Voormalig ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley op de jaarlijkse Christians United for Israel Summit in Arlington, Va., op 18 juni 2022.
Former Ambassador to the United Nations Nikki Haley at the annual Christians United for Israel Summit in Arlington, Va., on June 18, 2022. Source: YouTube.

Nederlands + English

Hartelijk ontvangen als headliner op de Christians United for Israel Summit, vertelt Haley aan JNS dat de Verenigde Staten Israël moet steunen als een aanval op Iran nodig wordt geacht.

Door JNS – Mike Wagenheim

Het was de uitspraak van de avond en een inzicht in het denken van een pro-Israël favoriet. Voormalig Amerikaans ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley kreeg maandagavond een daverende ovatie op de Christians United for Israel Summit in Arlington, Virginia.

Sprekend over de mogelijkheid van een hernieuwd nucleair akkoord met Iran, vertelde Haley de menigte van meer dan 1.000 mensen dat “als deze president een of andere overeenkomst tekent, ik jullie een belofte zal doen: de volgende president zal het op haar eerste dag in functie in stukken scheuren.”

De schuingedrukte woorden waren afkomstig uit een onder embargo (= tijdelijk verbod op publicatie ) geplaatste kopie van haar toespraak, die aan JNS was overhandigd, en ze hadden hun beoogde effect, samen met een knipoog die Haley direct daarna gaf. Aangespoord door het applaus, voegde Haley vervolgens toe: “Just saying, sometimes it takes a woman.” (soms is er een vrouw voor nodig)

Haley, die de afgelopen maanden bescheiden haar schreden richting de president verkiezingen zette , verduidelijkte haar plan in een een-op-een interview met JNS op maandag. Ze besprak ook de christelijke steun voor Israël; het recente bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Saoedi-Arabië en Israël; en of de Verenigde Naties nog gered kan worden.

V.: We zijn hier op de Christians United for Israel Summit. Er zijn enkele onderzoeken geweest – kleine steekproeven – die een daling van christelijke steun voor Israël laten zien, vooral onder jongere, evangelische christenen. Maakt u zich daar zorgen over?

A: Natuurlijk, het verontrust mij omdat ik wil dat iedereen net zoveel van Israël houdt als ik. Ik wil dat iedereen het licht van de wereld ziet. Israel vertegenwoordigt democratie en vrijheid en alles wat geweldig is. En dus ja, het baart me zorgen, maar ik denk niet dat we er niet van kunnen terugkomen. Ik denk dat de sleutel is dat we iedereen eraan moeten herinneren waarom Israël belangrijk is, waarom de Amerikaans-Israëlische alliantie zo sterk is en waarom die sterk moet blijven. We moeten kijken naar wat er is gebeurd met de Abraham Akkoorden. Het idee dat deze Arabische landen hun betrekkingen met Israël normaliseren is niet omdat Israël hen nodig heeft; het is omdat de Arabische landen Israël nodig hebben. Kijk naar Israël, of het nu vanuit het oogpunt van inlichtingen is, of vanuit het oogpunt van innovatie, of vanuit het oogpunt van veiligheid. In al die sectoren blijft Israël een koploper, en dat moeten we blijven steunen.

V: Biden is net terug uit Saudi-Arabië. In de nasleep van de moord op journalist Jamal Khashoggi, zei u dat mensenrechten een prioriteit moeten zijn voor de Verenigde Staten en dat het geen binaire optie is – dat wil zeggen dat het niet alleen strategisch nationaal belang is versus waarden. Denkt u er nog steeds zo over met betrekking tot het bezoek van de president, vooral nu zo velen zo kritisch op hem waren omdat hij een bondgenoot als Saoedi-Arabië twee jaar lang heeft afgewezen?

A: Het gaat er niet om wat Biden deed, maar hoe hij het deed. We moeten altijd schendingen van mensenrechten aan de kaak stellen wanneer we die zien. Zoiets als Khashoggi, dat was verontrustend. We moeten het naar buiten brengen. Maar we moeten ook begrijpen dat niet alle landen hetzelfde zijn. Ik zag dat bij de Verenigde Naties. Je hebt 193 landen, maar je hebt 193 landen met een verschillende reeks waarden. Dus, het doel is hoe we samen kunnen komen over de dingen waar we het over eens zijn? Het enige waar we het met Saoedi-Arabië over eens zijn is dat Iran een bedreiging voor de regio is. Iran is een bedreiging voor Amerika. We moeten altijd met hen samenwerken. Saoedi-Arabië als een paria behandelen is kortzichtig. De kroonprins (Mohammed bin Salman) is in de 30. Hij zal elke leider in de wereld overleven. We moeten met hem samenwerken. Dus, het beste is, als je iets verkeerds ziet, zeg het, maar begrijp ook dat ze een partner moeten zijn, omdat … ze de waarde in Israël zien, en ze zullen onze nummer 1 partner zijn en als het gaat om het tegengaan van Iran. We moeten ervoor zorgen dat we ze te vriend houden.

V: Laten we het over Iran hebben, want u noemde in uw toespraak de tegenstelling tussen Biden en de Israëlische premier Yair Lapid, die een paar dagen geleden te zien was toen Biden zei dat het gebruik van geweld tegen Iran een laatste redmiddel is, en Lapid zei dat we een militair afschrikmiddel moeten hebben. Amerika is duidelijk moe van de eeuwigdurende oorlogen in het Midden-Oosten. Dus waar wordt de grens getrokken, waar diplomatie wordt gezien als een doodlopende weg en het tijd is om over te gaan op een plan B ?

A: Vertel je vijanden dit is wat we van je verwachten, en als je dat niet doet, zul je een prijs moeten betalen. Dat is wat hij moest zeggen. Maar om daar te gaan zitten en te zeggen dat we het met diplomatie gaan doen; je kunt Iran niet aanpakken met diplomatie. Dat hebben ze ons al vele malen bewezen gedurende vele decennia. Ze doen dat op één manier, en dat is schurkenstreken en terrorisme, en dat pikken we niet. Dus, je kunt niet diplomatiek zijn met Iran. Je kunt hard zijn tegen Iran. Dat is wat we moeten doen. En als Israël het gevoel heeft dat ze de dingen in eigen hand moeten nemen, moeten we ze steunen. En als ze dat doen, eerlijk gezegd, zal de wereld beter zijn. Maar we moeten ervoor zorgen dat we Israël steunen, want zij zitten in het heetst van de strijd.

V: Dus, om even terug te komen op de Verenigde Naties… Het was duidelijk een frustrerende tijd voor u daar. We zien nu dat de meeste landen zich achter een pro-Oekraïne houding scharen. Toch blijken de Verenigde Naties nog steeds een tandeloze organisatie te zijn, nu Rusland een veto heeft in de Veiligheidsraad. Er is verspilling op het gebied van UNRWA en andere prioriteiten van de Verenigde Naties. Kan dat worden hersteld?

A: Weet je, het is moeilijk te zien hoe dat kan. De reden dat de Verenigde Staten in de Verenigde Naties blijven is niet omdat wij er waarde in zien – en ik heb wanhopig geprobeerd er waarde in te vinden. Het is omdat we het Amerikaanse veto hebben, en we willen voorkomen dat er slechte dingen gebeuren. Als Rusland en China iets proberen te doen, als ze Israël proberen te veroordelen, moeten we ervoor zorgen dat we er zijn om te voorkomen dat dat allemaal gebeurt. Tegelijkertijd is het doel bij de Verenigde Naties dat we ze dwingen om te praten over dingen die ongemakkelijk zijn om over te praten. We moeten ze in die richting sturen. En als dat betekent dat we ze geld ontnemen, dan ben ik daar helemaal voor, want totdat ze het juiste gaan doen, moeten we geen slecht gedrag financieren. … Ze verdienen geen geld als ze niet weten hoe ze het op de juiste manier moeten gebruiken om ervoor te zorgen dat ze landen opheffen, in plaats van afbreken.

V: Laten we het even over u hebben en uw persoonlijke politieke ambities. U heeft een aantal niet zo subtiele signalen afgegeven dat u in de race wilt komen voor het presidentschap. Bent u klaar om een verbintenis aan te gaan?

A: Ik ben niet klaar om nu een belofte te doen. Ik denk dat we ons nu moeten concentreren op het winnen van de tussenverkiezingen omdat het Huis, de Senaat en de gouverneurskoersen belangrijk zijn in Amerika. Maar wat ik je kan vertellen is dat we op als eerst van volgend jaar een grote beslissing zullen moeten nemen. En ik heb gezegd dat ik nog nooit een race heb verloren, ik ga er nu nog niet mee beginnen. Als ik dit doe, zet ik me voor 1000% in en zal ik het afmaken. Ik denk dat ons land de mogelijkheid heeft om altijd groots te zijn, maar we moeten die Amerikaanse geest terugvinden, dat patriottisme. We moeten onze vrienden laten zien dat we van ze houden, en we moeten onze vijanden laten zien dat ze ons maar beter kunnen vrezen. En dat is denk ik wat we zouden moeten doen als we verder zouden gaan.

 

ENGLISH:

Received warmly as a headliner at the Christians United for Israel Summit, she tells JNS that the United States must have Israel’s back if a strike on Iran is deemed necessary.

By JNS – Mike Wagenheim

It was the line of the night and a window into the thinking of a pro-Israel favorite. Former U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley received a rousing ovation on Monday night at the Christians United for Israel Summit in Arlington, Virginia.

Speaking about the potential of a renewed Iran nuclear agreement, Haley told the crowd of more than 1,000 that “if this president signs any sort of deal, I’ll make you a promise: The next president will shred it on her first day in office.”

The italicized words were from an embargoed copy of her speech delivered to JNS, and they had their intended effect, along with a wink that Haley gave right afterwards. Spurred on by the applause, Haley then ad-libbed: “Just saying, sometimes it takes a woman.”

Haley, who has dipped her toes in the presidential waters in recent months, clarified her plan in a one-on-one interview with JNS on Monday. She also discussed Christian support for Israel; U.S. President Joe Biden’s recent visit to Saudi Arabia and Israel; and whether the United Nations can be salvaged.

Q: We’re here at the Christians United for Israel Summit. There have been some surveys—small sample sizes—showing a drop in Christian support for Israel, especially among younger, evangelical Christians. Does that concern you?

A: Of course, it concerns me because I want everybody to love Israel as much as I love Israel. I want everyone to see that it’s a bright spot in a tough neighborhood, and it represents democracy and freedom and all that is great. And so yes, it concerns me, but I don’t think we can’t recover from it. I think the key is we have to remind everyone why Israel matters, why the American-Israeli alliance is so strong and why it needs to continue to be strong. Our focus is to look at what’s happened with the Abraham Accords. The idea that these Arab countries are normalizing relations with Israel is not because Israel needs them; it’s because the Arab countries need Israel. You look at Israel, whether it’s from an intelligence standpoint, whether it’s innovation, whether it’s security. In all of those things, Israel continues to be a frontrunner, and we should continue to support it.

Q: Biden just got back from Saudi Arabia. In the aftermath of the killing of journalist Jamal Khashoggi, you said that human rights need to be a priority for the United States and that it’s not a binary option—meaning it’s not only strategic national interest versus values. Do you still feel that way in regards to the president’s visit, especially when so many were so critical of him for pushing an ally like Saudi Arabia away for two years?

A: It’s not what Biden did, but how he did it. We should always call out human-rights abuses whenever we see it. Something like Khashoggi, that was unnerving. We should call it out. But we also need to understand that all countries aren’t the same. I saw that at the United Nations. You got 193 countries, but you got 193 countries with a different set of values. So, the goal is how we can come together on the things we agree on? The one thing we can agree on with Saudi Arabia is that Iran is a threat to the region. Iran is a threat to America. We should always work with them. Treating Saudi Arabia like a pariah is short-sighted. The Crown Prince (Mohammed bin Salman) is in his 30s. He’s going to outlive every leader in the world. We need to work with them. So, the best thing is, when you see something wrong, say it, but also understand they need to be a partner because … they see the value in Israel, and they will be our No. 1 partner and when it comes to countering Iran. We need to make sure we keep them close.

Q: So, let’s talk about Iran because you mentioned in your speech the dissonance between Biden and Israeli Prime Minister Yair Lapid that was on display a few days ago with Biden saying the use of force with Iran is a last resort, and Lapid saying we’ve got to have a military deterrent. America is obviously tired of the forever wars in the Middle East. So where does that line get drawn, where diplomacy is seen as a dead end and it’s time to move on to a plan B?

A: Make sure you tell your enemies this is what we expect of you, and if you don’t do it, you’re going to have a price to pay. That’s what he needed to say. But to go and sit there, and say we’re going to deal with diplomacy; you can’t deal with Iran on diplomacy. They’ve proven that to us many times over many decades. They deal with that one way, and that’s thuggery and terrorism, and we’re not going to put up with it. So, you can’t be diplomatic with Iran. You can be tough with Iran. That’s what we need to do. And if Israel feels like they need to take things into their own hands, we should support them. And if they do, frankly, the world will be better. But we need to make sure that we have Israel’s back because they’re in the heat of the battle.

Q: So, getting to the United Nations and for a moment. Obviously, it was a frustrating time for you there. We’re seeing now most countries getting behind a pro-Ukraine stance. Yet the United Nations is still proving to be a toothless organization with Russia having a veto at the Security Council. There’s waste in terms of UNRWA and other priorities for the United Nations. Can it be fixed?

A: You know, it’s hard to see how it can. The reason that I think the United States continues to stay in the United Nations is not because we see value in it—and I desperately tried to find value in it. It’s because we have the American veto, and we want to stop bad things from happening. If Russia and China are trying to do something, if they’re trying to condemn Israel, we should make sure that we’re there to stop any of that from happening. At the same time, the goal at the United Nations is we have to push them to talk about things that are uncomfortable to talk about. We’ve got to move them in that direction. And if that means we defund, we pull money away from them, I’m all for it because until they start doing the right thing, we should not fund bad behavior. … They don’t deserve money when they don’t know how to properly use it to make sure they’re lifting countries up, instead of tearing them down.

Q: Let’s talk about you for a moment and your personal political ambitions. You’ve been sending some not-so-subtle signs that you want to get into the presidential race. Are you ready to make a commitment?

A: I’m not ready to make a commitment now. I think right now, we’re focused on making sure we [the Republicans] win the midterms because the House, Senate and governors races matter in America. But what I can tell you is the first of next year, we’ll have to make a big decision. And I have said I’ve never lost a race, I’m not going to start now. If I do this, I’ll put 1,000% into it and will finish it. I think that our country has the ability to always be great, but we have to find that American spirit, that patriotism. We’ve got to go and show our friends that we love them, and we’ve got to show our enemies that they better fear us. And that’s what I think we would do if we went forward.