23 maart 2017

Verrassend nieuws uit Venezuela.

Waar Venezuela al jaren geen banden meer heeft met Israël zijn er nu positieve gebeurtenissen te melden uit dit land. Volgens een bericht in Arutz7 heeft de minister van Buitenlandse Zaken uiting gegeven aan zijn verlangen naar volledige betrekkingen met de Staat Israël. Acht jaar geleden werd de Israëlische ambassadeur nog het land uitgewezen. Voorgesteld wordt volgens Arutz7 een periode van “verkering” met consulaire betrekkingen, maar na een periode van verkering zal het overgaan tot een huwelijk met de opening van de Israëlische ambassade in Venezuela aldus de Sefardische opperrabbijn van Venezuela, Isaac Cohen.


Hugo Chavez met Opperrabbijn Isaac Cohen

Minister van Buitenlandse Zaken Delcy Rodriguez sprak van het engagement van het land om de banden te herstellen tijdens een bijeenkomst afgelopen vrijdag met een aantal Joodse leiders, met inbegrip van Cohen en Elias Farache, voorzitter van de Confederatie van de Israëlitische Verenigingen van Venezuela, de overkoepelende joodse organisatie.


Foto Twitter.com

Cohen zei dat hij in contact met het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken is geweest.

“Ik ben een orthodoxe en zionistische rabbi, en voor mij is het Joodse trots om de vlag van de staat Israël hier te hijsen in Venezuela, zoals in elk land waar er een Joodse gemeenschap is. Dat geeft ons rust en stilte, het is fundamenteel, "zei de rabbijn.

Vorige maand, president Nicolas Maduro verwelkomde een Joodse delegatie waaronder Cohen en Farache bij het overheidspaleis om de samenwerking die door de jaren heen geblokkeerd is te versterken.

"Een goede dag van de dialoog voor de vrede. Het stimuleren van de co-existentie en de dialoog tussen beschavingen, godsdiensten om onze naties te consolideren, “tweette de ultra linkse leider

Een week eerder, verbood de Verenigde Staten de Venezolaanse vice-president, Tareck El Aissami om de VS in te komen, met de beschuldiging van het spelen van een belangrijke rol in de internationale drugshandel. El Aissami is ook beschuldigd van antisemitisme en banden met Iran en de terroristische groep Hezbollah.

Antisemitische retoriek werd vaak gebruikt door de overleden Venezolaanse president Hugo Chavez, de Maduro’s politieke peetvader, om af te leiden van kritiek op de eigen diepe financiële crisis en beschuldigingen van corruptie in het land .

Venezuela is de thuisbasis van ongeveer 9.000 Joden, een daling van ongeveer 25.000 in 1999. Veel Joden vertrokken, voornamelijk naar Florida en Israël, als gevolg van een verslechtering van het financiële en sociale klimaat, samen met een groeiende anti-semitische omgeving onder Chavez en Maduro regimes gevestigd.

"We leven in rust. Onze gemeenschap heeft de vergunning voor het Pascha in een recordtijd van 48 uur ontvangen, dit hebben we niet eerder meegemaakt en ik woon hier al 40 jaar “, zei Cohen. “Vandaag lossen ze de koosjere producten van de douane voor al onze instellingen en leden van de gemeenschap.

English:

JTA - Venezuela’s foreign minister expressed to his country’s chief rabbi “the desire to establish full relations with the State of Israel” eight years after the South American nation expelled its Israeli ambassador.

“We suggested to start with a period of courtship, which means a beginning through consular relations, so that later it will become a marriage, which would be Israel’s own embassy again in Venezuela, as we have always had here,” Venezuela’s Sephardic chief rabbi, Isaac Cohen, told AJN News website.

Foreign Minister Delcy Rodriguez spoke of the country’s commitment to re-establish ties during a meeting last Friday with several Jewish leaders, including Cohen and Elias Farache, president of the Confederation of Israelite Associations of Venezuela, the umbrella Jewish organization.

Cohen said that he has been in touch with the Israeli Foreign Ministry.

“I am an Orthodox and Zionist rabbi, and for me it is Jewish pride to have the flag of the State of Israel hoisted here in Venezuela, as in any country where there is a Jewish community. That gives us peace and tranquility, it’s fundamental,” the rabbi said.

Last month, President Nicolas Maduro welcomed a Jewish delegation including Cohen and Farache at the governmental palace to strengthen cooperation that over the years has faced roadblocks.

“A good day of dialog for peace. Boosting the co-existence and the dialog of civilizations, of religions to consolidate our nation,” the far-leftist leader tweeted after the meeting.

One week before, the United States barred Venezuela’s vice president, Tareck El Aissami, from entering the U.S., accusing him of playing a major role in international drug trafficking. El Aissami also has been accused of anti-Semitism and ties to Iran and the terrorist group Hezbollah.

Anti-Semitic rhetoric was often employed by the late Venezuelan President Hugo Chavez, Maduro’s political godfather, to deflect criticism from the country’s deep financial crisis and charges of corruption.

Venezuela is home to some 9,000 Jews, down from about 25,000 in 1999. Many Jews left, mainly for Florida and Israel, due to a deteriorating financial and social climate, along with a growing anti-Semitic environment established under the Chavez and Maduro regimes.

“We live in tranquility. Our community has received as never before — and I have been here for 40 years — the authorization we need for Passover in record time: 48 hours,” Cohen said. “Today I believe they are unloading kosher products from customs for all our institutions and members of the community

Source http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...