30 maart 2020

2020-03-30-13.25: Gantz: ik koos het enige mogelijke pad, een nationale crisisregering - Gantz: I chose the only possible path, a national crisis government


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Zondag lieten premier Netanyahu en Benny Gantz (Blauw-Wit) weten “aanzienlijke vooruitgang” te boeken in de coalitieonderhandelingen. Gantz – eerder nog Netanyahu’s grootste tegenstander – stelt nu dat een eenheidsregering acuut nodig is om de coronapandemie te bestrijden. In dit opiniestuk, dat gisteren in het Engels verscheen bij The Times of Israel, licht Benny Gantz zijn keuze voor een regering met Netanyahu toe.

Bron: CIDI

We staan voor een van de meest serieuze uitdagingen in de geschiedenis van ons land. Het is een globale uitdaging van uitzonderlijke omvang, die Israel bereikt heeft in een tijd van een verlammende politieke impasse en ondragelijke verdeeldheid – een dodelijke combinatie. Leiderschap is nog nooit zo nodig geweest. De leiding nemen is niet eerder zo moeilijk geweest.

Als een soldaat die zijn leven heeft gewijd aan het beschermen van de Staat Israel, heb ik de belofte gedaan om mijn toewijding aan het land voort te zetten en te betrekken bij mijn beslissingen als politiek leider. In deze tijden van crisis had ik geen andere optie dan politieke meningsverschillen aan de kant te schuiven, en het enige pad te kiezen waarmee we vierde verkiezingen kunnen voorkomen. Want in een tijd als deze – waarin velen hun levensonderhoud verliezen en ongerust zijn over de toekomst – is het ondenkbaar dat we mensen weer naar de stembus sturen. Ik koos het enige pad dat Israel in staat stelt deze gruwelijke pandemie te bestrijden: het pad van een nationale crisisregering.

Meer dan ooit heeft Israel eenheid nodig. Israel heeft sterk en capabel leiderschap nodig, dat in staat is het coronavirus meedogenloos te bestrijden, en tegelijkertijd de Israelische democratie te beschermen. Laat me duidelijk zijn: hoe heftig de strijd ook wordt, ik zal nooit compromissen sluiten over democratie. Ik zal nooit compromissen sluiten over de principes die meer dan een miljoen Israeli’s op Blauw-Wit deden stemmen.

Door dezelfde strategische visie in te zetten waarmee ik leiding gaf aan de meest complexe militaire operaties van de IDF zal ik, samen met mijn collega’s en politieke partners, al mijn tijd, ervaring en vaardigheden inzetten om de huidige crisis te bezweren. Dat doe ik namens al Israels burgers: in Tel Aviv, Beër Sjeva, Elkana en Taibe.

We staan voor een wereldwijde uitdaging op een uitzonderlijke schaal, die ons dwingt de manieren waarop we denken en leven te veranderen. Nauwe samenwerking en coördinatie, zowel lokaal als globaal, moeten de leidende principes zijn in onze om deze pandemie te verslaan. Er is geen ruimte voor politieke spelletjes, geen ruimte voor interne ruzies. Er is maar één duidelijk doel: dit gevecht voeren zoals we weten hoe je vecht, verenigd en sterk.

Ik geef direct toe dat het me droevig stemt om te zien dat mijn politieke bondgenoten, Yair Lapid en Moshe Ya’alon, ons gezamenlijke weg hebben beëindigd. Maar ondanks dit sta ik achter mijn beslissing. Dit zijn ongewone tijden, en deze vragen voor ongewone keuzes.

Ik omarm de mensen die boos zijn. Ik heb liefde voor de mensen die zich teleurgesteld voelen. Ik respecteer iedereen. En ik beloof iedereen persoonlijk: ik zal alles doen om te zorgen dat onze positie en weg zal zegevieren. De Israelische kiezers hebben ons in het verleden het schijnbaar onmogelijke zien bereiken, en dit zal in de toekomst wederom het geval zijn.

Er wordt veel gepraat over verkiezingsbeloftes, maar mijn kernbelofte zal nooit veranderen: Israel zal altijd vóór alles komen.


*********************************
ENGLISH:

On Sunday, Prime Minister Netanyahu and Benny Gantz (Blue & White) announced "significant progress" in the coalition negotiations. Gantz - previously Netanyahu's biggest opponent - now argues that a unitary government is urgently needed to fight the corona pandemic. In this opinion piece, published yesterday in English by The Times of Israel, Benny Gantz explains his choice of a government with Netanyahu.

Source: CIDI

We face one of the most serious challenges in the history of our country. It is a global challenge of exceptional magnitude that has reached Israel in a time of crippling political impasse and unbearable division - a deadly combination. Leadership has never been more necessary. Taking the lead has never been so difficult.

As a soldier who has dedicated his life to protecting the State of Israel, I have made a pledge to continue my commitment to the country and involve it in my decisions as a political leader. In these times of crisis, I had no option but to put aside political disagreements and choose the only path to avoid fourth elections. Because in a time like this - where many are losing their livelihoods and worrying about the future - it is inconceivable that we send people back to the polls. I chose the only path that would allow Israel to fight this horrific pandemic: the path of a national crisis government.

More than ever, Israel needs unity. Israel needs strong and capable leadership capable of relentlessly fighting the corona virus while protecting Israeli democracy. Let me be clear: no matter how fierce the fight gets, I will never compromise on democracy. I will never compromise on the principles that made more than a million Israelis vote for Blue and White.

By deploying the same strategic vision that led the IDF's most complex military operations, I, along with my colleagues and political partners, will use all my time, experience and skills to ward off the current crisis. I do this on behalf of all Israel's citizens: in Tel Aviv, Beer Sheva, Elkana and Taibe.

We face a global challenge on an exceptional scale, forcing us to change the ways we think and live. Close cooperation and coordination, both local and global, should be the guiding principles in ours to beat this pandemic. There is no room for political games, no room for internal quarrels. There is only one clear goal: to fight this battle as we know how you fight, united and strong.

I readily admit that it saddens me to see that my political allies, Yair Lapid and Moshe Ya’alon, have ended our common path. But despite this, I support my decision. These are unusual times, and these ask for unusual choices.

I embrace the people who are angry. I love the people who feel disappointed. I respect everyone. And I personally promise everyone: I will do everything to ensure that our position and road will prevail. Israeli voters have seen us achieve the seemingly impossible in the past, and this will be the case again in the future.

There is a lot of talk about election promises, but my core promise will never change: Israel will always come first.

google translate