29 mei 2018

Minister van Justitie: Mogelijkheid om Gaza binnen te vallen ligt op tafel

Na grootste barrage van raketten sinds 2014 Protective Edge, zei de minister dat de veiligheids- en de politieke ambtenaren alle opties overwogen, met inbegrip van het overnemen van controle van Gaza.


Justice Minister Ayelet Shaked (Yonatan Sindel/Flash90)

Door: TPS

De minister van Justitie Ayelet Shaked zei dinsdag dat de veiligheids- en de politieke ambtenaren ,,alle opties op de lijst” met betrekking tot de crisis in Gaza, met inbegrip van de mogelijkheid waren overeengekomen dat Israël de kuststrook opnieuw kan bezetten.

Sprekend tegen de Hebreeuwse zender Radio Darom, zei Shaked het een ,,wonder” was dat niemand in een mortieraanval op een kibboets naast Gaza dinsdagochtend werd gedood, toevoegend dat had het incident Israëlische dodelijke slachtoffers omvat, het tot oorlog kunnen geleid hebben.

"Onze reactie moet heel sterk zijn," zei Shaked, "alsof er (Israëlisch) bloed was vergoten. Alle opties liggen op tafel. We moeten dit wonder aangrijpen om krachtig te reageren.

Shaked legde uit dat politieke leiders en militairen tijdens het veiligheidsoverleg in de afgelopen dagen “oog in oog" hebben gestaan met de noodzaak om krachtig te reageren op grensoverschrijdende aanvallen. De enige overweging voor de ambtenaren is ervoor te zorgen zij de ,,juiste beweging op het juiste ogenblik maken," zij zei.

"Moeten we Hamas in zijn totaliteit 'verslaan'?  Als je dat zegt, betekent dat het omverwerpen van de Hamas-regering, wat dat ook betekent.

Gevraagd of dat het opdracht geven van IDF zou kunnen omvatten om het gebied opnieuw te bezetten, dat Israël in Augustus 2005 ontruimde, zei Shaked, ,,Ja. Dat omvat (de mogelijkheid) dat wij de Strook zouden kunnen veroveren. Die optie ligt zeker op tafel. We moeten de waarheid onder ogen zien”, zei ze.

Justice Minister: Option to invade Gaza is on the table

After biggest mortar barrage since 2014 Operation Protective Edge, the minister said that security and political officials were considering all options, including taking control of Gaza.

By: TPS

Justice Minister Ayelet Shaked said Tuesday that security and political officials agreed “all options are on the table” with respect to the crisis in Gaza, including the possibility that Israel could re-occupy the coastal Strip.

Speaking to the Hebrew-Language Radio Darom, Shaked said it was a “miracle” that nobody was killed in a mortar strike on a kibbutz adjacent to Gaza Tuesday morning, adding that had the incident included Israeli fatalities, it could have led to war.

“Our reaction must be very strong,” Shaked said, “as if (Israeli) blood had been spilled. All options are on the table. We must seize the opportunity of this miracle to respond strongly.

Shaked explained that during security consultations in recent days, political leaders and military officers have “seen eye-to-eye” on the need to respond forcefully to cross-border attacks. The only consideration for the officials has been to ensure they make the “right move at the right time,” she said.

“Should we comprehensively ‘defeat’ Hamas?  When you say that, it means bringing down the Hamas government, which would mean whatever it means.”

Asked whether that could include ordering the IDF to re-occupy the area, which Israel vacated in August 2005, Shaked said, “Yes. That includes (the possibility) that we might re-conquer the Strip. That option is definitely on the table. We have to face the truth,” she said.

Source: https://worldisraelnews.com/ju...