29 mei 2018

Vliegerterreur brengt levens in gevaar

De boeren in de Gazastrook hopen dat het Internationaal Strafhof hen zal steunen in hun proces tegen Hamas. We hebben een schade van miljoenen.

Met Benny Toker


Kitebomb on Gaza border Reuters


Een week nadat de PA had aangekondigd dat het een rechtszaak zou aanspannen bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, kondigden boeren uit de omgeving van Gaza aan dat ze van plan waren om een rechtszaak aan te spannen tegen senior Hamas-terroristen in Gaza, over de "vliegerterreur" die Israëlische boerengemeenschappen teistert.

De rechtszaak zal worden aangespannen via de Shurat Hadin organisatie, onder leiding van Adv. Nitzana Darshan-Leitner.

Avigdor Kalpa, directeur landbouw bij de Moshavei Hanegev-organisatie, waaronder 34 boerengemeenschappen die zich bij de claim hebben aangesloten, vertelt Arutz Sheva dat de schade enorm is. “Helaas houdt de andere kant niet op met deze terreur en het is waar dat dit terrorisme het leven in gevaar brengt, niet alleen velden. Mijn schatting van de  schade a bedraagt miljoenen in het hele gebied rond de Gazastrook, met inbegrip van de schade voor de komende jaren die moeilijk te herstellen zal zijn”.

Kalpa hoopt dat het hof in Den Haag hen bijstaat. "De landen van de wereld moeten weten dat we dagelijks worden aangevallen en indien nodig zullen we daar een delegatie sturen om te vertellen wat we doormaken. Gisteren nog verbrandden ze een veld bij het hek en door een wonder vatte de waterpomp geen vlam. Onze arbeider is erin geslaagd de plaats te redden. Ze gebruiken vliegers of helium ballonnen met een steenkool die verwarmt van onderaf, en ook drones. De IDF probeert er zoveel mogelijk iets aan te doen, maar slaagt er niet altijd in de schade te voorkomen. Onze patrouilles en de uitkijkposten patrouilleren voortdurend op het hek, maar soms is het zelfs na het zien te laat en tegen de tijd dat je aankomt, is het hele veld verbrand.".

Kalpa verklaart dat ondanks de enorme schade de boeren in de Gazastrook niet opgeven. "We telen tarwe, gerst, katoen, noten, maïs, wortelen, aardappelen en andere dingen. Onze boeren zijn doordrenkt van geloof en geven het land Israël niet snel op en aanvaarden het lijden met liefde".

‘Kite terror endangers lives'

Farmers in Gaza area hope the ICC will support them in their suit against Hamas. ‘We have damages amounting to millions.'

By Benny Toker

A week after the PA announced it would file a suit at the International Criminal Court (ICC) in The Hague, farmers from the Gaza vicinity announced their intention to file a countersuit in the court against senior Hamas terrorists in Gaza, over the “kite terror” plaguing Israeli farming communities

The lawsuit will be filed through the Shurat Hadin organization, headed by Adv. Nitzana Darshan-Leitner.

Avigdor Kalpa, director of agriculture at the Moshavei Hanegev organization, which includes 34 farming communities that joined the claim, tells Arutz Sheva that the damage is huge. "Unfortunately, the other side does not stop with this terror, and this is true terrorism that endangers life, not just fields. The damage to my estimate amounts to millions in the entire area surrounding the Gaza Strip, including damages for years to come which will be hard to repair."

Kalpa hopes that the court in The Hague will stand by them. "The countries of the world must know that we are attacked on a daily basis, and if necessary we will send a delegation there to relate what we are going through. Only yesterday they burned a field near the fence and, by a miracle, the water pump didn’t catch fire. Our worker succeeded in saving the place. They use kites or helium balloons with a coal which heats it from below, and also drones. The IDF tries as much as it can to deal with it, but they do not always manage to prevent the damage. Our patrols and the lookouts are constantly patrolling the fence, but sometimes even after you see it, it's too late and, by the time you arrive, the whole field is burnt."

Kalpa declares that despite the tremendous damage, the farmers in the Gaza area are not giving up. "We grow wheat, barley, cotton, nuts, corn, carrots, potatoes, and other things. Our farmers are imbued with faith and do not give up quickly on the Land of Israel, and accept the suffering with love.”

Source: http://www.israelnationalnews....