nederlandse bedrijven zich aan strenge regels omtrent het labelen van producten moeten houden, terwijl andere landen daar niet op handhaven, is dat immers nadelig voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

“Palestina” op etiketten?
Een volgende steen des aanstoots voor de fracties van ChristenUnie en SGP is het feit dat het ministerie de aanduiding ‘afkomstig uit Palestina’ verplicht: 

Waarom wordt in de aanwijzing van het ministerie verplicht om ‘afkomstig uit Palestina’ te gebruiken als etikettering, terwijl de staat Palestina nog niet bestaat en dit wel de suggestie wekt dat er alsnog tot een eenzijdige erkenning van de mogelijke staat Palestina wordt overgegaan? Erkent u dat dit ingaat tegen het regeerakkoord? In de voetnoot wordt dit wel erkend maar dit voorkomt niet dat de indruk wordt gewekt dat Nederland de Palestijnse staat eenzijdig erkent. Erkent u dit risico en wat gaat u doen om dit te voorkomen? 

De discussie omtrent de etikettering van producten uit Israelische nederzettingen speelt al een paar jaar. Voorstanders van etikettering menen dat Israelische producten uit de Westelijke Jordaanoever niet gelden als ‘afkomstig uit Israel’, omdat het gaat om bezet gebied. Tegenstanders van etikettering vrezen dat er sprake is van een eenzijdige maatregel die vooral is gericht tegen Israel, terwijl andere bezette gebieden wereldwijd buiten schot blijven. 

_______________________________
ENGLISH:

Political Dutch Parties: Joël Voordewind (ChristenUnie) and Kees van der Staaij (SGP) sound the alarm about the labeling of Israeli products. According to a guideline from the Ministry of Economic Affairs, Israeli products from the Palestinian territories must be labeled as "from Palestine" - even though there is no Palestinian state and the Netherlands does not recognize a Palestinian state.

By: CIDI

Voordewind and Van der Staaij also wonder whether products from other areas that are designated as occupied are also labeled as such. Consider, for example, Western Sahara (occupied by Morocco) or Northern Cyprus (occupied by a Turkish vassal republic). They point to an adopted motion by former VVD MP Han ten Broeke that calls for all products from all areas that are designated as occupied to be labeled separately - and enforced accordingly.

Sudden inspection can lead to an uneven playing field
The reason for the parliamentary questions is a recent visit by inspection officials from the ministry to the Israel Products Center (IPC) in Nijkerk. The IPC would not adhere to the guidelines for labeling products from Israeli places in the West Bank. Voordewind and Van der Staaij have their doubts about the sudden inspection by the ministry. Indeed, it was stated earlier that the government would follow the European Union directive on the issue of labeling of products from occupied territories. The MPs therefore ask what the state of affairs is with regard to this directive at EU level. It seems strongly that the ministry - in spite of earlier commitments - has proceeded on its own to enforce a directive, without there being any definite answer as to whether this applies to the entire EU.

That could lead to an uneven playing field in the European market, argue Van der Staaij and Voordewind. After all, when Dutch companies have to adhere to strict rules regarding the labeling of products, while other countries do not enforce it, this is detrimental to Dutch business.

"Palestine" on labels?
The next offense for the Christian Union and SGP political groups is the fact that the Ministry requires the indication "from Palestine":

Why does the designation of the ministry make it compulsory to use "originating from Palestine" as labeling, while the state of Palestine does not yet exist and this suggests that a unilateral recognition of the possible state of Palestine is still being made? Do you acknowledge that this goes against the coalition agreement? This is acknowledged in the footnote, but this does not prevent the impression that the Netherlands unilaterally recognizes the Palestinian state. Do you recognize this risk and what will you do to prevent this?

The debate about the labeling of products from Israeli settlements has been going on for a few years. Proponents of labeling believe that Israeli products from the West Bank do not count as "originating from Israel" because it concerns occupied territory. Opponents of labeling fear that there is a one-sided measure that is mainly aimed at Israel, while other occupied territories worldwide are not included.