22 juli 2017

Mijn zus werd vermoord door een antisemiet, geen verwarde gek, verklaart de broer van Sarah Halimi

English below


Sarah Halimi was tortured and murdered by an Islamist who broke into her Paris apartment in April. Photo: Halimi family.

(red: zie eerdere berichtgeving van april: https://israelcnn.com/news/news/door-man-die-allahu-akbar-schreeuwde-met-mes-vermoorde-joodse-franse-vrouw-begraven-in-israel )

De broer van Sarah Halimi - de Franse Joodse gepensioneerde, die in april in haar appartement door een antisemitische buurman werd gruwelijk werd gemarteld en vermoord - heeft de Franse autoriteiten aangespoord om te stoppen met het behandelen van de slachting als een daad van een geestelijk ziek individu en in plaats daarvan het antisemitische motief te erkennen.

“Elke dag die voorbijgaat dat het recht dit niet erkent, is een belediging voor de herinnering aan mijn zus Sarah,” vertelde William Attal het Franse Joodse wekelijkse blad Actualite Juive.

Halimi's moordenaar, Kobili Traore, die in zijn late 20s is, is momenteel in aanhouding in afwachting van een psychiatrische evaluatie. Op de nacht van 4 april brak hij in het appartement van Halimi in en viel brutaal de 66-jarige weduwe aan, ondertussen islamistische en antisemitische slogans schreeuwende. Tegen de tijd dat de politie in staat was om de situatie te beheersen, had hij Halimi, nog in leven, uit een raam van de derde verdieping gegooid.

"Tijdens de ondervraging met de onderzoeksrechter reageerde hij (Traore) op een zeer coherente, precieze manier," Attal vertelde Acutalite Juive. "Tijdens deze ontmoeting had hij ook de geest om zijn radicalisering te verbergen en te proberen zich van alle verantwoordelijkheid te ontheffen."

Attal vervolgde: "Gedurende zijn drie maanden in het psychiatrische ziekenhuis, had de moordenaar tijd om zijn verdediging voor te bereiden. (Dit is) een bewijs onder vele anderen dat hij niet verward is. Alle getuigenissen van de buren die getuigen en hoorden wat er gebeurd is, stemmen overeen. Dit was een radicale islamitische moord. '

Attal zei dat rechtvaardigheid zou worden gedaan zodra het wordt erkend dat zijn zus werd vermoord 'omdat ze tot het Joodse volk behoort'.

“Wanneer het antisemitische karakter van deze handeling wordt erkend, zal onze strijd ophouden en zullen we blijven rouwen buiten het gezicht van de camera’s,” zei Attal.

Attal bedankt de Franse president Emmanuel Macron voor het vermelden van Sarah Halimi tijdens zijn toespraak toen hij naast de Israëlische premier Benjamin Netanyahu het eerbetoon gaf aan de 13.000 Joden die door de nazi’s in 1942 werden gedeporteerd tijdens een speciale verjaardag van het 75 jarig bestaan in Parijs vorige zondag .

Geprezen zij de “moedige president van de republiek," zei Attal, "mijn zus Sarah was een uitzonderlijk wezen. Ze bracht haar leven door met anderen te helpen. Zij verdiende de eer. '

De woorden van Macron hebben veel troost gebracht voor een “gekneusde” familie, aldus Attal.

My Sister Was Murdered by an Antisemite, Not a Madman, Declares Sarah Halimi’s Brother

The brother of Sarah Halimi — the French Jewish pensioner brutally tortured and murdered in her apartment by an antisemitic neighbor in April — has urged the French authorities to stop treating the slaying as the act of a mentally-ill individual and recognize the antisemitic motive instead.

“Every day that passes that the law waits to recognize this is an insult to the memory of my sister Sarah,” William Attal told the French Jewish weekly Actualite Juive.

Halimi’s murderer Kobili Traore, who is in his late 20s, is currently in custody awaiting a psychiatric evaluation. On the night of April 4, he broke into Halimi’s apartment and brutally assaulted the 66-year-old widow, shouting Islamist and antisemitic slogans. By the time police were able to take control of the situation, Traore had thrown Halimi, still alive, from a third-floor window.

“During the interrogation with the investigating judge, he (Traore) responded in a very coherent, precise manner,” Attal told Acutalite Juive. “During this meeting, he also had the presence of mind to conceal his radicalization and to seek to exonerate himself from all responsibility.”

Attal continued: “During his three months in psychiatric hospital, the murderer had time to prepare his defense. (This is) one proof among many others that he is not mad. All the testimonies of the neighbors who witnessed and heard what happened concur. This was a radical Islamic murder.”

Attal said that justice would be done once it was recognized that his sister was murdered “because she belonged to the Jewish people.”

“When the antisemitic character of this act is recognized, our struggle will cease and we will continue to mourn away from the cameras,” Attal stated.

Attal paid tribute to French President Emmanuel Macron for mentioning Sarah Halimi during his speech when, alongside Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, he paid tribute to the 13,000 Jews deported from Paris by the Nazis in 1942 at a special 75th anniversary commemoration ceremony in Paris last Sunday.

Praising the “courageous president of the republic,” Attal said, “My sister Sarah was an exceptional being. She spent her life helping others. She deserved the honor.”

Macron’s words had brought great comfort to a “bruised” family, Attal noted.

Source: https://www.algemeiner.com/2017/07/21/my-sister-wa...