Nederlands + English

Waarom hebben ’s werelds toonaangevende nieuwsorganisaties ervoor gekozen om niet te berichten over de dood van een onschuldige Palestijn en gewonden als gevolg van een explosie in Gaza?

Door: Honest Reporting

In de middag van dinsdag 23 augustus deed een krachtige explosie het vluchtelingenkamp Khan Yunis in de zuidelijke Gazastrook, waar ongeveer 87.000 mensen wonen, de mensen opschrikken. Foto’s gemaakt door ooggetuigen  toonden  dikke zwarte rook die de straten van de drukke stad vulde; een woongebouw werd verwoest door de ontploffing.

Volgens Palestijnse verslagen (bijvoorbeeld  hier ,  hier en  hier ) vond de explosie plaats in een appartement direct achter de door de  UNRWA gerunde Mustafa Hafez-basisschool, op slechts een steenworp afstand van het Nasser Medical Center, het tweede- grootste  ziekenhuis .

Palestijnse bronnen  meldden aanvankelijk de dood van de 9-jarige Mira al-Attal en haar familielid die eigenaar was van de flat, Nidal al-Attal. Laatstgenoemde bleek  lid te zijn van een Palestijnse terroristische groepering . Zeker zes anderen liepen verwondingen op als gevolg van de ontploffing.

Het aan Hamas gelieerde Shehab News Agency  schreef  de doden toe aan een “toevallige explosie”. In een verklaring zei het “Ministerie van Binnenlandse Zaken” van de door de VS aangemerkte terroristische organisatie, dat het een onderzoek naar de zaak lanceerde.

Met betrekking tot mogelijke Israëlische betrokkenheid bevestigde IDF-woordvoerder luitenant-kolonel Richard Hecht dat die er niet was, en beweerde op Twitter  dat “wapens die onveilig waren opgeslagen in het huis van een lid van een Palestijnse terroristische groep, explodeerden en een jong kind dat zich in de nabijheid bevond doodden.”

Maar zoals gebruikelijk is wanneer de Joodse staat niet de schuld kan krijgen van het Palestijnse lijden, negeerde de internationale pers het verhaal volledig.

Maar hoewel het misschien niet past in het reflexieve anti-Israëlische verhaal van de media, toonde het incident van vorige week opnieuw de minachting van terroristische groeperingen in Gaza aan voor het burgerleven en het internationale recht.

Palestijnse media hebben bericht over meerdere “toevallige explosies” veroorzaakt door terroristische activiteiten vanuit burgerwijken – waaronder een ontploffing in juli 2021 in een wapendepot van de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) in de buurt van de Al-Zawiya-markt in Gaza-Stad  waarbij één persoon om het leven kwam en 14 anderen gewond raakten.

Het laatste incident in Khan Yunis is echter bijzonder flagrant, en dus nieuwswaardig, vanwege de nabijheid van meerdere ziekenhuizen en door de VN gerunde onderwijsfaciliteiten – die beide recht hebben op bescherming volgens het internationaal gewoonterecht (zie hier ,  hier en  hier ).

Het is inderdaad bekend dat Hamas, PIJ en andere terreurorganisaties woongebouwen, hotels, ziekenhuizen en  UNRWA-scholen gebruiken  als lanceerplatforms voor aanvallen op Israël.

Dit komt neer op een dubbele oorlogsmisdaad: het opzettelijk afvuren van raketten op Israël, terwijl de Gazanen worden gebruikt als menselijk schild om Israëlische acties af te weren die gericht zijn op de bescherming van meer dan negen miljoen burgers.

Gerelateerde Lectuur: UNRWA Thanks Hamas Terror Chief for ‘Ongoing Willingness to Cooperate’

De tactiek van Hamas en PIJ om woonwijken in Gaza te militariseren heeft geleid tot de dood en verminking van veel Palestijnse burgers, vooral gezien het feit dat de raketten die door deze terroristen worden gelanceerd op Israëlische burgerbevolkingscentra vaak binnen de kustenclave vallen .

Ondertussen, zoals herhaaldelijk  uiteengezet door Honest Reporting , doet de IDF er alles aan om te voorkomen dat onschuldigen schade worden berokkend, waarbij ze vaak verder gaat dan haar verplichtingen op grond van  internationale verdragen .

Bijvoorbeeld, tijdens de  militaire confrontatie van 5-7 augustus 2022 met PIJ , gelastte Jeruzalem  veel luchtaanvallen  ter elfde ure af, zelfs toen ze de IDF een ” concreet en direct militair voordeel ” gaven.

Hoewel wordt erkend dat burgerslachtoffers en gewonden een ongelukkig resultaat zijn van vijandelijkheden, erkent het internationaal recht het recht van de Joodse staat om zijn burgers te verdedigen tegen willekeurige aanvallen door een vijand die zich niet houdt aan dezelfde wettelijke normen voor gewapende conflicten.

Gerelateerde Video: Operation Breaking Dawn: Three Ways the Media Got It Wrong

Toch trekken de media alleen een wenkbrauw op als alleen Israël op de een of andere manier in verband kan worden gebracht met het verlies van Palestijns leven.

In de nasleep van Operatie Breaking Dawn tegen de Palestijnse Islamitische Jihad, plaatste de telegraafdienst van Associated Press (AP) op 10 augustus een artikel waarin het verhaal werd belicht van Duniana al-Amour, een Palestijnse kunstenaar die naar verluidt is omgekomen bij een Israëlische aanval op Khan Yunis.

Het stuk, dat werd herdrukt door  The Washington Post  en  ABC News , beweerde dat de dood van al-Amour “de kwetsbaarheid van Palestijnse burgers tijdens de frequente conflicten onderstreept”.

Zoals de explosie van 23 augustus aantoont, is dit zeker waar, maar niet op de manier waarop de AP wil dat zijn lezers denken.

Israël als doelwit voor karaktermoord is al erg genoeg.

Maar het stilzwijgen van de media doet nog iets ergers: het normaliseert in feite de dood van onschuldige burgers door terroristische organisaties.

Hoeveel onschuldige Palestijnen moeten er nog sterven voordat nieuwszenders een simpele waarheid erkennen: terroristen in de Gazastrook brengen bewust Palestijnse levens in gevaar?

Akiva Van Koningsveld
Oorspronkelijk afkomstig uit Den Haag, vertrok Akiva Van Koningsveld in het najaar van 2020 vanuit Nederland naar Israël. Voordat hij bij het Honest Reporting-team kwam, werkte hij als beleidsmedewerker bij het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël, een Nederlandse organisatie die zich inzet voor het bestrijden van antisemitisme en mensen bewust maakt van het Arabisch-Israëlische conflict. Akiva studeerde journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. In 2020 studeerde hij af aan de Universiteit Utrecht met een graad in de rechten, gericht op het snijvlak van mensenrechten en burgerlijke aansprakelijkheid.

ENGLISH

Why did the world’s leading news organizations choose not to report on the death of an innocent Palestinian and those injured as the result of an explosion in Gaza?

By: Honest Reporting

On the afternoon of Tuesday, August 23, a powerful explosion rocked the Khan Yunis refugee camp in the southern Gaza Strip, home to about 87,000 people. Photos taken by eyewitnesses showed thick black smoke filling the streets of the crowded city; a residential building was destroyed in the blast.

According to Palestinian accounts (for instance, herehere, and here), the explosion occurred in an apartment right behind the UNRWA-run Mustafa Hafez elementary school, which is located just a stone’s throw away from the Nasser Medical Center, Gaza’s second-largest hospital.

Palestinian sources initially reported the death of 9-year-old Mira al-Attal and her relative who owned the flat, Nidal al-Attal. The latter appeared to be a member of a Palestinian terrorist group. At least six others sustained injuries as a result of the blast.

The Hamas-affiliated Shehab News Agency attributed the deaths to an “accidental explosion.” In a statement, the US-designated terrorist organization’s “Interior Ministry” said it launched a probe into the matter.

With regards to possible Israeli involvement, IDF spokesperson Lt. Col. Richard Hecht confirmed that there wasn’t any, asserting on Twitter that “Weapons stored unsafely in the house of a member of a Palestinian terrorist group exploded and killed a young child in the vicinity.”

But as is par for the course when the Jewish state cannot be blamed for Palestinian suffering, the international press completely ignored the story.

Yet while it might not fit the media’s reflexive anti-Israel narrative, last week’s incident again demonstrated Gaza-based terrorist groups’ disregard for civilian life and international law.

Palestinian media have reported on multiple “accidental explosions” caused by terrorist activities originating in civilian neighborhoods — including a July 2021 blast in a Palestinian Islamic Jihad (PIJ) weapons depot near Gaza City’s Al-Zawiya market that killed one person and injured 14 others.

However, the latest incident in Khan Yunis is especially egregious, and thus newsworthy, due to the explosion’s proximity to multiple hospitals and UN-run educational facilities — both of which are entitled to protection under customary international law (see herehere, and here).

Indeed, Hamas, PIJ, and other terror organizations are known to use residential buildings, hotels, hospitals, and UNRWA schools as launching pads for attacks against Israel.

This amounts to a double war crime: the deliberate firing of rockets at Israel, while Gazans are used as human shields to fend off Israeli actions aimed to protect over nine million civilians.

Related Reading: UNRWA Thanks Hamas Terror Chief for ‘Ongoing Willingness to Cooperate’

Hamas’ and PIJ’s tactic of militarizing residential areas in Gaza has led to the death and maiming of many Palestinian civilians, especially given the fact that the missiles launched by these terrorist outfits at Israeli civilian population centers frequently fall inside the coastal enclave.

Meanwhile, as repeatedly outlined by HonestReporting, the IDF goes to great lengths to avoid harming innocents, often going beyond its obligations under international conventions.

For example, during the August 5-7, 2022 military confrontation with PIJ, Jerusalem called off many airstrikes at the eleventh hour, even when they provided the IDF with a “concrete and direct military advantage.”

While acknowledging that civilian casualties and injuries are an unfortunate outcome of hostilities, international law recognizes the Jewish state’s right to defend its citizens against indiscriminate attacks by an enemy who does not adhere to the same legal norms governing armed conflict.

Related Video: Operation Breaking Dawn: Three Ways the Media Got It Wrong

Yet the media only raises an eyebrow when Israel alone can somehow be connected to the loss of Palestinian life.

In the aftermath of Operation Breaking Dawn against Palestinian Islamic Jihad, the Associated Press (AP) wire service on August 10 ran an article highlighting the story of Duniana al-Amour, a Palestinian artist allegedly killed in an Israeli strike on Khan Yunis.

The piece, which was reprinted by The Washington Post and ABC News, contended that al-Amour’s death “underscores the vulnerability of Palestinian civilians during the frequent conflicts.”

As the August 23 explosion proves, this is certainly true — but not in the way the AP wants its readers to think.

Targeting Israel for character assassination is bad enough.

But the media’s silence does something even worse: it effectively normalizes the death of innocent civilians by terrorist organizations.

How many more innocent Palestinians need to die before news outlets acknowledge a simple truth: terrorists in the Gaza Strip are knowingly putting Palestinian lives at risk?

Akiva Van Koningsveld
Originally from The Hague, Akiva Van Koningsveld left The Netherlands for Israel in the fall of 2020. Before joining the HonestReporting team, he worked as a policy officer at the Center for Information and Documentation Israel, a Dutch organization dedicated to combating antisemitism and spreading awareness of the Arab-Israel conflict. Akiva studied journalism at the University of Applied Sciences Utrecht. In 2020, he graduated from Utrecht University with a law degree, focusing on the intersection of human rights and civil liability.