01 augustus 2019

2019-08-01-19.20: Turkije zal nooit de kant kiezen van landen, die aan de kant van Israël staan - Turkey Never to Side with Countries that Stand with Israel

Nederlands - English

NEDERLANDS:

President Recep Tayyip Erdogan verklaarde, dat zijn land tegen iedereen zal zijn, die zich achter Israël schaart en dat de Joodse staat onverschrokken staatsterrorisme tegen Palestijnen heeft gepleegd.

Door: TV7 Israel News

In een toespraak tot leden van zijn AK-partij, benadrukte Erdogan verder dat "Wij zullen niet accepteren om te zwijgen over het staatsterrorisme dat Israël onverschrokken in Palestina heeft gepleegd. Iedereen moet weten dat wij tegenstander zijn van iedereen, die achter Israël staat. Degenen die doof zijn voor de schreeuw van de Palestijnen van wie de huizen in Oost-Jeruzalem worden afgebroken en gedoemd zijn om honger te lijden in Gaza. 

De Turkse leider, die regelmatig pretentieloos uit tegen de Joodse staat, heeft dit weekend zijn verklaring afgelegd - slechts enkele dagen nadat de Israëlische strijdkrachten een groep Palestijnse huizen hebben afgebroken, die illegaal naast de zogenaamde scheidingsmuur zijn gebouwd. Deze muur scheidt  fysiek de Westelijke Jordaanoever van de rest van Israël.

Terwijl de Verenigde Naties maatregelen namen om de sloopplannen te stoppen, onderstreepte Israël, dat de 10 appartementsgebouwen, in aanbouw, illegaal worden gebouwd en een concreet veiligheidsrisico vormen voor de Israëlische strijdkrachten, die langs de barrière opereren. Een hoge Israëlische ambtenaar vertelde TV7, dat ondanks het besluit van Israël om 700 nieuwe woningen voor Palestijnen in gebied C van de Westelijke Jordaanoever goed te keuren, er een groot tekort aan woningen is voor de lokale Palestijnse en Arabische gemeenschappen. Desalniettemin heeft de ambtenaar - die gevraagd heeft om anoniem te blijven - beweerd dat de illegale bouw van huizen niet kan worden vrijgesteld en zal worden aangepakt, in overeenstemming met de Israëlische wet.

___________________________
ENGLISH:

President Recep Tayyip Erdogan declared that his country is opposed to anyone that stands by Israel, while claiming that the Jewish State has been fearlessly engaging in state terrorism against Palestinians.

By: TV7 Israel News

In an address to members of his AK party, Erdogan further insisted that “We are not accepting to remain silent against the state terrorism that Israel has been fearlessly engaging in Palestine. Everybody should know that we are opposed to anyone that stands by Israel. The ones who turn a deaf ear to the cry of Palestinians whose houses are being demolished in East Jerusalem and doomed to hunger in Gaza. 

The Turkish leader, who regularly voices rhetoric against the Jewish State, made his statement over the weekend – just several days after Israeli forces demolished a cluster of Palestinian homes that were built illegally next to the so-called separation barrier, that physically separates the West Bank from the rest of Israel.

While the United Nations enacted measures to halt the demolition plans; Israel underscored that the 10 apartment buildings, most of them still under construction, had been built illegally and posed a concrete security risk to Israeli armed forces that operate along the barrier. A senior Israeli official told TV7 that despite Israel’s decision to approve 700 new housing units for Palestinians in Area C of the West Bank, there is a dire residential housing shortage for the local Palestinian and Arab communities. Nevertheless, the official – who asked to remain anonymous – asserted that the illegal construction of houses cannot be excused, and will be dealt with, in accordance with Israeli law.