21 juli 2017

​VS en Israël onderstrepen bedreiging van Hezbollah als VN-Veiligheidsraad de wapenstilstand in Libanon beoordeelt.


Members of Hezbollah’s youth movement trample on an Israeli flag at a rally in Beirut. Photo: File.

Terwijl Hezbollah zijn provocaties op de grenzen van Israël met Syrië en Libanon verhoogt, werd de VN-Veiligheidsraad donderdag bijeengeroepen om de uitvoering van Resolutie 1701 te bespreken, die in augustus 2006 werd aangenomen aan het einde van de 34 daagse Tweede Libanonoorlog.

Voorafgaand aan de ontmoeting, benadrukten de Amerikaanse en Israëlische diplomaten in New York Hezbollah’s groeiende provocaties in het confronteren van de IDF aan de noordelijke grens. Terwijl Resolutie 1701 “de ontwapening van alle gewapende groepen in het Libanon mandaat voorstaat, zodat ... er geen wapens of autoriteiten in Libanon zullen zijn dan die van de Libanese staat,” heeft Hezbollah in het tussentijdse decennium zijn arsenaal aanzienlijk opgebouwd en bezit nu meer dan 100.000 raketten, volgens de Israëlische inlichtingendiensten.

In een verslag dat door Danny Danon, de VN ambassadeur van Israël is voorgelegd aan de VN-Veiligheidsraad, meldde hij alleen al 421 incidenten van Resolutie 1701-overtredingen in de maanden mei en juni van dit jaar. De meeste betroffen toezicht op en verkenningsoperaties door terroristen van Hezbollah en een toenemende aanwezigheid van gewapende personen dicht bij de grens. Hezbollah heeft ook een lokale NGO, "Green Without Borders", gebruikt om de surveillanceactiviteiten langs de "Blue Line" uit te voeren. De grens met Israël, getekend door de VN, na de terugtrekking van het IDF uit zuidelijk Libanon in 2000.

Tijdens een bijeenkomst op woensdag met Sigrid Kaag, speciale coördinator van de VN voor Libanon, benadrukte de Amerikaanse ambassadeur van de VN, Nikki Haley de noodzaak de druk op Hezbollah op te voeren om te “ontwapenen en te stoppen met zijn destabiliserende gedrag, met name naar Israël.” Haley voegde eraan toe dat de Verenigde Naties Interim Force in Libanon (UNIFIL) "volledig betrokken moeten zijn bij het aanpakken van de dreiging van Hezbollah, volgens het mandaat van UNIFIL."

Danon zei donderdag dat Hezbollah dagelijks Resolutie 1701 schendt, aangezien het haar arsenaal steeds meer in het midden van de Libanese burgerbevolkingscentra uitbreidt. "

De hernieuwde aandacht voor Hezbollah komt in het midden van een openbare onenigheid tussen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Amerikaanse president Donald Trump over de tussen de VS en Rusland in Syrië overeengekomen wapenstilstand - waar duizenden Hezbollah terroristen hebben gevochten naast hun Iraanse sponsorsom het regime van Bashar al-Assad te versterken.

Israël vreest dat Iran en Hezbollah de overeenkomst zullen gebruiken om de invloed van Teheran in Syrië en Libanon uit te breiden. Eerder deze week vertelde de gepensioneerde IDF-generaal Yaakov Amidror journalisten dat Israël niet zou aarzelen om te reageren met militaire macht, en voegde eraan toe dat hij niet kon “zien wie het zal stoppen".

(Red: zie onze eerdere berichtgeving hierover: https://israelcnn.com/news/news/blijf-het-spannend-aan-de-noordgrens-van-israel)

"De internationale gemeenschap mag deze gevaarlijke versterking van Hezbollah niet toestaan," zei Danon. “De Veiligheidsraad moet deze bedreiging tegengaan en ervoor zorgen dat Resolutie 1701 wordt afgedwongen."

US and Israel Underline Hezbollah Threat as UN Security Council Reviews Lebanon Ceasefire

As Hezbollah steps up its provocations on Israel’s borders with Syria and Lebanon, the UN Security Council was to convene on Thursday to discuss the implementation of Resolution 1701 — adopted in August 2006 at the end of the 34-day Second Lebanon War.

Ahead of the meeting, American and Israeli diplomats in New York highlighted Hezbollah’s growing brazenness in confronting the IDF on its northern border. While Resolution 1701 mandates “the disarmament of all armed groups in Lebanon, so that…there will be no weapons or authority in Lebanon other than that of the Lebanese State,” Hezbollah has significantly built up its arsenal in the intervening decade, and now possesses over 100,000 missiles, according to Israeli intelligence estimates.

A report submitted to the UN Security Council by Danny Danon, Israel’s ambassador to the UN, noted 421 incidents of Resolution 1701 violations in the months of May and June of this year alone. Most of these involved increased surveillance and reconnaissance operations by Hezbollah terrorists, and an increased presence of armed individuals close to the border. Hezbollah has also been using a local NGO, “Green Without Borders,” as cover to conduct surveillance activities along the “Blue Line” — the border with Israel drawn by the UN following the IDF’s withdrawal from southern Lebanon in 2000.

During a meeting on Wednesday with Sigrid Kaag, UN special coordinator for Lebanon, US Ambassador to the UN Nikki Haley stressed the need for more pressure on Hezbollah “to disarm and cease its destabilizing behavior, especially toward Israel.” Haley added that the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) needed “to be fully engaged in addressing the threat posed by Hezbollah, according to UNIFIL’s mandate.”

Danon said on Thursday that Hezbollah was violating Resolution 1701 “on a daily basis, as it continues to expand its arsenal in the midst of Lebanese civilian population centers.”

The renewed attention on Hezbollah comes in the midst of a public disagreement between Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and US President Donald Trump over the ceasefire agreed between the US and Russia in Syria — where thousands of Hezbollah terrorists have been fighting alongside their Iranian sponsors to bolster the regime of Bashar al-Assad.

Israel fears that Iran and Hezbollah will use the agreement to expand Tehran’s footprint in Syria and Lebanon. Earlier this week, retired IDF Maj. Gen. Yaakov Amidror told journalists that Israel would not hesitate to respond with military force, pointedly adding that he could not “see who will stop it.”

“The international community must not allow this dangerous strengthening of Hezbollah,” Danon said. “The Security Council must confront this threat head on and ensure that Resolution 1701 is enforced.”

Source: https://www.algemeiner.com/2017/07/20/us-and-israe...