29 juli 2020

Waarom heeft Canada niet één maar meerdere gedenktekens voor nazi-collaborateurs? - Why does Canada have not one but several memorials to Nazi collaborators?

 Oakville, Canada 25 oktober 2017. Oorlogsmonument voor 14de Waffen Grenadier Division van de SS op de Oekraïense begraafplaats St.Volodymyr in Oakville [beeldbron: The Guardian]

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Zojuist vernomen dat er in Oakville een monument is ter nagedachtenis aan de 14th SS Division, een groep Oekraïense nazi’s. Hoe kon dit in hemelsnaam gebeuren?

Het nieuws dat Canada inderdaad een monument heeft ter herdenking van soldaten uit het Derde Rijk, is slechts de buitenste schil van een reeks schokkende feiten die een veel dieper probleem onthullen in de Canadese samenleving. Ten eerste heeft Canada niet één maar meerdere gedenktekens voor nazi-collaborateurs.

Het verhaal van hoe een monument voor nazi-collaborateurs in Canada terechtkwam – een natie die meer dan 45.000 mannen verloren die tegen de nazi’s vochten – is zowel donker als complex, met geopolitiek, historisch revisionisme, propaganda, antisemitisme en de stille voortzetting van een oorlog die voor de meeste mensen 75 jaar geleden eindigde .. maar nooit eindigde voor neonazi’s en bijgevolg nog veel minder voor de Joden zelves!

Het monument in kwestie is een cenotaaf ter ere van leden van de SS Galichina-afdeling van de Waffen-SS, de militaire tak van de nazi-partij, wiens lange lijst van oorlogsmisdaden de Holocaust omvat. De pilaar, die zich op een Oekraïense begraafplaats in Oakville, Ontario bevindt, werd ergens rond 21 juni beklad met grafitti met de woorden ‘Nazi oorlogsmonument’.

Al vroeg in het onderzoek classificeerde de politie het vandalisme als een ‘haatmisdrijf’, wat de SS betekent Leden zijn hier het slachtoffer van haat. In reactie op David Pugliese van de Ottawa Citizen verklaarde de woordvoerder van de regionale politie van Halton: ‘Dit incident gebeurde bij een monument en de graffiti leek een identificeerbare groep aan te vallen.’ Het feit dat de ‘identificeerbare groep’ in kwestie een SS-divisie is, leek er niet toe te doen.

Nadat het artikel van Pugliese grip kreeg, verontschuldigde de regionale politie van Halton zich en verklaarde dat het incident opnieuw is geclassificeerd als eenvoudig vandalisme. De politiechef voegde een bewonderenswaardige tweet toe en zei: “Het meest ongelukkige van dit alles is dat zo’n monument in de eerste plaats zou bestaan.”


Het is inderdaad jammer, want de SS Galichina (origineel in het Duits bekend als “14. Waffen-Grenadier-Division der SS [galizische Nr. 1]”) was een echte eenheid in de SS, die belangrijk genoeg werd geacht voor een persoonlijk bezoek van Heinrich Himmler (plaatje hierboven), Reichsführer van de Schutzstaffel (SS), Hitlers tweede bevelhebber en een van de belangrijkste architecten van de Holocaust.

Tijdens zijn toespraak om de Oekraïense SS-troepen te verzamelen, was Himmler poëtisch over hoe veel beter het ging in de Oekraïne met de uitroeiing van de Joden en mijmerde hij over de bereidheid van de SS-mannen om Polen en Joden af te slachten. Op de rekruteringsaffiches van SS Galichina stond trots Hitler:


Maar het echt ongelukkige is dat het monument van Oakville slechts een van de vele verheerlijkende nazi-collaborateurs en slagers van Joden is die verspreid liggen over heel Canada. Zo heeft de Canadese stad Edmonton een buste van Roman Shukhevych, die de leiding had over een nationalistisch bataljon dat diende als nazi-collaborateurs dat later veranderde in een Duits hulppolitiebataljon.

Deze eenheden namen deel aan dodelijk antisemitisch geweld en meedogenloze onderdrukking van tegenopstand. Ook bekend onder zijn pseudoniem Taras Chuprynka (1907-1950), was hij een Oekraïense nationalist, een van de commandanten van het Nachtigall Battalion, een hauptmann van het Duitse hulppolitiebataljon Schutzmannschaft 201.

Shukhevych was tevens een militaire leider van het Oekraïense Opstandige Leger (UPA) en een van de organisatoren van het Halych-Volhyn-bloedbad in Oost-Galicië dat Joden vermoordde en systematisch 70.000 tot 100.000 Polen afslachtte.


Het borstbeeld van Oekraïense nazi-collaborateur Roman Shukhevych in het Canadese Edmonton wordt om de haverklap beklad [beeldbron: Progress Report]

Nazi-slachters welkom
Maar wie heeft al deze monumenten gebouwd? Niet minder dan de nazi-collaborateurs zelves, die Canada na het einde van WOII met open armen heeft opgenomen.

Het meest beruchte geval van nazi’s die succesvolle naoorlogse carrières in de Nieuwe Wereld lanceren, is Operatie Paperclip, toen de Amerikaanse regering in het geheim nazi-wetenschappers en ingenieurs overhaalde die hielpen bij het pionieren van het Amerikaanse raketprogramma.

Maar Operatie Paperclip is alleen bekend vanwege de impact; De waarheid is dat de Verenigde Staten en Canada duizenden bewakers van het concentratiekamp, SS-strijders en andere nazi-medewerkers uit Oekraïne en andere landen zoals Letland, die een eigen SS-divisie hadden, ophielden, een die het vandaag eert met parades.

In tegenstelling tot de joden die ze hadden gemarteld en vermoord, moesten deze daders van de Holocaust zich vestigen, gezinnen stichten, in vrede werken, leven en sterven. Onderweg veranderden ze zichzelf in ‘slachtoffers van het communisme’ en ‘vrijheidsstrijders’ om hun bloedige verleden wit te wassen. Af en toe hoor je wat over hen – enkele van de laatst overgebleven nazi’s in de Verenigde Staten waren Oekraïeners – maar de meesten bleven ongemoeid en vrij in Noord-Amerika leven.

Er zijn verschillende theorieën over waarom de Amerikaanse en Canadese regering deze moordenaars verwelkomden. Sommigen zeggen dat het komt omdat ze de strijd tegen de USSR in de Koude Oorlog hebben helpen leiden; Inderdaad, vrijgegeven CIA-materialen geven dit toe. Anderen wijzen erop dat ze werden gebruikt als stakingsbrekers om de weerstand van arbeidersbewegingen te verzwakken.

Hieronder staat echter een veel eenvoudigere verklaring: Amerikaanse en Canadese elites lieten daders van de holocaust toe om dezelfde reden dat ze asiel aan Joodse vluchtelingen op de MS St.Louis ontkenden, die wanhopig probeerden te ontsnappen aan de holocaust, maar werden vervolgens afgewezen in elke aanloophaven.

Als het gaat om de recente opschudding over het Oakville-monument, was B’nai Brith Canada aanvankelijk verdeeld over hoe te reageren op deze publieke verering van nazi-collaborateurs in Canada. In eerste instantie verkoos de Joodse organisatie om te zwijgen. In reactie op het onderzoek van The Nation zei de groep echter:

Er is geen plaats voor monumenten in onze samenleving die militaire eenheden, politieke organisaties of individuen verheerlijken die in de Tweede Wereldoorlog met de nazi’s hebben samengewerkt. B’nai Brith Canada roept op tot het verwijderen van dergelijke monumenten en tot uitgebreide onderwijsinspanningen om de historische gegevens van de betrokken personen en organisaties nauwkeurig weer te geven.

De enige grote Joodse organisatie die het huidige schandaal ronduit afkeurt en aanpakt, is het Simon Wiesenthal Center.

Bronnen:  BRABOSH
♦ naar een artikel “Nazi Collaborators Should Not Be Honoured in Canada: B’nai Brith and Canadian Polish Congress” van 27 juli 2020 op de site van B’nai Brith Canada
♦ naar een artikel van Lev Golinkin “Canada’s Nazi Monument; Why does Canada have not one but several memorials to Nazi collaborators?” van 21 juli 2020 op de site van The Nation
♦ naar een artikel “Police Backtrack on ‘Hate Crime’ Against Ukrainian Monument” van 20 juli 2020 op de site van Canadian Jewish Record (CJR)


**************************
ENGLISH:

Oakville, Canada October 25, 2017. War memorial for 14th Waffen Grenadier Division of the SS at the St. Volodymyr Ukrainian cemetery in Oakville [image source: The Guardian]

Just heard that there is a memorial in Oakville in memory of the 14th SS Division, a group of Ukrainian Nazis. How on earth could this happen?

The news that Canada does indeed have a memorial commemorating Third Reich soldiers is just the outer shell of a series of shocking facts that reveal a much deeper problem in Canadian society. First, Canada has not one but several memorials to Nazi collaborators.

The story of how a monument to Nazi collaborators ended up in Canada - a nation that lost more than 45,000 men fighting the Nazis - is both dark and complex, with geopolitical, historical revisionism, propaganda, anti-Semitism, and the silent continuation of a war which ended for most people 75 years ago .. but never ended for neo-nazis and consequently much less for the jews themselves!

The memorial in question is a cenotaph in honor of members of the SS Galichina Branch of the Waffen-SS, the military arm of the Nazi Party, whose long list of war crimes includes the Holocaust. Located on a Ukrainian cemetery in Oakville, Ontario, the pillar was daubed with grafitti with the words "Nazi war memorial" sometime around June 21.

Early in the investigation, the police classified vandalism as a "hate crime," which means the SS Members are victims of hate. In response to David Pugliese of the Ottawa Citizen, Halton Regional Police spokesman stated, "This incident happened at a monument and the graffiti seemed to attack an identifiable group." The fact that the "identifiable group" in question was an SS division did not seem to matter.

After Pugliese's article took hold, Halton Regional Police apologized and stated that the incident has been reclassified as simple vandalism. The chief of police added an admirable tweet, saying, "The most unfortunate of all is that such a monument would exist in the first place."


It is a pity indeed, because the SS Galichina (originally known in German as “14. Waffen-Grenadier-Division der SS [Galizische Nr. 1]”) was a real unit in the SS, considered important enough for a personal visit of Heinrich Himmler (picture above), Reichsführer of the Schutzstaffel (SS), Hitler's second commander and one of the most important architects of the Holocaust.

During his speech to gather the Ukrainian SS troops, Himmler was poetic about how much better Ukraine was doing with the extermination of the Jews and mused about the willingness of the SS men to slaughter Poles and Jews. The recruitment posters of SS Galichina proudly stated Hitler:


But the really unfortunate thing is that the Oakville monument is just one of many glorifying Nazi collaborators and butchers of Jews scattered across Canada. For example, the Canadian city of Edmonton has a bust of Roman Shukhevych, who was in charge of a nationalist battalion that served as Nazi collaborators who later turned into a German auxiliary police battalion.

These units participated in deadly anti-Semitic violence and brutal repression of opposition. Also known by his pseudonym Taras Chuprynka (1907-1950), he was a Ukrainian nationalist, one of the commanders of the Nachtigall Battalion, a hauptmann of the 201 German auxiliary police battalion Schutzmannschaft 201.

Shukhevych was also a military leader of the Ukrainian Rebellious Army (UPA) and one of the organizers of the Halych-Volhyn massacre in Eastern Galicia that murdered Jews and systematically massacred 70,000 to 100,000 Poles.


 The bust of Ukrainian Nazi collaborator Roman Shukhevych in Edmonton, Canada, is being daubed every time [image source: Progress Report]

Nazi slaughterers welcome

But who built all these monuments? No less than the Nazi collaborators Zelves, who took up Canada with open arms after the end of WWII.

The most notorious case of Nazis launching successful post-war careers in the New World is Operation Paperclip, when the US government secretly persuaded Nazi scientists and engineers to help pioneer the US missile program.

But Operation Paperclip is only known for its impact; The truth is that the United States and Canada stopped thousands of concentration camp guards, SS fighters and other Nazi workers from Ukraine and other countries such as Latvia, who had their own SS division, one that honors it today with parades.

Unlike the Jews who had tortured and murdered them, these Holocaust perpetrators had to settle down, start families, work in peace, live and die. Along the way, they turned themselves into "victims of communism" and "freedom fighters" to launder their bloody past. Occasionally you hear about them - some of the last surviving Nazis in the United States were Ukrainians - but most of them remained untouched and free-living in North America.

There are several theories as to why the U.S. and Canadian governments welcomed these killers. Some say it is because they helped lead the fight against the USSR in the Cold War; Indeed, released CIA materials admit this. Others point out that they were used as strike breakers to weaken the resistance of workers' movements.

However, below is a much simpler explanation: US and Canadian elites admitted perpetrators of the Holocaust for the same reason that they denied asylum to Jewish refugees on MS St. Louis, who were desperately trying to escape the Holocaust, but were subsequently rejected in any port of call.

When it comes to the recent commotion about the Oakville memorial, B'nai Brith Canada was initially divided on how to respond to this public worship of Nazi collaborators in Canada. Initially, the Jewish organization chose to remain silent. However, in response to The Nation's investigation, the group said:

There is no place for monuments in our society that glorify military units, political organizations, or individuals who worked with the Nazis during World War II. B'nai Brith Canada calls for the removal of such monuments and for extensive educational efforts to accurately reflect the historical records of the individuals and organizations involved.

The only major Jewish organization that flatly disapproves and tackles the current scandal is the Simon Wiesenthal Center.

Sources: BRABOSH

♦ to an article “Nazi Collaborators Should Not Be Honored in Canada: B'nai Brith and Canadian Polish Congress” of July 27, 2020 on the site of B'nai Brith Canada
♦ from an article by Lev Golinkin “Canada's Nazi Monument; Why does Canada have not one but several memorials to Nazi collaborators? ” July 21, 2020 at The Nation's site
♦ to an article “Police Backtrack on" Hate Crime "Against Ukrainian Monument" of July 20, 2020 on the Canadian Jewish Record (CJR) site


google translate