12 december 2019

2019-12-12-10.15: Derde verkiezingen in Israel op 2 maart 2020 - Third elections in Israel on March 2, 2020

Nederlands - English

NEDERLANDS

Vannacht stemde de Knesset voor zijn eigen ontbinding. De nieuwe verkiezingen zullen op maandag 2 maart 2020 worden gehouden. Dit zullen dan de derde verkiezingen in minder dan een jaar tijd zijn, en het gevolg van het falen van alle pogingenom een coalitie te vormen na de verkiezingen van 17 september. Na mislukte pogingen van Likoedleider en demissionair premier Netanyahu en daarna van zijn rivaal Gantz, moest in de Knesset binnen 21 dagen een formateur worden gevonden. Ook dit is mislukt

In december 2018 viel de regering, nadat de eerste scheuren zich al in november vertoonden, met het vertrek van minister van Defensie Lieberman die het oneens zei te zijn met Netanyahu’s beleid jegens Gaza en Hamas. De laatste druppel in vormde de discussie over deelname van ultra-orthodoxe mannen in het leger. In de achtergrond speelde een corruptieonderzoek tegen Netanyahu, dat inmiddels afgerond is met het besluit om Netanyahu aan te klagen. De formele stap naar de rechter zal over 21 dagen geschieden.

Politieke verschuivingen

Het besluit zorgde voor een opschudding van de Politieke kaart in Israel en voor de komst van een nieuwe partij – Kahol Lavan (Blauw-Wit). Deze partij heeft als belangrijkste motief ‘schone handen in de politiek’ en haar leider – Benny Gantz – verklaarde niet onder Netanyhau te willen regeren zolang hij verdachte is. De twee verkiezingscampagnes en de vele pogingen tot het vormen van coalities, resulteerde in een bijna voortdurende ‘campagne’ in het hele jaar 2019 en voor een steeds zwakker functioneren van de centrale overheid. Een begroting voor 2020 is nog niet vastgesteld en er wordt gesproken over serieuze problemen in de gezondheidszorg en het onderwijs (onderwerpen die lang zorgpunten zijn en de belangrijkste inzet van de partij Gesher, bijvoorbeeld). 

Politieke blokken

De afgelopen twee verkiezingen resulteerden in twee blokken in de Israelische politiek. Netanyahu wordt gesteund door zijn eigen Likoed en enkele andere rechtse en religieuze partijen. Samen vormen zij een politiek blok van 55 zetels in de Knesset, dat opvallend trouw is aan Netanyahu. De partijen aan de centrum-linkse kant van de politieke kaart – met Kahol-Lavan van Gantz als de grootste partij – heeft met 57 zetels ook geen minderheid. Bovendien kan deze coalitie moeilijker een hecht blok worden genoemd. 

Beslissend is de (rechtse, seculiere) partij Israel-Ons-Huis van voormalig minister van Defensie Lieberman. Hij verklaarde alleen een eenheidsregering te steunen van Likoed en Kahol Lavan.

Beide grote partijen beschuldigen elkaar voor het falen van de formatiepogingen en voor onbuigzaamheid. Niet alleen het blok, maar ook het leiderschap van Netanyahu werd in het rechtse blok en zijn eigen partij niet betwist.

Weer politieke verschuivingen?

Dit is de grootste ontwikkeling in de afgelopen weken. Gideon Sa’ar, voormalig minister van Onderwijs en sinds april vorig jaar weer Knessetlid na enkele jaren weg te zijn geweest, heeft zich tegenkandidaat gesteld als voorzitter en lijsttrekker. Hij eiste verkiezingen en na enkele hobbels zal de partij vanavond stemmen over verkiezingen op 26 december aanstaande. Sa’ar is – vooralsnog als enige onder Likoed-Knessetleden – kritisch over Netanyahu en “zijn rol in de polarisatie van onze samenleving en zijn falen om een coalitie te vormen”. Een groeiend aantal Likoedburgemeesters steunt Sa’ar. Maar of deze interne verkiezingen ook daadwerkelijk zullen worden gehouden op 26 december is niet zeker. Er komen in ieder geval geen nieuwe interne verkiezingen voor de lijst. Dit geldt waarschijnlijk ook voor andere partijen die interne verkiezingen houden.

Analisten verwachten ook veranderingen van de politieke kaart van partijen. Op de twee linkse partijen – Avoda-Gesher en de Democratische Unie – wordt zware druk geoefend om samen te gaan om te voorkomen dat een van deze de kiesdrempel van 4 zetels niet zal halen. Aan de rechtse kant van de politieke kaart worden vergelijkbare bewegingen verwacht. De leider van de gezamenlijke lijst van vier Arabische partijen heeft verklaard weer als een lijst de verkiezingen in te gaan. Zij kregen 13 zetels, maar hopen deze keer op een hogere opkomst van hun achterban.

Bron: CIDI


______________________________
ENGLISH:

Last night the Knesset voted for its own dissolution. The new elections will be held on Monday 2 March 2020. This will then be the third election in less than a year, and the result of the failure of all attempts to form a coalition after the September 17 elections. After unsuccessful attempts by Likud leader and outgoing Prime Minister Netanyahu and then by his rival Gantz, a formateur had to be found in the Knesset within 21 days. This too failed.

In December 2018, after the first cracks appeared in November, the government fell with the departure of Defense Secretary Lieberman who said he disagreed with Netanyahu's policy toward Gaza and Hamas. The final straw was the discussion about the participation of ultra-orthodox men in the army. A corruption investigation against Netanyahu played in the background, which has since been completed with the decision to sue Netanyahu. The formal appeal to the court will take place in 21 days.

Political shifts

The decision caused a shake-up of the Political map in Israel and the arrival of a new party - Kahol Lavan (Blue-White). This party's main motive is "clean hands in politics" and its leader - Benny Gantz - stated that he did not want to rule under Netanyhau as long as he was a suspect. The two election campaigns and the many attempts to form coalitions resulted in an almost continuous "campaign" throughout the year 2019 and for an ever-weaker functioning of the central government. A budget for 2020 has not yet been established and serious problems in health care and education are being discussed (issues that have long been a concern and the main commitment of the Gesher party, for example).

Political blocks

The past two elections resulted in two blocks in Israeli politics. Netanyahu is supported by its own Likud and some other right-wing and religious parties. Together they form a political block of 55 seats in the Knesset, which is strikingly loyal to Netanyahu. The parties on the center-left side of the political map - with Kahol-Lavan van Gantz as the largest party - also has no minority with 57 seats. Moreover, it is more difficult for this coalition to be called a tight block.

Decisive is the (right-wing, secular) party Israel-Ons-Huis of former Minister of Defense Lieberman. He stated that he only supported a unitary government of Likud and Kahol Lavan.

Both major parties blame each other for the failure of formation attempts and for rigidity. Not only the block, but also Netanyahu's leadership was not disputed in the right-wing block and his own party.

Political shifts again?

This is the largest development in recent weeks. Gideon Sa'ar, former Minister of Education and Knesset member again since April last year after having been away for several years, has set himself up as a candidate and chairman. He demanded elections and after some bumps, the party will vote tonight on elections on December 26th. Sa'ar is - as yet the only one among Likud-Knesset members - critical of Netanyahu and "his role in the polarization of our society and his failure to form a coalition." A growing number of Likud mayors support Sa'ar. But whether these internal elections will actually be held on December 26 is not certain. In any case, there will be no new internal elections for the list. This probably also applies to other parties holding internal elections.

Analysts also expect changes to the political map of parties. The two left parties - Avoda-Gesher and the Democratic Union - are under pressure to join forces to prevent one of them from failing to reach the 4-seat electoral threshold. Similar movements are expected on the right-hand side of the political map. The leader of the joint list of four Arab parties has declared that they will go back to the elections as a list. They received 13 seats, but this time hope for a higher turnout of their supporters.

Source: CIDI

(Google Translate)