05 oktober 2017

​Waarheid over de zogenaamde 'bezette West Bank'


A Palestinian protester hurls stones at Israeli soldiers during clashes after a protest against the expanding of Jewish settlements in Kufr Qadoom village near the West Bank city of Nablus last week. Photo: Xinhua/Nidal Eshtayeh

Zal de wereld ooit de waarheid erkennen over de zogenaamde "bezette West Bank"?

Zonder in te gaan, in dit stadium, op de diepere kwesties met betrekking tot Israël, Zionisme en de onophoudelijke vlaag van giftige brieven en artikelen die door de anti-Israël propaganda media machines zoals Ma’an en het Media Review Network zijn uitgespuwd, en opgeslokt en snel verteerd door het goedgelovige publiek, waaronder verscheidene in onze Joodse gemeenschap, die allemaal ten prooi vallen aan het bedrog, de opzettelijke misinformatie en de leugens - vaak genoeg herhaald om feiten om te zetten in fictie en omgekeerd, laat me een FEIT over de zogenaamde “Bezette West Bank” presenteren.

In 1948, toen Israël aangevallen werd door zijn Arabische buren, ondanks de aanvaarding door de VN als zelfstandige staat, was Jordanië (toen bekend als Trans-Jordanië - zoals in “over de Jordaan-rivier”) één van de aanvallende landen.

In die tijd bestond de zogenaamde 'West Bank' uit de provincie Shomron of Samaria in het uitgestrekte land Israël. Het Brits-getrainde Jordaanse leger stak de Jordaan Rivier over, bezette en annexeerde de Westelijke Jordaanoever.

In 1967, 19 jaar later, herstelde Israël simpelweg wat er door Jordanië was afgenomen, tijdens de iconische 'Six-Day War'.

Geen “bezetting", alleen herstel. Daarmee herenigde het ook Jeruzalem, zijn oude hoofdstad, die was opgesplitst door de Jordaanse bezetting en de daaropvolgende annexatie.

Helaas doet Israël er zelf niet genoeg aan om de feiten uit te leggen.

Ik roep iedereen op die meteen in opstand komt om het bovenstaande te ontkennen om de geschiedenis van de tijd academisch, onpartijdig en openhartig te onderzoeken.

Er zijn veel meer feiten die de Israël-haters liever negeren. Voor de landen van de wereld is dit een andere schandvlek op hun geweten omdat we de waarheid niet willen erkennen.

David / Hazel Lazarus

Seapoint

Truth about the so-called 'occupied West Bank'

Will the world ever acknowledge the truth about the so-called “occupied West Bank”?

Without going, at this stage, into the deeper issues relating to Israel, Zionism and the incessant spate of toxic letters and articles spewed out by the anti-Israel propaganda media machines like Ma’an and the Media Review Network, and gobbled up and rapidly digested by the gullible public, including several in our Jewish community, who all fall prey to the deceit, the deliberate misinformation and the lies – repeated often enough to convert facts into fiction and vice versa, let me present a FACT about the so-called “occupied West Bank”.

In 1948, when Israel was attacked by its Arab neighbours despite acceptance by the UN as an independent state, one of the attacking countries was Jordan (then known as Trans-Jordan – as in “across the Jordan River”).

At the time the so-called “West Bank” comprised the province of Shomron or Samaria within the fledgling country of Israel. The British-trained Jordanian army crossed the Jordan River, occupied and then annexed the West Bank”.

In 1967, 19 years later, during the iconic “Six-Day War”, Israel simply recovered what had been forcefully taken from it by Jordan.

No “occupation”, merely recovery. In doing so it also reunited Jerusalem, its ancient capital, which had been split in half by the Jordanian occupation and subsequent annexation.

Sadly, Israel itself doesn’t do enough to spell out the facts.

I invite all those who will jump to deny the above to academically, impartially and open-mindedly research the history of the time.

There are many more facts that the Israel-haters prefer to ignore. To the countries of the world, this particular one is another blot on their conscience for refusing to acknowledge the truth.

David/Hazel Lazarus

Sea Point

https://www.iol.co.za/capetimes/opinion/truth-abou...