26 maart 2020

2020-03-26-17.00: Knesset: Gantz tijdelijk voorzitter; Blauw en Wit alliantie opgeheven - Knesset: Gantz temporary chairman; Blue and White alliance

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Dramatische ontwikkeling in de Knesset : Gantz tijdelijk voorzitter; Blauw en Wit alliantie opgeheven

Door Joop Soesan -

Een dramatische ontwikkeling in de Knesset nu Benny Gantz, de leider van de Blauw en Wit alliantie zich verkiesbaar heeft gesteld als nieuwe voorzitter van de Knesset,en mogelijk tijdelijk de nieuwe Knesset voorzitter gaat worden, waardoor een eenheidsregering een waarschijnlijkheid wordt en de Blauw en Wit alliantie uit elkaar zal vallen.

Nadat Gantz had aangekondigd dat hij zich als voorzitter beschikbaar stelde, kreeg hij meteen de steun van het rechtse blok van Benjamin Netanyahu, wat erop kan duiden dat er een eenheidsregering in de maak is waarbij de partij van Gantz, de Israel Resilience-partij, zitting zal nemen in een door Netanyahu geleide regering.

Uit berichten in de Hebreeuwse media blijkt dat Gantz slechts korte tijd Knesset-voorzitter zal zijn. Als er eenmaal een eenheidsregering is gevormd, wordt hij benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken en keert het voorzitterschap terug naar de Likud, aldus de berichten. Dan, in september 2021, zou Gantz volgens de naar verluidt op handen zijnde eenheidsovereenkomst het roer van Netanyahu overnemen als premier.

De Likud heeft eerder al bezwaar gemaakt tegen de kandidaat van Blauw en Wit, MK Meir Cohen, als nieuwe Knesset voorzitter, omdat hij van de Yesh Atid-partij in de Blauw en Wit alliantie is, die wordt geleid door Yair Lapid. Yesh Atid-leider Yair Lapid heeft een overeenkomst met Gantz dat de spreker van zijn partij moet komen. Maar Likud heeft grote bezwaren tegen Yair Lapid die ze beschuldigen van het tegen houden van een eenheidsregering en het afzetten van Netanyahu.

Een eerder vandaag gehouden bijeenkomst van de leiders in Blauw en Wit eindigde in wat wordt beschreven als ‘het ergste gevecht ooit onder de leiders’. Bronnen in Blauw en Wit zeiden dat de partij dichter bij de splitsing is dan ooit tevoren.

De Blauw en Wit alliantie bestaat uit Gantz’s eigen Israel Resilience-partij, Yesh Atid en voormalig minister van Defensie Moshe Ya’alon’s Telem. De drie partijhoofden vormen de leiding van Blauw en Wit samen met Gabi Ashkenazi, die net als Gantz en Ya’alon een voormalig opperbevelhebber van de IDF is.

Inmiddels hebben Yair Lapid’s Yesh Atid en Moshe Ya’alon’s Telem-facties hebben formeel verzocht zich af te splitsen van Benny Gantz’s Israel Resilience, en officieel de Blauw en Wit alliantie te verbreken die premier Benjamin Netanyahu de enige serieuze uitdaging voor zijn leiderschap in jaren had geboden.

*******************************
ENGLISH:


Dramatic development in the Knesset: Gantz temporary chairman; Blue and White alliance ended


By: Joop Soesan - March 26, 2020

A dramatic development in the Knesset now that Benny Gantz, the leader of the Blue and White alliance has been elected as the new president of the Knesset, and may become the new Knesset president temporarily, turning a unitary government into a probability and the Blue and White alliance will fall apart.

After Gantz announced that he was making himself available as chairman, he was immediately supported by Benjamin Netanyahu's right-wing bloc, which may indicate that a unitary government is in the making involving Gantz's party, the Israel Resilience party. will take part in a Netanyahu-led government.

Reports in the Hebrew media indicate that Gantz will be Knesset chairman for only a short time. Once a unitary government is formed, he is appointed as foreign minister and the presidency returns to Likud, reports say. Then, in September 2021, Gantz would allegedly take the helm of Netanyahu as Prime Minister under the allegedly pending unity agreement.

Likud has previously objected to Blue and White candidate MK Meir Cohen as new Knesset chairman for being a member of the Yesh Atid party in the Blue and White alliance led by Yair Lapid. Yesh Atid leader Yair Lapid has an agreement with Gantz for the speaker to come from his party. But Likud has strong objections to Yair Lapid accusing them of holding back a unitary government and deposing Netanyahu.

A meeting of leaders in Blue and White held earlier today ended in what is described as "the worst fight ever among leaders." Sources in Blue and White said the party is closer to the split than ever before.

The Blue and White alliance consists of Gantz's own Israel Resilience party, Yesh Atid and former Defense Minister Moshe Ya’alon's Telem. The three party heads are in charge of Blue and White along with Gabi Ashkenazi, who, like Gantz and Ya’alon, is a former commander in chief of the IDF.

Meanwhile, Yair Lapid's Yesh Atid and Moshe Ya'alon's Telem factions have formally requested to split from Benny Gantz's Israel Resilience, officially breaking the Blue and White alliance that Prime Minister Benjamin Netanyahu had the only serious challenge to his leadership in years commanded.

google translate