20 juli 2017

Komt Abbas zijn beloftes na? Stopt hij met ophitsen?

English below.


Palestinian Authority President Mahmoud Abbas. Photo: Kremlin.ru via Wikimedia Commons.

De begroting van 2017 van de Palestijnse Autoriteit toont een enorme toename in de financiering van betalingen aan terroristen.

De begroting van 2017 van de Palestijnse Autoriteit toont een enorme toename in de financiering van salarissen voor gevangen terroristen en de families van “martelaren”, maakte een Israëlisch onderzoeksinstituut woensdag bekend.

Volgens de Palestijnse Media Watch (PMW) steeg het bedrag dat door de PA is toegewezen voor betalingen aan terroristen die in Israël gevangen zijn genomen, 13% dit jaar naar 158 miljoen dollar, tegenover 135 miljoen dollar in 2016. In hetzelfde tijdschema zijn de uitkeringen voor familieleden van omgekomen terroristen met 4% gestegen- van 183 miljoen dollar naar 197 miljoen dollar.

PMW meldt dat de PA dit jaar zo'n 355 miljoen dollar besteed aan de directe financiering van terrorisme.

Itamar Marcus, de oprichter en directeur van PMW, vertelde de Algemeiner op woensdag: “Er is geen grotere bevordering van terreur dan het belonen door de PA van terroristen die Israëli’s hebben vermoord. Het is echter cruciaal om te begrijpen waarom de PA de salarissen betaalt en waarom ze weigeren te stoppen. De PA beweert dat ze volgens het internationaal recht recht hebben om zich tegen Israël te "verzetten” en inclusief het vermoorden van Israëli’s. Zij beweren tegen hun eigen volk dat het stoppen met betalen van de salarissen aan gevangenen een erkenning zou zijn dat alle gevangenen, waaronder moordenaars van vrouwen en kinderen, terroristen zijn en niet legitieme ‘vrijheidsvechters’. Dus, zo verschrikkelijk als de beloning van de PA is , is het een symptoom van een veel dieper probleem. Het essentiële probleem is dat de PA zijn mensen vertelt dat ze het recht hebben om Israëli's te doden. Het betalen van salarissen aan de moordenaars die gevangen worden en gevangen worden is een symptoom. "

Marcus vervolgde: "Dit is een klap in het gezicht naar de Verenigde Staten en de andere Europese donorlanden die deze praktijk allemaal hebben veroordeeld en hebben geëist dat de PA onmiddellijk ophoudt als ze buitenlandse financiering willen ontvangen. Ik verwacht dat deze informatie op dit moment voor het Congres een geweldig effect zal hebben op de Taylor Force Act. "

De Taylor Force Act waarnaar wordt verwezen door Marcus zou, indien de wet aangenomen, de Amerikaanse financiering van de PA tegenhouden als de terreurbetalingen niet worden stopgezet. De wetgeving wordt momenteel in overweging genomen door de Senaat Buitenlands zaken.


PMW data about the 2017 Palestinian Authority budget.


Further PMW data about the 2017 Palestinian Authority budget.

In reactie op de door PMW gepubliceerde gegevens, hebben Rabbijnen Marvin Hier en Abraham Cooper, de decaan en geassocieerde decaan van het Simon Wiesenthal Centrum in Los Angeles, op woensdag verklaard: “Leidt de president van een PA een maffia of een overheid? Geen Israëlische regering - rechts, midden of links - kan serieus onderhandelen met een leider die een moordregeling instelt om Joden te doden. "

“[PA President Mahmoud] Abbas 'prioriteiten als het gaat om zijn eigen mensen grenzen aan het bizarre," zeiden ze verder. “Hij heeft wanhopige pleidooien van moeders versmaad en de fondsen ingehouden om volledige elektriciteit te leveren voor zijn levende kiezers in Gaza, maar hij escaleert gretig financiële beloningen voor terroristendood of levend. "

“Nu is de tijd voor Duitsland’s [Angela] Merkel en Frankrijk’s [Emmanuel] Macron om hun toewijzing naar de PA te verlagen en te vertellen dat Abbas niet langer voor sinterklaas blijft spelen voor terroristen,” aldus Hier en Cooper.

Palestinian Authority’s 2017 Budget Shows ‘Huge Increase’ in Funding for Terror Payments

The Palestinian Authority’s 2017 budget shows a “huge increase” in the funding of salaries for imprisoned terrorists and the families of “martyrs,” an Israeli research institute revealed on Wednesday.

According to Palestinian Media Watch (PMW), the amount of money allocated by the PA for payments to terrorists jailed in Israel rose 13% this year to $158 million — compared to $135 million in 2016. During the same time frame, disbursements for family members of dead terrorists increased by 4% — to $197 million from $183 million.

Overall, PMW said, the PA is spending $355 million this year on the direct funding of terrorism.

Itamar Marcus — the founder and director of PMW — told The Algemeiner on Wednesday, “There is no greater promotion of terror then the PA’s financially rewarding terrorists who have murdered Israelis. However it is critical to understand why the PA pays the salaries and why they refuse to stop. The PA claims that they have a right under international law to ‘resist’ Israel and that includes murdering Israelis. They argue to their own people that to stop paying the salaries to prisoners would be to admit that all of the prisoners including murderers of women and children are terrorists and not legitimate ‘freedom fighters.’ Accordingly, as horrific as the PA’s rewarding terror is, it is a symptom of a much deeper problem. The essential problem is that the PA tells its people they have a right to kill Israelis. Paying salaries to the killers who get caught and are imprisoned is a symptom.”

Marcus continued, “This is a slap in the face to the United States and the other European donor countries who have all condemned this practice and have demanded that the PA stop immediately if they want to receive foreign funding. I expect that this information will have a great effect on the Taylor Force Act right now before Congress.”

The Taylor Force Act referred to by Marcus would, if passed, cut off American funding of the PA if the terror payments are not halted. The legislation is currently being considered by the Senate Foreign Relations Committee.

Commenting on the data published by PMW, Rabbis Marvin Hier and Abraham Cooper — the dean and associate dean of the Simon Wiesenthal Center in Los Angeles — stated on Wednesday, “Is PA president running a mafia or a government? No Israeli government — right, center, or left — can seriously negotiate with a leader who embeds a pay-for-murder scheme to kill Jews.”

“[PA President Mahmoud] Abbas’ priorities when it comes to his own people border on the bizarre,” they went on to say. “He spurned desperate pleas from mothers and withheld the funds to provide full electricity for his living constituents in Gaza, yet he eagerly escalates financial rewards for terrorists — dead and alive.”

“Now is the time for Germany’s [Angela] Merkel and France’s [Emmanuel] Macron to decrease their allotments to the PA and tell Abbas to stop playing Santa Claus for terrorists,” Hier and Cooper concluded.

Source: https://www.algemeiner.com/2017/07/19/palestinian-...