03 juli 2020

2020-07-03: Wetgevers uit 20 landen spreken hun steun uit voor de soevereiniteit -Lawmakers from 20 countries express support for sovereignty

FOTO: IAF-voorzitters op de voorzittersconferentie in Jeruzalem - Avi Hayun

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Wetgevers uit Latijns-Amerika, Europa en Afrika ondertekenen een verklaring ter ondersteuning van de soevereiniteit in Judea en Samaria.

Bron: ArutzSheva7

Op 1 juli, de datum waarop premier Benjamin Netanyahu volgens het Israëlische regeerakkoord de kwestie van de soevereiniteit in de Knesset in stemming kan brengen, hebben parlementsleden uit 20 landen een verklaring ondertekend ter ondersteuning van de uitoefening van de soevereiniteit door Israël in Judea en Samaria. Deze parlementsleden zijn voorzitter of leider van de Israëlische Geallieerden in hun respectieve parlementen.

In de volledige brief staat: "Wij, de voorzitters van de Israëlische geallieerden, steunen onze bondgenoot, de staat Israël, volledig in haar recht om de soevereiniteit uit te oefenen over de Joodse gemeenschappen van Judea en Samaria."

Wij bevestigen dat de Joodse gemeenschappen van Judea en Samaria al eeuwenlang een sleutelrol spelen in het Bijbelse en voorouderlijke vaderland van de Joodse natie.

"Wij stellen dat Israël het Israëlische burgerlijk recht toepast op de reeds bestaande Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria en dat het de democratische wensen van deze gemeenschappen erkent.

"We weten dat Israël voor alle religies vrije toegang garandeert tot de belangrijke Bijbelse plaatsen in Judea en Samaria, waaronder het Graf van de Patriarchen en Matriarchen in Hebron, de plaats van Jakobs droom in Beit El, en de rustplaats van de tabernakel in Shiloh, naast vele andere religieuze plaatsen.

"Wij geloven dat de uitoefening van de soevereiniteit op deze gemeenschappen in Israël geen negatieve invloed zal hebben op het Palestijnse volk, maar eerder de mogelijkheid tot vrede en welvaart dichter bij de regio zal brengen. De toepassing van de Israëlische wet op reeds bestaande joodse gemeenschappen in Israël kan deel uitmaken van een realistisch regionaal vredesplan dat de huidige realiteit erkent".

Israëlische geallieerden Voorzitters van de Europese Unie, Slowakije, Roemenië, Italië, Nederland, Wales en Finland behoorden tot de ondertekenaars. De ondertekening van deze brief was een van de eerste acties van parlementslid Peter Kremsky in zijn nieuwe rol als voorzitter van de Slowaakse parlementaire Israëlische Geallieerdenvergadering, die onlangs de taak van Marek Krajci heeft overgenomen toen deze laatste werd benoemd tot minister van Volksgezondheid. Zijn partijvergadering is een van de meest actieve in Europa met 30 parlementsleden als leden. Bij de ondertekening van de brief zei Kremsky: "Judea en Samaria zijn altijd een belangrijk onderdeel geweest van de Israëlische en Israëlische geschiedenis. Ik sta volledig achter deze verklaring en geloof in vrede voor alle mensen die in deze gebieden wonen".

De brief werd ook goed ontvangen in de IAF Afrikaanse partijvergaderingen, met handtekeningen van Madagaskar, Zambia, Malawi, Nigeria, Ghana, Kenia en Zuid-Afrika. De voorzitter van het Malawi Parliamentary Israel Allies Caucus MP Joyce Chitsulo verklaarde: "Ik ben er trots op dat ik sta achter het wettelijke, bijbelse en historische recht van Israël om de soevereiniteit toe te passen op de Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria. De Israëli's die sinds 1967 in deze gevestigde gemeenschappen leven, verdienen het om onder binnenlands Israëlisch bestuur te leven in plaats van onder militaire controle. De tijd is gekomen om de huidige realiteit ter plaatse te accepteren."

In Latijns-Amerika hebben parlementsleden uit Mexico en de Dominicaanse Republiek en de partijvoorzitters uit Argentinië, Guatemala, Colombia en Suriname de verklaring ondertekend. Congreslid Fidel Reyes Lee, voorzitter van de Guatemalteekse Parlementaire Geallieerden van Israël verklaarde: "Wij willen een boodschap van steun aan de staat Israël sturen vanuit het Guatemalese Congres, met betrekking tot de toepassing van het Israëlische burgerlijk recht op de reeds bestaande Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria. Guatemala heeft op de belangrijkste momenten in zijn geschiedenis altijd aan de kant van het Joodse volk en de staat Israël gestaan, en hier zijn wij van het Guatemalteekse congres die onze onvoorwaardelijke steun aan de staat Israël herhalen".

"Dit is niet alleen een Amerikaans fenomeen, over de hele wereld wachten miljoenen bijbelgelovige christenen met ingehouden adem op het eindelijk realiseren van de droom van soevereiniteit in het hart van Israël", zei Josh Reinstein, voorzitter van de Israëlische Geallieerdenstichting. "Het moedige leiderschap van onze parlementsvoorzitters, zoals blijkt uit hun moedige verklaring ter ondersteuning van de soevereiniteit, is een bewijs van de kracht van de op geloof gebaseerde diplomatie".

 

**************************
ENGLISH:   

FOTO: IAF Chairmen at the Chairman's Conference in Jerusalem - Avi Hayun

Lawmakers from Latin America, Europe and Africa sign statement in support for sovereignty in Judea and Samaria.

Source: ArutzSheva7

On July 1st, the date when according to the Israeli coalition agreement, Prime Minister Benjamin Netanyahu can bring the issue of sovereignty to a Knesset vote, members of parliament from 20 countries signed a statement in support for Israel’s application of sovereignty in Judea and Samaria. These parliamentarians are chairmen or leaders of the Israel Allies Caucuses in their respective parliaments.

The full letter reads: “We, the chairman of the Israel Allies Caucuses fully support our ally, the State of Israel in her rights to apply sovereignty to the Jewish communities of Judea and Samaria."

We affirm that the Jewish communities of Judea and Samaria have been a key part of the biblical and ancestral homeland of the Jewish nation for centuries.

"We maintain that Israel applying Israeli civil law to already existing Jewish communities in Judea and Samaria is appropriate and recognizes the democratic wishes of those communities.

"We know that Israel ensures free access for all religions to the important biblical sites in Judea and Samaria, including the Tomb of the Patriarchs and Matriarchs in Hebron, the site of Jacob’s dream in Beit El, and the tabernacle’s resting place in Shiloh, among many other religious sites.

"We believe that the application of sovereignty to these communities in Israel will not affect the Palestinian people negatively but rather bring the possibility for peace and prosperity closer to the region. Applying Israeli law to already existing Jewish communities in Israel can be part of a realistic regional peace plan which recognizes current realities”.

Israel Allies Chairmen from the European caucuses in the EU, Slovakia, Romania, Italy, Netherlands, Wales and Finland were among the signatories. Signing this letter was among the first actions of MP Peter Kremsky in his new role as Chairman of the Slovakian Parliamentary Israel Allies Caucus, having recently taken over for Marek Krajci when the latter was appointed as Minister of Health. His caucus is one of the most active in Europe with 30 MPs as members. Upon signing the letter Kremsky said, “Judea and Samaria has always been an important part of Israel and Israeli history. I fully support this statement and believe in peace for all people living in these territories.”

The letter was well received in the IAF African caucuses as well, with signatures from Madagascar, Zambia, Malawi, Nigeria, Ghana, Kenya and South Africa. Chair of the Malawi Parliamentary Israel Allies Caucus MP Joyce Chitsulo stated, “I am proud to stand in support for Israel’s legal, biblical and historical right to apply sovereignty to the Jewish communities in Judea and Samaria. The Israelis living in these established communities since 1967 deserve to live under domestic Israeli governance instead of military control. The time has come to accept the current reality on the ground.”

In Latin America, Members of Parliament from Mexico and Dominican Republic as well as the caucus chairmen from Argentina, Guatemala, Colombia and Suriname signed the statement. Congressman Fidel Reyes Lee, Chairman of the Guatemalan Parliamentary Israel Allies Caucus stated "We want to send a message of support to the State of Israel from the Guatemalan Congress, regarding the application of Israeli civil law to already existing Jewish communities in Judea and Samaria. Guatemala has always been on the side of the Jewish people and the State of Israel at the most important moments in its history, and here we are from the Guatemalan Congress reiterating our unconditional support for the State of Israel".

“This is not just an American phenomenon, all over the world millions of Bible believing Christians are waiting with bated breath to finally realize the dream of sovereignty in Israel’s heartland” said Israel Allies Foundation President, Josh Reinstein. “The courageous leadership of our parliamentary chairmen as demonstrated by their bold statement in support of sovereignty is a testament to the strength of faith-based diplomacy”.