16 april 2020

2020-04-16-12.15: Coalitieonderhandelingen in Israel mislukt - Coalition negotiations in Israel fail


Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Israelische president Rivlin heeft vanochtend de formatie-opdracht aan Benny Gantz, leider van Blauw Wit beëindigd.  De coalitieonderhandelingen voor een crisisregering zijn mislukt en de wettelijke periode van 28 dagen is verstreken. Zelfs enkele dagen verlenging  hebben niet geleid  tot het gewenste resultaat – een eenheidsregering. De president mocht een tweede formateur benoemen, maar dat deed hij niet omdat hij geen reële optie voor het vormen van een regering ziet. Gantz’s rivaal Netanyahu heeft geen meerderheid (van minimaal 61 Knessetleden) achter zich. Conform de Isrealische wet krijgt de Knesset (het Israelische parlement) nu 21 dagen om een regering te vormen. Als dit mislukt gaat Israel opnieuw naar de stembus, voor de vierde keer sinds april 2019.

Bron: CIDI

Benny Gantz is op 30 maart gekozen als voorzitter van de Knesset. Hij deed dit om zo het controle op de Knessetagenda te nemen, en zo wetten te kunnen aannemen, bijvoorbeeld om te verbieden dat een persoon tegen wie strafrechtelijke aanklacht loopt geen premier kan zijn of worden. Volgens analisten is dit nu het laatste drukmiddel van Gantz op Netanyahu om een eenheidsregering te vormen met zijn afgeslankte partij – Gantz wordt inmiddels door slechts 15 tot 17 Knessetleden gesteund.

Impasse bij verkiezingen

De verkiezingen van 2 maart hebben de impasse in de Israelische politiek niet opgelost. Deze waren gehouden in de begintijden van de Corona-crisis. Toch was de opkomst bij de derde verkiezingen in een rij hoog. – 71%. De tweedeling van de politiek is echter niet opgelost. Enerzijds de zogenaamde ‘rechtse blok’ van partijen die premier Netanyahu steunen: zijn eigen Likoed, samen met de twee Orthodoxe partijen Shas en VTJ en de uitgesproken rechtse lijst Yamina (een samenwerking van drie partijen). De andere partijen, die allemaal Gantz aanbevolen als formateur, telden samen 62 zetels, maar zijn echter geen blok te noemen: Gantz’s combinatielijst Blauw-Wit is een centrumpartij, de gezamenlijke (Arabische) lijst die 4 partijen met uiteenlopende ideologische profielen verbindt, de linkse lijstcombinatie Avoda-Gesher-Meretz, en de rechts-seculiere partij Israel ons huis. Gemeenschappelijk aan deze lijsten is hun afkeer van Netanyahu. Allemaal verklaarden zij niet met Netanyahu in een coalitie te gaan, omdat hij aangeklaagd is voor corruptie.

Coronacrisis

Inmiddels heeft de Coronacrisis Israel en de wereld in een totaal nieuwe werkelijkheid gebracht, met alle problemen van dien. Bovendien is het Gantz niet gelukt om uit de ‘niet-Bibi’ blok een meerderheid te vinden die een regering onder zijn leiding steunt. Vooral de deelname van (een deel van) de Gezamenlijke lijst is omstreden, omdat zij terreur zouden steunen. Daarom verraste Gantz vriend en vijand door toch in onderhandeling te gaan met Likoedleider Netanyahu voor een zogenaamde Crisis regering. Deze stap leidde tot het uiteenvallen van zijn lijst Blauw Wit in 3 fracties: één onder leiding van Gantz en Ashkenazi, één onder leiding van Lapid en Yaalon, met hun respecrtievelijke partijen Yesh Atid en Telem. Twee leden van Telem hebben echter een nieuwe fractie gevormd, Derech Eretz (Respect), omdat zij Gantz’s beslissing steunden. Ook de linkse lijst is uiteengevallen in de drie bloedgroepen, en de Leidster van Gesher, Orly Abeksis, verklaarde Netanyahu te steunen. De Arbeiderspartij is zelf ook in een groot conflict geraakt over de vraag wel of niet meedoen met zo’n crisisregering.

Kortom, Niet alleen heeft Gantz een politieke zelfmoord gepleegd (hoewel het Israelische publiek zijn stap leek te steunen), deze keer is de blok die alternatief zou kunnen bieden voor Netanyahu helemaal uiteengevallen. De kans dat er in de komende drie weken toch een regering kan worden gevormd achten analisten klein.*******************************
ENGLISH:

Israeli President Rivlin completed the formation assignment this morning to Blue White leader Benny Gantz. Coalition negotiations for a crisis government have failed and the 28-day legal period has passed. Even a few days of extension did not lead to the desired result - a unitary government. The president was allowed to appoint a second formator, but he did not because he sees no real option for forming a government. Gantz's rival Netanyahu has no majority (of at least 61 Knesset members) behind him. Under Israeli law, the Knesset (the Israeli parliament) is now given 21 days to form a government. If this fails, Israel will go back to the polls for the fourth time since April 2019.

Source: CIDI

Benny Gantz was elected as chairman of the Knesset on March 30. He did this in order to take control of the Knesset agenda, and to pass laws, for example, to prohibit a person against whom criminal charges are brought from becoming or becoming prime ministers. According to analysts, this is now Gantz's last push on Netanyahu to form a unitary government with his slimmed-down party - Gantz is now supported by only 15 to 17 Knesset members.

Deadlock in elections

The elections of March 2 have not resolved the impasse in Israeli politics. These were held in the early days of the Corona crisis. Yet the turnout in the third election was high. - 71%. However, the political split has not been resolved. On the one hand the so-called "right-wing block" of parties that support Prime Minister Netanyahu: his own Likud, together with the two Orthodox parties Shas and VTJ and the pronounced right-wing list Yamina (a collaboration of three parties). The other parties, all of whom recommended Gantz as a formateur, had 62 seats together, but cannot be called a block: Gantz's combination list Blauw-Wit is a center party, the joint (Arab) list that connects 4 parties with different ideological profiles, the left list combination Avoda-Gesher-Meretz, and the right-secular party Israel our home. Common to these lists is their dislike for Netanyahu. All said they did not join Netanyahu in a coalition because he was charged with corruption.

Corona crisis

In the meantime, the Corona crisis has brought Israel and the world into a completely new reality, with all the associated problems. In addition, Gantz has been unable to find a majority from the "non-Bibi" block that supports a government under his leadership. In particular, the participation of (part of) the Joint List is controversial, because they would support terror. That is why Gantz surprised friend and foe by entering into negotiations with Likud leader Netanyahu for a so-called Crisis government. This move led to his Blue White list breaking up into 3 factions: one led by Gantz and Ashkenazi, one led by Lapid and Yaalon, with their respective parties Yesh Atid and Telem. However, two members of Telem have formed a new group, Derech Eretz (Respect), because they supported Gantz's decision. The left-wing list has also broken down into the three blood types, and Gesher's Leader, Orly Abeksis, declared to support Netanyahu. The Workers' Party itself has also entered into a major conflict about whether or not to participate in such a crisis government.

In short, not only did Gantz commit a political suicide (although the Israeli public seemed to support his move), this time the block that could provide an alternative to Netanyahu has completely disintegrated. Analysts think it is unlikely that a government can be formed in the next three weeks.

google translate