18 juli 2017

Wat is er ontdekt over de wijngaard van Naboth?

Bewijs van Bijbelse Naboth’s wijngaard ontdekt in de Valley van Jizreel.

Door Adam Eliyahu Berkowitz 13 juli 2017, 12:30

Naboth and King Ahab in Naboth’s vineyard, from the Biblical story in II Kings (Photo: Wikimedia Commons)
“Enige tijd later gebeurde het volgende. De Jizreëliet Nabot had een wijngaard die grensde aan het paleis dat koning Achab van Samaria in Jizreël bezat.
1Koningen 21:1

Met behulp van lasertechnologie heeft een archeoloog ontdekt dat het Bijbelse verhaal van de begeerde wijngaard van Naboth waarschijnlijk een feitelijk verslag is die de omstandigheden die destijds bestonden, beschrijft. Haar bevindingen suggereren een enigszins andere lezing van het verhaal, waaraan niet alle Bijbelse geleerden het eens zullen zijn.

Dr. Norma Franklin, een van de hoofden van de Jezreel Expeditie, meldde onlangs over enkele opmerkelijke archeologische ontdekkingen in de Jezreëlvallei. In de expeditie bleek dat de vallei in Bijbelse tijden een belangrijk wijnproductiegebied was. Dit opent speculatie over de juistheid van het Bijbelse verhaal van de wijngaard van Naboth, waarvan werd gezegd dat deze in de Jisreëlvallei lag.

De aanwijzingen voor de Bijbelse verbinding zijn oorspronkelijk in 2012 aan het licht gekomen, toen een scan met LiDAR (Light Detection and Ranging), met behulp van gepulseerde lasers, een aantal functies onthulde die eeuwenlang verborgen zijn gebleven. Er zijn verschillende wijn- en olijfpersen ontdekt, waaronder de grootste oude wijnpers in Israël tot op heden. Uit het onderzoek bleek ook meer dan 100 flesvormige kuilen die in de rots zijn uitgesneden. Dr. Franklin theorie is dat veel van deze putten gebruikt werden om wijn op te slaan.

Als gevolg van haar bevindingen is dr. Franklin ervan overtuigd dat het Bijbelse verhaal van het conflict tussen Naboth en King Achav over een wijngaard in de Jezreelvallei zeer goed zou kunnen plaatsvinden precies zoals beschreven.

LiDAR map of Jezreel area. Winery is in Area K. (Photo: Jezreel Expedition)

"Als archeoloog kan ik niet zeggen dat er zeker een specifieke man genaamd Naboth was die een bepaalde wijngaard had," vertelde Franklin Breaking Israel News. "Het verhaal is erg oud, maar uit wat ik heb gevonden, kan ik zeggen dat het verhaal, zoals beschreven in de Bijbel, waarschijnlijk hier in de Jizreëlvallei zou kunnen zijn."

Ondanks de technologische vooruitgang in de afgelopen jaren heeft de archeologie nog steeds beperkingen. Wijngaarden laten geen blijvende tekens achter, dus het is onmogelijk om de exacte plaats van de wijngaard van Naboth te bepalen. Een bodemanalyse van de Kibbutz Yizre’el laat een gebied zien van grond met de ideale kwaliteiten voor het kweken van druiven.

Het was moeilijk om de bouwdatum van de wijnpers te bepalen, die ongeveer 12 meter groot is, aangezien het in de berggebied werd gesneden. Gebaseerd op de structuur van de pers, stelde Dr Franklin voor dat de site voor 300 vC is opgericht, een tijdschema dat Naboth zeker in staat zou zijn om wijn te produceren op die plek.

The area of the discovery (Photo: Jezreel Expedition)

De ontdekking van wijngerelateerde artefacten en hun belangrijke rol in het Bijbelse verhaal komen niet als verrassing. Druiven zijn een van de zeven soorten die speciale zegen in het land Israël dragen.

“ een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen, een land van olijven en honing,
Deuteronomium 8: 8

In feite heeft deze zegen een praktisch voordeel doordat wijnproductie altijd vooraanstaand in Israël is geweest, hierbij zorgend voor een van de belangrijkste exportproducten van die tijd. Deze zegen was eeuwenlang ongerealiseerd door de overheersing in de regio door moslims, die de consumptie van alcohol verbieden.

Maar de ontdekking van Dr. Franklin heeft bijzondere betekenis, want nergens is het Bijbelse belang van wijngaarden duidelijker dan in het verhaal van Naboth en Koning Achav. Het Bijbelse verhaal vindt plaats in de vruchtbare Jezreelvallei, een landbouwcentrum tot op deze dag. Volgens het 21ste hoofdstuk van het boek der koningen bezat Naboth een wijngaard op de oostelijke helling van de heuvel Jisreël, nabij het paleis van koning Achav. De koning begeerde het land, maar Naboth wilde het perceel niet verkopen, en aangezien het een erfdeel was, verbood de Torahwet hem het rechtstreeks te verkopen. Koningin Jezebel heeft ingegrepen en ensceneerde een schijnproces om Naboth’s eigendom in bezit te krijgen. De profeet Elia confronteerde Achav hiermee, die zich bekeerde.

Volgens de Bijbel wilde King Achav de wijngaard in een groentetuin veranderen.

‘Sta mij uw wijngaard af,’ zei Achab tegen Nabot. ‘ Hij ligt naast mijn paleis; ik kan hem goed gebruiken om er groente te verbouwen. Ik zal u er een betere wijngaard voor teruggeven, of ik zal u, als u dat liever hebt, de prijs ervan in zilver uitbetalen.’ 1 Koningen 21:2

Dr. Franklin betwijfelt de precisie van verschillende aspecten van het verhaal.

“Dit lijkt niet logisch wanneer we het belang van wijnbouw van dat moment kennen wat waarschijnlijk wijst op het feit dat het later aan het verhaal is toegevoegd,” vertelde ze Breaking Israel News, en merkte op dat een koning van die tijd speciale behoeften had voor grote hoeveelheden wijn voor zijn troepen en entertaiment.

Dr Franklin merkte op dat Naboth waarschijnlijk niet in Jizreël woonde.

'Jezreeli noemt hem dat hij daar was, maar hij woonde er niet,' zei dr Franklin. “Het bezitten van een wijngaard zou hem rijk maken aangezien wijn een belangrijke grondstof was. Ik denk dat omdat hij van de aristocratie was hij waarschijnlijk in Samaria leefde en meer dan één wijngaard had. Dit geeft een iets ander beeld dan wat de Bijbel impliceert namelijk dat, hoewel niet uitdrukkelijk, vermeldt wordt dat hij was een arme man was die misbruikt werd door de rijke koning.”

Treading floor draining to into vat 1 (Photo: Jezreel Expedition)

Dr. Franklin stelde ook een alternatieve interpretatie van een ander aspect van het verhaal voor.

“De meeste Bijbelse geleerden zijn het erover eens dat het verhaal werd geschreven na de terugkomst uit Babylon, die samenvalt met Nehemia, waarin Israël wordt verteld om zich van hun buitenlandse vrouwen af te wenden”, aldus Dr Franklin. “Het zou kunnen zijn dat het verhaal van Jezebel haar afschilderde als een verschrikkelijke vrouw, die haar erger maakte dan ze echt was. In zekere zin was ze een goede vrouw, die haar man helpt die verzwakt was en depressief. '

Niet religieus in haar persoonlijke leven, leest Dr. Franklin de Bijbel met een kritisch oog. Desalniettemin ziet ze de Bijbel als relevant voor haar onderzoek in Israël.

"Er is geen twijfel dat de Bijbel een nuttige bron is," zei Dr. Franklin. "Alle archeologen gebruiken de Bijbel, maar sommigen gebruiken het voorzichtiger."


Proof of Biblical Naboth's Vineyard Discovered in Jezreel Valley [PHOTOS]

By Adam Eliyahu Berkowitz July 13, 2017 , 12:30 pm

And it came to pass after these things, that Naboth the Jezreelite had a vineyard, which was in Jezreel, hard by the palace of Ahab, king of Shomron.”
I Kings 21:1 (The Israel Bible™)

Using laser technology, an archaeologist has discovered that the Biblical story of Naboth’s coveted vineyard is quite probably a factual account describing conditions that did exist at the time. Her findings suggest a slightly different reading of the story, which not all Bible scholars may agree with.

Dr. Norma Franklin, one of the heads of the Jezreel Expedition, recently reported on some of the remarkable archaeological discoveries made in the Jezreel Valley. The expedition established that the valley was a major wine producing area in Biblical times. This opens up speculation as to the veracity of the Biblical story of Naboth’s vineyard, which was said to have taken place in the Jezreel Valley.

The clues to the Biblical connection originally came to light in 2012 when a LiDAR (Light Detection and Ranging) scan, using pulsed lasers, revealed several features that had remained hidden for centuries. Several wine and olive presses were discovered including the largest ancient winepress in Israel found to date. The survey also revealed over 100 bottle-shaped pits carved into the bedrock. Dr. Franklin theorized that many of these pits were used to store wine.

As a result of her findings, Dr. Franklin is convinced that the Biblical story of the conflict between Naboth and King Ahav over a vineyard in the Jezreel Valley could very well have taken place precisely as described.

“As an archaeologist, I cannot say that there was definitely a specific man named Naboth who had a particular vineyard,” Dr Franklin told Breaking Israel News. “The story is very old but from what I have found, I can say that the story as described in the Bible quite probably could have occurred here in the Jezreel.”

Despite technological advances in recent years, archaeology still has limitations. Vineyards do not leave behind any lasting signs, so it is impossible to determine the exact site of Naboth’s vineyard. A soil analysis by the Kibbutz Yizre’el did discover an area of land with the ideal qualities for growing grapes.

It was difficult to determine the construction date of the winepress, which measures at about 12 meters square, since it was carved into the bedrock. Based on the structure of the press, Dr Franklin suggested the site was established before 300 BCE, a timeframe that would certainly allow for Naboth to be producing wine at that site.

The discovery of wine-related artifacts and their important role in Biblical narrative comes as no surprise. Grapes are one of the seven species that bear a special blessing in the land of Israel.

A land of wheat and barley, and vines and fig-trees and pomegranates; a land of olive-trees and honey; Deuteronomy 8:8

In fact, this blessing has a practical benefit in that wine production has always been prominent in Israel, constituting one of the major exports of in ancient times. This blessing was unrealized for centuries while the region was ruled by Muslims, who forbid the consumption of alcohol.

But Dr. Franklin’s discovery bears special significance since nowhere is the Biblical significance importance of vineyards more evident than in the story of Naboth and King Ahav. The Biblical narrative takes place in the fertile Jezreel Valley, an agricultural center to this day. According to the 21st chapter of the Book of Kings, Naboth owned a vineyard on the eastern slope of the hill of Jezreel near the palace of King Ahav. The king coveted the land but Naboth did not want to sell the plot, and since it was an inheritance, Torah law forbade him from selling it outright. Queen Jezebel intervened, staging a mock trial in order to seize Naboth’s property. The prophet Elijah confronted Ahav, who repented.

According to the Bible, King Ahav wanted to turn the vineyard into a vegetable garden.

And Ahab spoke unto Naboth, saying: ‘Give me thy vineyard, that I may have it for a garden of herbs. (I Kings 21:2)

Dr. Franklin doubts the precision of several aspects of the narrative.

“This makes no sense when we know the importance of viticulture at that time and likely points to it having been a later addition to the narrative,” she told Breaking Israel News, noting that a king of that time had special needs for large quantities of wine for entertaining and for his troops.

Dr. Franklin noted that Naboth probably did not live in the Jezreel.

“Calling him a Jezreeli implies that he was from there but he did not live there, ,” said Dr Franklin. “Owning a vineyard would make him wealthy since wine was an important commodity. I reckon that since he was from the aristocracy he probably lived in Samaria and had more than one vineyard. This would give a slightly different picture than the Bible, which implies, though does not state explicitly, that he was a poor man being abused by the wealthy king.”

Dr. Franklin also suggested an alternative interpretation of another aspect of story.

“Most Biblical scholars agree that the story was written down after the return from Babylon which coincides with Nehemiah telling Israel to turn away their foreign wives,” Dr. Franklin said. “It could be that the story of Jezebel, painting her as a horrible woman, made her appear worse than she really was. In some sense, she was a good wife, helping her husband who was sulking and depressed.”

Not religious in her personal life, Dr. Franklin reads the Bible with a critical eye. Nonetheless, she does see the Bible as having relevance for her research in Israel.

“There is no doubt that the Bible is a useful source,” Dr. Franklin said. “All archaeologists use the Bible, but some use it more cautiously.”

Source: https://www.breakingisraelnews.com/91453/archaeolo...