10 november 2020

2020-11-10: FVD stelt kamervragen over beveiliging Joodse gemeenschap na aanslag Wenen - FVD Parliamentary questions about the security of the Jewish community after the Vienna attack

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Naar aanleiding van berichten dat de Oostenrijkse regering de kosten voor de beveiliging van de Joodse gemeenschap daar voor zich neemt, heeft THIERRY BAUDET (FVD) Kamervragen ingediend met betrekking tot de beveiliging van gebouwen en instellingen van de Joodse gemeenschap in Nederland.

Bron: CIDI - Luuk Smit

Gedurende de aanslag in Wenen leek het erop dat de synagoge aan de Seitenstettengasse het doelwit zou worden van de radicaal-islamitische terrorist die meerdere onschuldige burgers van hun leven beroofde. De synagoge was gelukkig dicht, maar de plek van de aanslag doet toch vragen oprijzen bij de partij van Thierry Baudet. Het is namelijk niet de eerste keer dat de Joodse gemeenschap het doelwit is van een aanslag in Europa. De aanslagen in Frankrijk en België van de afgelopen jaren hebben diepe wonden geslagen in de Joodse gemeenschappen aldaar, en hebben onder meer tot een verzwaring van de beveiliging in onder meer Antwerpen geleid. Nederland is zo’n aanslag tot nu toe nog bespaard gebleven, mede door het scherpe optreden van onze veiligheidsdiensten.

De regering in Oostenrijk besloot in september haar uitgaven aan de beveiliging van de Oostenrijkse Joodse gemeenschap te verdrievoudigen. Net als Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), zet Baudet bij het dreigingsniveau van de Joodse gemeenschap in Nederland. De FVD-voorman stelt dat Nederland het voorbeeld van de regering-Kurz moet volgen en dus niet de Joodse gemeenschap moet laten opdraaien voor hun eigen veiligheid. Naar aanleiding hiervan heeft Baudet schriftelijke vragen ingediend bij de minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. 

2020Z20955

(ingezonden 9 november 2020)

Vragen van het lid Baudet (FVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de beveiliging van Joodse gemeenschappen in Nederland

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van het artikel “Oostenrijk verdrievoudigt de uitgaven aan de bescherming van de Joodse gemeenschap”? 1)

Vraag 2
Erkent u dat de Joodse gemeenschap in Nederland te maken heeft met een verhoogd dreigingsniveau voor terreur? 2)

Vraag 3
Erkent u dat de niet-aflatende dreiging uit radicaal-islamitische hoek richting de Joodse gemeenschap in Nederland een veiligheidsrisico vormt voor Joodse publieke plaatsen en instellingen, zoals bijvoorbeeld scholen, synagogen, winkels en culturele centra? 3)

Vraag 4
Hebt u kennisgenomen van het artikel “Crisiscentrum vraagt om extra waakzaamheid voor joodse gemeenschap in Antwerpen”? 4) Kunt u aangeven of wat u betreft dezelfde waakzaamheid geboden is voor de Joodse gemeenschap in Nederland?

Vraag 5
Kunt u toelichten welke speciale maatregelen of financiële middelen reeds worden ingezet door de Rijksoverheid of door lokale overheden ter bescherming van potentiële Joodse doelwitten in Nederland? Welk gedeelte van de kosten wordt door overheidsinstellingen gedragen en welk gedeelte door de Joodse gemeenschap?

Vraag 6
Bent u bereid om net zoals Oostenrijk voortaan de volledige kosten van de bescherming van Joodse instellingen te vergoeden?

Vraag 7
Kunt u duidelijk uw redenering toelichten waarom u al dan niet wenst over te gaan tot het beter beveiligen van de Joodse gemeenschap in Nederland?

1) ‘Jewish Telegraphic Agency’ d.d. 11 September 2020 “Austria to triple its spending on Jewish community security”: https://www.jta.org/quick-read...

2) BLEW-Adviesorgaan ter bescherming van de Joodse Gemeenschap in Nederland. Dreigingsrapport van Juni 2020: https://www.blew.nl/wp-content...

3) NCTV: Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52 Mei 2020 p22:

“Ook kan een (licht) stimulerende werking uitgaan van de (hernieuwde) oproep om aanvallen op

joden wereldwijd en op de staat Israël uit te voeren.”
 https://www.nctv.nl/binaries/n...

4) ‘Provinciale Zeeuwse Courant’ d.d. 9 Oktober 2019: “Crisiscentrum vraagt om extra (..)”

https://www.pzc.nl/antwerpen/c...


*************************
ENGLISH:

In response to reports that the Austrian government is paying for the security of the Jewish community there, THIERRY BAUDET (FVD) HAS submitted questions to parliament regarding the security of buildings and institutions of the Jewish community in the Netherlands.

Source: CIDI - Luuk Smit

During the attack in Vienna, it seemed that the synagogue on the Seitenstettengasse would become the target of the radical Islamic terrorist who took the lives of several innocent civilians. Fortunately, the synagogue was closed, but the site of the attack nevertheless raises questions among Thierry Baudet's party. It is not the first time that the Jewish community has been the target of an attack in Europe. The attacks in France and Belgium in recent years have left deep wounds in the Jewish communities there, and have, among other things, increased security in Antwerp, among other places. The Netherlands has been spared such an attack so far, partly due to the sharp action of our security services.

The Austrian government decided in September to triple its spending on securing the Austrian Jewish community. Like Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Baudet points to the threat level of the Jewish community in the Netherlands. The FVD leader states that the Netherlands should follow the example of the Kurz government and should therefore not let the Jewish community pay for their own safety. In response to this, Baudet has submitted written questions to the Minister of Justice and Security Ferd Grapperhaus.

2020Z20955

(submitted November 9, 2020)

Questions from the member Baudet (FVD) to the Minister of Justice and Security about the security of Jewish communities in the Netherlands

Question 1
Have you read the article “Austria Triples Expenditure on the Protection of the Jewish Community”? 1)

Question 2
Do you recognize that the Jewish community in the Netherlands is faced with an increased threat level for terrorism? 2)

Question 3
Do you recognize that the relentless threat from a radical Islamic angle to the Jewish community in the Netherlands poses a security risk to Jewish public places and institutions, such as schools, synagogues, shops and cultural centers? 3)

Question 4
Have you read the article “Crisis Center requires extra vigilance for the Jewish community in Antwerp”? 4) Can you indicate whether the same vigilance is required for the Jewish community in the Netherlands as far as you are concerned?

Question 5
Can you explain which special measures or financial resources are already being used by the national government or by local authorities to protect potential Jewish targets in the Netherlands? What portion of the cost is borne by government agencies and what portion by the Jewish community?

Question 6
Are you willing, like Austria, to reimburse the full costs of protecting Jewish institutions from now on?

Question 7
Can you clearly explain your reasoning as to why you do or do not wish to proceed to better security for the Jewish community in the Netherlands?

1) "Jewish Telegraphic Agency" dated September 11, 2020 "Austria to triple its spending on Jewish community security": https: //www.jta.org/quick-read ...

2) BLEW Advisory Body for the Protection of the Jewish Community in the Netherlands. June 2020 Threat Report: https: //www.blew.nl/wp-content ...

3) NCTV: Terrorist Threat Assessment Netherlands 52 May 2020 p22:

“The (renewed) call for attacks can also have a (light) stimulating effect

Jews worldwide and to the State of Israel. ”
 https: //www.nctv.nl/binaries/n ...

4) "Provinciale Zeeuwse Courant" dated October 9, 2019: "Crisis center asks for extra (..)"

https: //www.pzc.nl/antwerpen/c ...