03 april 2018

Hamas: 'protests continue until the whole of Palestine is liberated' - Hamas: “protesten gaan door tot heel Palestina is bevrijd”

English and/en Nederlands

ENGLISH

Hamas: 'protests continue until the whole of Palestine is liberated'.

Last Friday, it is estimated that some 30 000 Palestinians took part in the 'Mars of Return' in Gaza on the Israeli border. 19 Palestinians have been killed. Hamas says that the protests will continue until 'the whole of Palestine has been liberated'.

The IDF had warned in advance to safeguard Israel's sovereignty and not to allow border crossings. According to Israeli security forces, ten of the Palestinians killed were active with various terrorist groups, including Hamas, the Al-Aqsa Martelarenbrigade and Global Jihad.

International condemnation
Israel's actions have been the subject of international concern and criticism. In a press release, the EU High Representative Federica Mogherini expressed regret at the deaths. The use of bullets by IDF should, according to the HR, be the subject of an independent and transparent investigation. Israel has the right to defend its borders, but it must be proportionate, she added. Mogherini did not mention the organisers of the march, including Hamas.

The UN Security Council held an emergency meeting one day after the clashes. Several members claimed that the violence used by the IDF was "disproportionate" and called for an independent investigation. A resolution tabled by Kuwait condemning Israeli action was blocked by an American veto.

Today, the Arab League is holding an emergency meeting on what they call a 'massacre'. This was in response to a request from the Palestinian Representation, supported by Egypt, Jordan and Kuwait.


Protests continue until "the whole of Palestine is liberated".
Hamas says that the protests will continue until the whole of Palestine is liberated. By this they do not mean a peaceful two-state solution with Israel, but the destruction of the Jewish state. The intention is that the demonstrations will continue until the 15th of May. On that day, the Palestinians commemorate the Nakba, which is Arabic for catastrophe, when Israel won its independence in 1948. The terrorist group that has ruled the Gaza Strip for eleven years now does not want (for the time being) a complete conflict with Israel. Instead, Hamas is now using 'popular resistance' and deploying civilians against the IDF.

One day before the start of the March of Return, a speech on Hamas-run Al-Aqsa TV was to see where Palestinians are being incited. "The Palestinian people will free their country with blood, with martyrs, with women and with children. "We will come and break off that fence with our children's fingernails.

Source CIDI.nl Netherlands

Translated with www.DeepL.com/Translator

***************************************************

NEDERLANDS

Hamas: “protesten gaan door tot heel Palestina is bevrijd”

Afgelopen vrijdag deden naar schatting zo’n 30.000 Palestijnen mee aan de “Mars van Terugkeer” in Gaza aan de grens met Israel. Er zijn 19 Palestijnen omgekomen. Hamas zegt dat de protesten door zullen gaan tot “heel Palestina bevrijd is.”

De IDF had van te voren gewaarschuwd de soevereiniteit van Israel te bewaken en grensoverschrijdingen niet toe te staan. Volgens Israelische veiligheidsdiensten waren tien van de omgekomen Palestijnen actief bij verschillende terroristische groeperingen, waaronder Hamas, de Al-Aqsa Martelarenbrigade en Globale Jihad.

Internationale veroordeling
Het optreden van Israel kon op internationale bezorgdheid en kritiek rekenen. In een persbericht gaf EU-Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini aan de doden te betreuren. Het gebruik van kogels door de IDF moet volgens de HV onderwerp zijn van een onafhankelijk en transparant onderzoek. Israel heeft het recht haar grenzen te verdedigen, maar moet hierbij wel proportioneel zijn, voegde ze eraan toe. Over de organisatoren van de mars, waaronder Hamas, werd door Mogherini niet gesproken.

De VN-Veiligheidsraad hield een dag na de botsingen een noodvergadering. Meerdere leden claimden dat het door de IDF gebruikte geweld “disproportioneel” is en riepen op tot een onafhankelijk onderzoek. Een door Koeweit ingediende resolutie die het Israelische optreden veroordeelt, werd door een Amerikaans veto tegengehouden.

Vandaag houdt de Arabische Liga een noodvergadering over wat zij een “bloedbad” noemen. Dit naar aanleiding van een verzoek van de Palestijnse vertegenwoordiging, dat gesteund werd door Egypte, Jordanië en Koeweit.

Protesten gaan door tot “heel Palestina is bevrijd”
Hamas zegt dat de protesten door zullen gaan tot heel Palestina bevrijd is. Hiermee doelen zij niet op een vreedzame tweestatenoplossing met Israel, maar op het vernietigen van de Joodse staat. De bedoeling is dat de demonstraties tot 15 mei door zullen gaan. Op die dag herdenken de Palestijnen de Nakba, wat Arabisch is voor catastrofe, toen Israel in 1948 haar onafhankelijkheid won. De terreurgroep die nu al elf jaar de Gazastrook regeert wil (voorlopig) geen volledig conflict met Israel. In plaats daarvan maakt Hamas nu gebruik van “populair verzet” en zet het burgers in tegen de IDF.

Een dag voor de aanvang van de Mars van Terugkeer, was een toespraak op het door Hamas gerunde Al-Aqsa TV te zien waar de Palestijnen worden opgehitst. “Het Palestijnse volk zal zijn land met bloed bevrijden, met martelaren, met vrouwen en met kinderen.” “We zullen komen en die omheining afbreken met de vingernagels van onze kinderen.”

Bron: CIDI.nl


Comments