19 januari 2021

2021-01-19: Toerisme Israël mogelijk in de lente hervat, Nederlanders weer welkom - Tourism Israel may resume in the spring, the Dutch welcome again

Pixabay, iulian_ursache

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het ziet er naar uit dat de toerismesector in Israël al in het voorjaar open kan gaan. Dat heeft te maken de voorspoedig lopende vaccinatiecampagne van het land. Wereldwijd is Israël koploper qua aantal vaccinaties per hoofd van de bevolking. Eind maart hoopt de regering alle volwassen inwoners gevaccineerd te hebben. Hierdoor is er voorzichtige hoop dat Israël vanaf de lente weer buitenlandse en Nederlandse toeristen mag verwelkomen. “Dankzij de vaccins gloort er voorzichtig licht aan de horizon, we stellen werkplannen op maat op en bereiden verschillende instrumenten voor om het inkomend toerisme terug te brengen,” aldus directeur-generaal Amir Halevi van het ministerie van Toerisme. 

Records voorbij
Tot op 2020 boekte Israël recordjaar op recordjaar voor wat het aantal toeristische bezoekers uit het buitenland betrof. Miljoenen mensen kwamen jaarlijks naar het land om te genieten van zon, zee, strand, cultuur en natuur. “In het begin van 2020 werd de toeristische records van de voorgaande twee jaar voortgezet en was de verwachting dat we, voor het eerst in de geschiedenis van het land, de vijf miljoenste toerist zouden verwelkomen. In plaats daarvan kwam alles tot stilstand,” zegt Halevi tegen Verkeersbureaus.info. In 2019 kwamen er meer dan 91.000 Nederlandse toeristen naar Israël. In totaal waren er toen 4,5 miljoen buitenlandse bezoekers. 

Op de fles
Na het uitbreken van de coronacrisis, begin maart 2020, nam de Israëlische regering harde maatregelen. Het luchtruim werd afgesloten en er kwam een verbod op aankomsten in het land. Het was voor het eerst in de Israëlische geschiedenis dat het toerisme in het land werd stilgelegd. De toeristensectie in Israël, die in 2019 een omzet haalde van ongeveer zes miljard euro, werd zwaar getroffen door de crisis en ging op de fles. Boekingen en vluchten werden massaal geannuleerd en ook na de eerste coronagolf, in de zomer, kwamen er geen buitenlandse toeristen meer in. Het was alleen nog wachten op betere tijden. 

Licht aan de horizon
Sinds een paar weken vaccineert Israël zijn bevolking in een rap tempo. Het gaat zo snel dat het land zich koploper van de wereld mag noemen. In maart moet iedereen ingeënt zijn en daarna kan het toerisme weer worden opgestart, aldus de overheid. “Dankzij de vaccins gloort er voorzichtig licht aan de horizon,” zegt Halevi. “We stellen werkplannen op maat op en bereiden verschillende instrumenten voor om het inkomend toerisme terug te brengen. We hopen dat we de komende maanden weer getuige zullen zijn van een opleving van inkomend toeristisch verkeer, dat cruciaal is voor de werkgelegenheid en een belangrijke motor van de Israëlische economie.” 

Eerste Nederlanders
Ook Dana Gazit toerismeattaché van het verkeersbureau bij het ministerie van Toerisme is optimistich. “Na een uitdagend jaar voor iedereen in de toerisme-industrie is er eindelijk licht aan het eind van de tunnel in zicht. We hebben nog een lange weg te gaan maar ik ben verheugd dat Israël hard op weg is om één van de eerste landen te zijn die buitenlandse toeristen weer mag verwelkomen. De weg omhoog is ingeslagen,” zegt ze in een verklaring. Maar het probleem is nog niet opgelost. Hoewel het vaccineren in Nederland niet echt wil vlotten, hopen de Israëli’s ook weer Nederlands bezoekers te kunnen verwelkomen. Gazit: “Hopelijk kunnen in de lente de eerste Nederlanders weer een bezoek brengen aan Israël. We kunnen niet wachten.”

Bron: Jonet


***********************************
ENGLISH:

Pixabay, iulian_ursache

It looks like the tourism industry in Israel could open as early as spring. This has to do with the country's successful vaccination campaign. Worldwide, Israel is a leader in the number of vaccinations per capita. The government hopes to have all adult residents vaccinated by the end of March. As a result, there is cautious hope that Israel will be able to welcome foreign and Dutch tourists again from spring. “Thanks to the vaccines, there is a cautious light on the horizon, we are developing tailor-made work plans and preparing various tools to reduce inbound tourism,” said Director General Amir Halevi of the Ministry of Tourism.

Records over
Until 2020, Israel had a record year on a record year for the number of tourist visitors from abroad. Millions of people came to the country every year to enjoy the sun, sea, beach, culture and nature. “In early 2020, the tourism records of the previous two years continued and we were expected, for the first time in the country's history, to welcome the five millionth tourist. Instead, everything came to a standstill, ”Halevi says to Travel Agency.info. In 2019, more than 91,000 Dutch tourists came to Israel. In total there were 4.5 million foreign visitors at the time.

On the bottle
After the outbreak of the corona crisis in early March 2020, the Israeli government took tough measures. The airspace was closed and arrivals in the country were banned. It was the first time in Israeli history that tourism in the country was shut down. The tourist section in Israel, which achieved a turnover of around six billion euros in 2019, was badly affected by the crisis and went to waste. Bookings and flights were canceled en masse and even after the first corona wave, in the summer, foreign tourists stopped arriving. We just had to wait for better times.

Light on the horizon
For a few weeks now, Israel has been rapidly vaccinating its population. It is going so fast that the country can call itself the leader of the world. Everyone must be vaccinated by March and then tourism can be restarted, according to the government. “Thanks to the vaccines, light is gently shining on the horizon,” says Halevi. “We draw up tailor-made work plans and prepare various instruments to reduce inbound tourism. We hope that in the coming months we will again witness a revival of inbound tourist traffic, which is crucial for employment and a major driver of the Israeli economy. ”

First Dutch
Dana Gazit tourism attaché of the tourist office at the Ministry of Tourism is also optimistic. “After a challenging year for everyone in the tourism industry, light is finally in sight at the end of the tunnel. We still have a long way to go, but I am delighted that Israel is well on its way to being one of the first countries to welcome foreign tourists again. The way up has been taken, ”she said in a statement. But the problem has not been solved yet. Although vaccination in the Netherlands is not really going smoothly, the Israelis hope to be able to welcome Dutch visitors again. Gazit: “Hopefully the first Dutch will be able to visit Israel again in the spring. We can not wait."

Source Jonet