04 december 2019

2019-12-04-10.50: Leiders Islamitische Jihad en Hamas ontmoeten elkaar in Caïro - Islamic Jihad and Hamas leaders meet in Cairo

Nederlands - English

NEDERlANDS
:

Dinsdagavond hadden de leiders van terreurbewegingen Islamitische Jihad en Hamas, Ziad al-Nakhala en Ismail Haniyeh, een ontmoeting in Caïro. De terreurbazen benadrukken hun “sterke bondgenootschap”.

Bron: CIDI

Vorige maand kwam het tot een escalatie tussen Islamitische Jihad in de Gazastrook en Israël. De IAF had met een gerichte aanval Islamitische Jihad-commandant Baha Abu al-Ata uitgeschakeld, waarop de terreurgroep honderden raketten op dorpen en steden in Israël afvuurde. Abu al-Ata wordt verantwoordelijk gehouden voor meerdere recente raketaanvallen, en volgens de IDF stond de terreurcommandant ten tijde van de gerichte aanval op het punt hebben gestaan weer raketten op de Joodse staat af te vuren in opdracht van Iran.

Tijdens de laatste escalatie was Hamas de grote afwezige. In tegenstelling tot voorgaande gevechten met Israël, deed de terreurgroep die de Gazastrook de facto bestuurt niet mee aan de raketaanvallen op de Joodse staat. De Palestijnse factie trachtte het staakt-het-vurenakkoord met Israël in stand te houden, en de Israëlische luchtmacht beperkte zich tijdens deze gevechtsronde dan ook tot het bombarderen van posities van Islamitische Jihad en andere militante groeperingen in Gaza die wél raketten op Israël afvuurden.

Het niet beschieten van Israël werd Hamas niet in dank afgenomen. Bij een rouwevenement ter nagedachtenis van Abu al-Ata, werden Hamas-vertegenwoordigers door leden van Islamitische Jihad te kennen gegeven niet welkom te zijn. Nadat de gevechtsronde ten einde was gekomen, gingen in Gaza honderden demonstranten de straat op om op te roepen tot het hervatten van raketaanvallen op Israël.

Er was zelfs sprake van geruchten dat het Palestijnse gezamenlijke verzetscommando op losse schroeven zou staan. Onder dit bondgenootschap onder leiding van Hamas en Islamitische Jihad coördineren de diverse militante facties in Gaza hun aanvallen op Israël. Volgens boze tongen zou Islamitische Jihad uit onvrede over Hamas overwegen een eigen gezamenlijk commando op te richten met andere groeperingen in de Gazastrook – waarmee Hamas vrijwel alle militaire controle over de kustenclave zou verliezen.

Met de bijeenkomst in Caïro willen de leiders van Islamitische Jihad en Hamas duidelijk maken dat van deze geruchten niets klopt. In een gezamenlijke verklaring spreken Al-Nakhala en Haniyeh van “valse beschuldigingen bedoeld om verdeeldheid en onenigheid tussen de bewegingen teweeg te brengen”. De secretaris-generaal van Islamitische Jihad en de politiek leider van Hamas benadrukken hun “strategische relatie die een sterk bondgenootschap vertegenwoordigt”.

Overigens lijken Hamas en Islamitische Jihad sprekend op elkaar. De grootste en op een na grootste terreurbewegingen in de Gazastrook zijn beide voortgekomen uit de moslimbroederschap, beogen een Palestijnse staat onder sharia-wetgeving, genieten steun van Iran en beide facties streven naar de vernietiging van de staat Israël.

De bijeenkomst in Caïro weegt zwaar voor Hamas. De de facto besturende factie in de Gazastrook is in onderhandeling met Egypte voor aanvullingen op de wapenstilstandsovereenkomst dat met Israël is bemiddeld. In ruil voor rust verlangt de terreurbeweging een verlichting van de blokkade en meer investeringen in de kustenclave. Om dit staakt-het-vurenakkoord te bewerkstelligen, is het van belang dat alle facties – waaronder met name Islamitische Jihad – op één lijn zitten. De terreurbeweging heeft het afgelopen jaar meerdere keren, al dan niet in opdracht van Iran, door middel van aanvallen op Israël de wapenstilstandsovereenkomst onder druk gezet. 
___________________
ENGLISH:

On Tuesday evening the leaders of Islamic Jihad and Hamas terrorist movements, Ziad al-Nakhala and Ismail Haniyeh, met in Cairo. The terror bosses emphasize their "strong alliance".

Source: CIDI

Last month there was an escalation between Islamic Jihad in the Gaza Strip and Israel. With a targeted attack, the IAF had eliminated Islamic Jihad commander Baha Abu al-Ata, after which the terror group fired hundreds of missiles at villages and towns in Israel. Abu al-Ata is being held responsible for several recent rocket attacks, and according to the IDF, at the time of the targeted attack, the terror commander was about to fire rockets at the Jewish state again on behalf of Iran.

Hamas was the big absentee during the last escalation. Unlike previous battles with Israel, the terrorist group that controls the Gaza Strip did not participate in the missile attacks on the Jewish state. The Palestinian faction attempted to maintain the ceasefire agreement with Israel, and the Israeli Air Force limited itself during this battle to bombing positions of Islamic Jihad and other militant groups in Gaza that did launch rockets at Israel.

Hamas was not thanked for not shelling Israel. At a mourning event in memory of Abu al-Ata, Hamas representatives were informed by members of Islamic Jihad that they were not welcome. After the combat round ended, hundreds of demonstrators took to the streets in Gaza to call for the resumption of rocket attacks on Israel.

There were even rumors that the Palestinian joint resistance command would be in jeopardy. Under this alliance led by Hamas and Islamic Jihad, the various militant factions in Gaza are coordinating their attacks on Israel. According to angry tongues, out of dissatisfaction with Islamic Hamas, Islamic Jihad would consider establishing its own joint command with other groups in the Gaza Strip - with which Hamas would lose virtually all military control over the coastal enclave.

With the meeting in Cairo, the leaders of Islamic Jihad and Hamas want to make it clear that none of these rumors are correct. In a joint statement, Al-Nakhala and Haniyeh speak of "false accusations intended to cause division and disagreement between the movements." The Secretary-General of Islamic Jihad and the political leader of Hamas emphasize their "strategic relationship that represents a strong alliance".

Incidentally, Hamas and Islamic Jihad are very similar. The largest and second-largest terrorist movements in the Gaza Strip have both come from the Muslim Brotherhood, aim at a Palestinian state under sharia law, enjoy Iran's support, and both factions strive to destroy the state of Israel.

The meeting in Cairo weighs heavily on Hamas. The de facto controlling faction in the Gaza Strip is negotiating with Egypt for additions to the truce agreement brokered with Israel. In exchange for peace, the terror movement demands a relief from the blockade and more investments in the coastal enclave. To achieve this cease-fire agreement, it is important that all factions - including in particular Islamic Jihad - are aligned. The terrorist movement put pressure on the ceasefire agreement several times in the past year, whether or not by order of Iran, by means of attacks on Israel.

Google Translate

Terrorist movement Islamic Jihad has published a video of a new rocket locally produced in Gaza, called Buraq 120, and claims to have deployed it during the recent escalation against Israel.pic.twitter.com/nkP8YjQaXk