26 november 2019

2019-11-26-13.50: Kabinet ‘bezorgd over de toenemende druk op de maatschappelijke ruimte in Israël’ - Cabinet "concerned about the increasing pressure on social space in Israel"


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het kabinet is “bezorgd over de toenemende druk op de maatschappelijke ruimte in Israël”. Dat laat minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok weten in antwoord op Kamervragen van PvdA, SP, GroenLinks en D66 over de uitzetting van Human Rights Watch-activist Omar Shakir uit Israël.

Bron: CIDI

Gisteren heeft Omar Shakir Israël verlaten. Dit naar aanleiding van het besluit van de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri vorig jaar om het werkvisum van de Human Rights Watch-activist niet te verlengen. De directeur van HRW in Israel en de Palestijnse gebieden had tevergeefs beroep ingesteld tegen de beslissing. Shakir ontkent sinds zijn aanstelling als HRW-directeur te hebben opgeroepen tot een boycot van Israël. Eerder werd dit argument al in meerdere bezwaarprocedures, evenals door lagere rechtbanken, van tafel geveegd. Het Hooggerechtshof kwam opnieuw tot de conclusie dat Omar Shakir mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch gebruikt als dekmantel voor zijn radicale boycotactivisme.

Het besluit van het Israëlische hooggerechtshof leidde tot ophef in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van de uitspraak, hadden Kirsten van den Hul (PvdA), Sadet Karabulut (SP), Bram van Ojik (GroenLinks), en Sjoerd Sjoerdsma (D66) Kamervragen ingediend bij minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag.

In zijn beantwoording laat minister Blok weten dat het kabinet en de EU bezorgd zijn “over de toenemende druk op de maatschappelijke ruimte in Israël”. De kwestie Omar Shakir is een voorbeeld hiervan, aldus de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken. “Het kabinet vreest dat er signaalwerking van de uitzetting van de heer Shakir uit zalgaan die deze ruimte niet ten goede zal komen”, zo schrijft Blok. “Dit kan er toe leiden dat maatschappelijke organisaties zich niet langer kritisch durven uit te laten of terughoudender worden om bedrijven aan te spreken op de wijze waarop zij invulling geven aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen”. De minister zegt dat Nederland en de EU dan ook bij Israël erop hebben aangedrongen om de uitzetting niet door te zetten.

Minister Blok noemt de goedkeuring van het Israëlische Hooggerechtshof om het werkvisum van Shakir niet te vernieuwen “niet verrassend”. De minister wijst erop dat Israël meerdere keren mensen de toegang tot het land heeft ontzegd, “vanwege vermeende steun voor de Boycott, Divestment and Sanctions beweging (BDS)”.  

Nederland blijft Israëlische mensenrechtenorganisaties steunen die zich inzetten voor het “belang van een vrije en open samenleving waarin ook afwijkende meningen worden gehoord en waar het recht op vrijheid van vereniging en vergadering worden beschermd”. Dit is in lijn met de in 2016 aangenomen motie van Sjoerdsma, waarin ook al werd gesproken van toenemende druk op de maatschappelijke ruimte in Israël en de regering verzocht werd de steun aan Israëlische mensenrechtenorganisaties voort te zetten.


______________________________
ENGLISH:

The government is "concerned about the increasing pressure on social space in Israel". Foreign minister Stef Blok announced this in response to parliamentary questions from PvdA, SP, GroenLinks and D66 about the deportation of Human Rights Watch activist Omar Shakir from Israel.

Source: CIDI

Omar Shakir left Israel yesterday. This was in response to the decision by Israeli Interior Minister Aryeh Deri last year not to renew the work visa of the Human Rights Watch activist. The director of HRW in Israel and the Palestinian Territories had unsuccessfully appealed the decision. Since his appointment as HRW director, Shakir denies calling for a boycott of Israel. Earlier this argument was swept aside in several objection procedures, as well as by lower courts. The Supreme Court once again concluded that Omar Shakir uses human rights organization Human Rights Watch as a cover for its radical boycott activism.

The decision of the Israeli Supreme Court led to a fuss in the Lower House. Following the ruling, Kirsten van den Hul (PvdA), Sadet Karabulut (SP), Bram van Ojik (GroenLinks), and Sjoerd Sjoerdsma (D66) had submitted parliamentary questions to Minister of Foreign Affairs Stef Blok and Minister for Foreign Trade and Development Cooperation. Sigrid Kaag.

In his answer, Minister Blok said that the government and the EU are concerned "about the increasing pressure on the social space in Israel". The Omar Shakir case is an example of this, according to the Foreign Minister. "The government fears that Mr Shakir's deportation will signal that this space will not benefit," writes Blok. "This can lead to civil society organizations no longer daring to be critical or becoming more reluctant to address companies in the way they implement international corporate social responsibility". The minister says that the Netherlands and the EU have urged Israel not to pursue the expulsion.

Minister Blok calls the approval of the Israeli Supreme Court not to renew Shakir's work visa "not surprising". The minister points out that Israel has denied people access to the country several times, "because of alleged support for the Boycott, Divestment and Sanctions movement (BDS)".

The Netherlands continues to support Israeli human rights organizations that are committed to the "importance of a free and open society in which different opinions are heard and where the right to freedom of association and assembly is protected". This is in line with the motion by Sjoerdsma, which was adopted in 2016, in which there was talk of increasing pressure on the social space in Israel and the government was asked to continue support for Israeli human rights organizations.

(Google Translate)