14 september 2017

​Israël en Colombia ondertekenen toerisme en wetenschappelijke afspraken.


PM Binyamin Netanyahu and President Juan Manuel SantosAvi Ohayon (GPO)

PM Netanyahu en de Colombiaanse president Santos, zijn het er over eens dat de cyberdelegatie een geavanceerde opleiding in Israël zal ontvangen.


De Israëlische premier Benyamin Netanyahu en zijn vrouw Sara werden woensdag verwelkomd in het presidentiele paleis in Bogota door de Colombiaanse president Juan Manuel Santos.

De welkomstceremonie omvatte een erewacht en het spelen van de nationale volksliederen van de twee landen.

Na de ceremonie ontmoetten Netanyahu en Santos elkaar privé. Later sloten de Colombiaanse ministers van Buitenlandse Zaken, ministers van Defensie en Landbouw aan. Onder de onderwerpen die besproken werden, was de verdieping van de bilaterale samenwerking in landbouw- en watertechnologieën, innovatie en cyberverdediging.

Netanyahu en Santos hebben afgesproken dat een Colombiaanse cyberafvaardiging Israël zou bezoeken voor geavanceerde training.

Netanyahu heeft ook de steun van Israël uitgesproken voor de toetreding van Colombia tot de OESO.

Israël is een waarnemersstaat van de Pacific Alliance. De Pacific Alliance-lidstaten zijn Colombia, Mexico, Peru en Chili, die tezamen de achtste grootste economie ter wereld vormen. Israël wil de economische samenwerking met deze grote markt verdiepen.

Tijdens de vergadering werden er twee afspraken ondertekend: één was tussen Israël’s Wetenschap, Technologie en Ruimte Ministerie en zijn Colombiaanse tegenhanger, die gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Deze overeenkomst zal ook initiatieven voor ondernemers op het gebied van innovatie bevorderen.

De tweede overeenkomst heeft tot doel toerisme, met name georganiseerd toerisme, tussen Israël en Colombia te bevorderen. De partijen zullen de samenwerking tussen verschillende toeristische organisaties bevorderen en streven naar samenwerking op het plattelandstoerisme, digitaal toerisme en bezoeken aan het nationale erfgoed en religieuze locaties.

De twee landen zullen ook samenwerken op verschillende gebieden, waaronder:

  1. Kennisuitwisseling over projecten en toerismeonderzoek en tussen reisdeskundigen en toeristische ministeries (statistieken, toeristische literatuur, enz.),
  2. Bevordering van samenwerking in de particuliere sector investeringen
  3. Versterking bilaterale samenwerking bij de World Tourism Organization.

Israel, Colombia, sign tourism, science agreements

PM Netanyahu, Colombian President Santos, agree cyber delegation will receive advanced training in Israel.

Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu and his Sara on Wednesday were welcomed at the Presidential palace in Bogota by Colombian President Juan Manuel Santos.

The welcome ceremony included an honor guard and the playing of the two countries' national anthems.

After the ceremony, Netanyahu and Santos met privately. They were later joined by the Colombian Foreign, Defense and Agriculture ministers. Among the topics discussed were deepening bilateral cooperation in agricultural and water technologies, innovation, and cyber defense.

Netanyahu and Santos agreed a Colombian cyber delegation would visit Israel for advanced training.

Netanyahu also expressed Israel's support for Colombia's accession to the OECD.

Israel is a Pacific Alliance observer state. The Pacific Alliance member states are Colombia, Mexico, Peru and Chile, which combined constitute the eighth largest economy in the world. Israel intends to deepen economic cooperation with this major market.

During the meeting, two agreements were signed: One was between Israel's Science, Technology, and Space Ministry and its Colombian counterpart, promoting joint scientific research. This agreement will also promote initiatives for entrepreneurs in the field of innovation.

The second agreement aims to advance tourism, especially organized tourism, between Israel and Colombia. The sides will promote cooperation between various tourism organizations and aspire to develop cooperation in rural tourism, digital tourism and visits to national heritage and religious sites.

The two countries will also cooperate in various fields including a) exchanges of knowledge about projects and tourism research, and between travel experts and tourism ministries (statistics, tourism literature, etc.), b) promoting cooperation in private sector investments and c) strengthening bilateral cooperation at the World Tourism Organization.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...