13 januari 2021

2021-01-13: VS waarschuwen tegen de antisemitische organisatie die minister Kaag (D66) wil subsidiëren - US warn against the anti-Semitic organization that wants to subsidize Minister Kaag

Activiteit van Islamic Relief Duitsland - krijgt geen subsidie meer.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Amerikaanse bureau voor de bestrijding van antisemitisme waarschuwt voor de organisatie ‘Islamic Relief Worldwide’ (IRW):

“Aangezien we een toename zien van het wereldwijde antisemitisme, is het de plicht van alle mensen met een zuiver geweten om nul tolerantie te tonen voor het flagrante en gruwelijke antisemitisme en de verheerlijking van geweld, tot de hoogste leiding van Islamic Relief Worldwide.”

Bron: Likoed Nederland

Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking (D66) besloot afgelopen najaar om juist voor het eerst een miljoenensubsidie aan het IRW te geven. Meteen kwamen er signalen over ernstig antisemitisme bij IRW, waarop de minister het besluit opschortte. Duitsland en Zwitserland blijken juist vanwege dat antisemitisme hun geldstromen aan IRW al te hebben stopgezet.

Dat er binnen het IRW antisemitische tendensen zijn, is schokkend, maar niet erg verwonderlijk. Het IRW is namelijk gelieerd aan de Moslim Broederschap, een moslimfundamentalistische organisatie. De islamitische terreurorganisatie Hamas – verantwoordelijk voor zeer veel zelfmoordaanslagen tegen Israëlische burgers – is de Palestijnse tak van de Moslim Broederschap. Dit feit had alle alarmbellen bij de D66-minister moeten doen afgaan.

Minister Kaag verklaarde recent dat zij geen enkele samenwerking wil met Nederlandse antisemitische partijen. Maar in het ondersteunen van (internationale) islamitische antisemitische organisaties ziet zij blijkbaar geen probleem. Want het antisemitisme en de banden met terreurorganisaties waren al jaren bekend. Zie bijvoorbeeld deze factsheet.

De lijst van dubieuze doelen en organisaties die ‘ontwikkelingshulp’ van Nederland ontvangen wordt zo wel heel erg lang. Een niet eens complete lijst:

Het is opmerkelijk dat Nederland geen betere bestemmingen kan vinden om ontwikkelingshulp aan te verstrekken. Het lijkt zelfs wel of islamitische extremisten een voorkeursbehandeling krijgen.

Dat komt het draagvlak voor ontwikkelingshulp zeker niet ten goede. Minister Kaag (D66) zou toch echte hulpbehoevenden in de wereld moeten kunnen vinden? Waardige doelen, die wel ondersteuning verdienen met Nederlands belastinggeld?


*********************************

ENGLISH:

Activity of Islamic Relief Germany - no longer subsidized.

The US Office for Combating Anti-Semitism Warns Against the Organization Islamic Relief Worldwide (IRW):

"As we see an increase in global anti-Semitism, it is the duty of all people of clear conscience to show zero tolerance for the blatant and heinous anti-Semitism and the glorification of violence, to the supreme leadership of Islamic Relief Worldwide."

Source: Likoed Nederland

Last autumn, Minister Kaag of Development Cooperation (D66) decided to give a million subsidy to the IRW for the first time. Immediately there were signals of serious anti-Semitism at IRW, after which the minister suspended the decision. Germany and Switzerland appear to have already stopped their money flows to IRW precisely because of this anti-Semitism.

That there are anti-Semitic tendencies within the IRW is shocking, but not very surprising. The IRW is affiliated with the Muslim Brotherhood, a Muslim fundamentalist organization. The Islamic terrorist organization Hamas - responsible for many suicide bombings against Israeli civilians - is the Palestinian branch of the Muslim Brotherhood. This fact should have triggered all alarm bells at the D66 minister.

Minister Kaag recently stated that she does not want any cooperation with Dutch anti-Semitic parties, but apparently she sees no problem in supporting (international) Islamic anti-Semitic organizations. Because anti-Semitism and ties with terrorist organizations had been known for years. See, for example, this fact sheet.

The list of dubious causes and organizations that receive "development aid" from the Netherlands thus becomes very long. Not even a complete list:

- UAWC and a number of other Palestinian organisations, founded and affiliated with the far-left terrorist organization PFLP, whose terrorists, paid by the Netherlands, murdered 17-year-old Rina Shnerb.
- Support of a Syrian terrorist leader.
- Financing illegal Palestinian housing, ripe for demolition.
- Support for the Syrian Islamic-jihadist terror group Jabhat al-Shamiya.
- Funding UNWRA, the UN organization that has been artificially perpetuating the Palestinian "refugee problem" for 72 years. That complicates the two-state solution and peace. Last year Minister Kaag gave an extra 6 million euros to this former employer of hers in addition to the annual 13 million euros.
-And now also a subsidy for the Islamic Relief Worldwide, affiliated with the Muslim Brotherhood.

It is remarkable that the Netherlands cannot find better destinations to provide development aid. It even seems as if Islamic extremists are getting preferential treatment.

That certainly does not benefit the support for development aid. Minister Kaag (D66) should not be able to find real people in need of help in the world? Worthy causes that deserve support with Dutch tax money?