21 april 2017

Steun uit onverwachte hoek.

Arabische staten steunden Haley’s pleidooi in de vergadering van de VN zich op Iran te concentreren.

Arabische staten gaan akkoord met het Amerikaanse verzoek om meer tijd aan de Iraanse bedreiging te besteden en minder aan Israël en het Israëlisch-Arabische conflict.

Haley, door rotatie deze maand de voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft een raadsvergadering over het Midden-Oosten bijeengeroepen.

‘Hoe men ervoor kiest om de tijd te besteden is een aanduiding van de prioriteiten’, zei ze in haar openingsopmerkingen.

“Hetzelfde geldt voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties," zei ze. “De Israël-Palestijnse kwestie is een belangrijke en verdient aandacht. Maar dat is er één waar hier zeker geen gebrek aan aandacht voor is. De ongelooflijk destructieve aard van de Iraanse en Hezbollah activiteiten in het Midden-Oosten vereisen veel meer aandacht. Het zou DE prioriteit van de Raad in de regio moeten worden. "

Alle lidstaten van de Verenigde Naties - niet alleen de 15 van de raad - waren uitgenodigd om korte visies over het Midden-Oosten te leveren.

Het pleidooi bleek te resoneren met een aantal staten die deelnemen aan het debat, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, evenals Europese staten en sommige in Afrika, waaronder Ethiopië.

Deze staten hebben het Israëlisch-Arabische kwestie niet genegeerd en waren vaak kritisch over Israël, maar het grootste deel van hun visies keek naar de bedreiging die Iran en zijn bondgenoten voor de regio zijn, met speciale aandacht voor Syrië, waar een sarin gas aanval 89 burgers het leven kostte eerder deze maand. Westerse staten hebben het Assad-regime, geallieerd met Iran, beschuldigd voor de aanval.

De afgevaardigde van de VAE zei bijvoorbeeld dat Iran's betrokkenheid bij andere regionale conflicten "een existentiële bedreiging voor het Midden-Oosten" heeft veroorzaakt.

Andere naties, waaronder linkse regeringen in Zuid-Amerika, zoals Venezuela, evenals Zuid-Afrika, richten zich meer op het Israëlisch-Palestijnse conflict. De Zuid-Afrikaanse gezant zei dat de Veiligheidsraad "niet moet weglopen van het kernprobleem" bij het bespreken van de regio.

Haley heeft herhaaldelijk gezegd dat de Verenigde Staten niet langer het anti-Israëlische vooroordeel in het lichaam zullen tolereren, een belangrijk verschil tussen de Trump-administratie en zijn voorganger, de Obama-administratie, die het anti-Israëlische vooroordeel door middel van stille diplomatie probeerde af te dwingen.

Haley zat achter succesvolle pogingen eerder dit jaar om de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, over te halen om een rapport in te trekken van een VN.-affiliate die zwaar bevooroordeeld was tegen Israël, en Israël vergeleek het apartheidsregime van Zuid-Afrika.

At UN debate, Arab states heed Haley’s plea to focus on Iran

Arab states agree to US request to focus more time on Iranian threat, less on Israel and the Israeli-Arab conflict.

JTA - A number of Arab states heeded the plea by Nikki Haley, the U.S. Ambassador to the United Nations, to focus more in a Middle East debate on the threat posed by Iran than on the Israeli-Arab conflict.

Haley, this month the president by rotation of the U.N. Security Council, convened a council session on the Middle East.

“How one chooses to spend one’s time is an indication of one’s priorities,” she said in her opening remarks.

“The same is true for the United Nations Security Council,” she said. “The Israel-Palestinian issue is an important one, deserving of attention. But that is one issue that surely has no lack of attention around here. The incredibly destructive nature of Iranian and Hezbollah activities throughout the Middle East demands much more of our attention. It should become this Council’s priority in the region.”

All U.N. member states — not just the 15 on the council — were invited to deliver short addresses on the Middle East.

The plea appeared to resonate with a number of states joining the debate, including the United Arab Emirates and Saudi Arabia, as well as European states and some in Africa, including Ethiopia.

These states did not ignore the Israeli-Arab issue, and were often critical of Israel, but the greater part of their addresses looked to the threat posed by Iran and its allies in the region, with a special focus on Syria, where a sarin gas attack killed 89 civilians earlier this month. Western states have blamed the Assad regime, allied with Iran, for the attack.

The UAE envoy, for instance, said that Iran’s involvement in other regional conflicts posed “an existential threat to the Middle East.”

Other nations, including leftist governments in South America like Venezuela, as well as South Africa, focused more on the Israeli-Palestinian conflict. The South African envoy said the Security Council “should not stray away from the core issue” when discussing the region.

Haley has repeatedly said the United States will no longer tolerate anti-Israel bias at the body, a key difference between the Trump administration and its predecessor, the Obama administration, which sought to tamp down anti-Israel bias through quiet diplomacy.

Haley was behind successful efforts earlier this year to get the U.N. Secretary General, António Guterres, to withdraw a report by a U.N. affiliate that was heavily biased against Israel, comparing it to apartheid-ridden South Africa.

Source:

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...