10 juli 2017

New York Times gebruikt een manipulerend bijvoeglijk naamwoord voor de Israëlische minister van defensie

New York Times gebruikt een manipulerend bijvoeglijk naamwoord voor de Israëlische minister van defensie


Israeli Defense Minister Avigdor Lieberman. Photo: Jonathan Klinger via Wikimedia Commons.

Door Ira Stoll

Een van de favoriete methoden van de New York Times om mensen, die niet in hun straatje passen is ze te beschrijven met bijvoeglijke naamwoorden.

Zo heeft de krant bijvoorbeeld de meningen van de president van het Middle East Forum, Daniel Pipes, beschreven als ‘controversieel’ en ‘opruiend', en beschreef een voormalige Amerikaanse ambassadeur van de Verenigde Naties, John Bolton, als 'strijdlustig'. “Eerste minister Netanyahu is aangeduid als” onbezonnen “, evenals "spraakzaam "en" gewoonlijk zwijgzame ", twee diametraal tegenstrijdige termen.

Het laatste voorbeeld komt in een New York Times nieuwsbericht over een orgaan van de Verenigde Naties die Hebron noemt een Palestijnse ‘wereld heritage site’. The NYTimes bericht:

Avigdor Lieberman, de Israëlische minister van defensie van de nationalistische Yisrael Beitei Party, beschreef Unesco, de Verenigde Naties Educatieve, Wetenschappelijke en Culturele Organisatie, als 'een politiek bevooroordeelde, schandelijke en antisemitisch organisatie.'

De hele zin zou door een editor kunnen worden herzien. Waarom niet alleen schrijven, "De Israëlische minister van defensie, Avigdor Lieberman, beschreef Unesco, de Verenigde Naties Educatieve, Wetenschappelijke en Culturele Organisatie, als 'een politiek bevooroordeelde, schandelijke en antisemitische organisatie' '? Of als de NYTimes het nodig vindt om te zeggen van welke politieke partij Mr. Lieberman lid is, beschrijf het op een ander manier. Wat betekent 'nationalistisch' zelfs in deze context? Betekent het dat een partij ervoor is dat de natie van Israël blijft bestaan? Als dat zo is, zou het niet volstaan zonder dit te vermelden?t

Als u denkt dat ik te veel in het ene woord ‘nationalistisch’ lees, haal Israël uit de vergelijking voor het moment. Overweeg hoe de New York Times de 50ste verjaardag van de Montreal Expo heeft gemarkeerd: met een stuk beweren: 'Het is één ding om de leemten in het verhaal van Expo 67 te identificeren, om haar seksisme en nationalisme uit te roepen.' Voor de NYTimes, nationalisme - of het van de beleefde Canadese of de gespierde Zionistische soort is - is een vies woord. Het is een soort discriminerend chauvinisme, zoals seksisme.


New York Times Hurls an Adjective at Israel’s Defense Minister

by Ira Stoll

One of the New York Times’ favorite methods of treating people it dislikes is to hurl adjectives at them.

So, for example, the newspaper has described the views of the president of the Middle East Forum, Daniel Pipes, as “controversial” and “inflammatory,” and described a former American ambassador to the United Nations, John Bolton, as “combative.” Prime Minister Netanyahu is labeled “brash,” as well as “loquacious” and “usually taciturn,” two diametrically opposed terms.

The latest example comes in a Times news article about a United Nations body naming Hebron a Palestinian “world heritage site.” The Times reports:

Avigdor Lieberman, the Israeli defense minister of the nationalist Yisrael Beiteinu Party, described Unesco, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, as “a politically biased, disgraceful and anti-Semitic organization.”

The entire sentence could have used an editor. Why not just write, “The Israeli defense minister, Avigdor Lieberman, described Unesco, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, as ‘a politically biased, disgraceful and anti-Semitic organization’”? Or if the Times feels it necessary to say what political party Mr. Lieberman is a member of, describe it in some useful way. What is “nationalist” supposed even to mean in this context? Does it mean that a party is in favor of the nation of Israel continuing to exist? If so, wouldn’t it kind of go without saying?

If you think I’m reading too much into the one word “nationalist,” take Israel out of the equation for the moment. Consider how the New York Times marked the 50th anniversary of the Montreal Expo: with a piece asserting, “It’s one thing to identify the gaps in Expo 67’s narrative, to call out its sexism and nationalism.” For the Times, nationalism — whether the polite Canadian variety or the muscular Zionist variety — is a dirty word. It’s a kind of discriminatory chauvinism, like sexism.

https://www.algemeiner.com/2017/07/09/new-york-tim...