Nederlands + English

De Europese Unie stemde voor het vrijgeven van miljoenen dollars aan financiering voor de Palestijnse Autoriteit die bevroren waren vanwege bezorgdheid over PA schoolboeken die terreur aanmoedigen en aanzetten tot haat en haat jegens Joden, ondanks dat de PA niet heeft toegezegd deze teksten te veranderen of in te trekken.

Door: Israel Behind the news

Na een stemming op maandagavond zal ongeveer 220 miljoen dollar aan EU-steun worden vrijgegeven, en PA-functionarissen beschouwden de stap als een overwinning, en vertelden Times of Israel dat de financiering “zonder voorwaarden” werd toegekend.

Opmerkelijk is dat de vrijgave van de fondsen samenvalt met de driedaagse reis van EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen naar de regio, inclusief een ontmoeting met PA-premier Mohammed Shtayyeh.

Olivér Várhelyi, de EU-commissaris voor Buurschap en Uitbreiding, zei eind 2021 dat de PA pas geld zou krijgen als de PA zou beloven geen antisemitische en terreurondersteunende schoolboeken meer te gebruiken in de klaslokalen.

Dat voorstel leidde tot een maandenlang intern EU-debat, omdat sommigen van mening waren dat financiële steun aan de PA onvoorwaardelijk moet zijn.

Behoud van de stabiliteit van de PA lijkt voor de EU prioriteit te hebben gekregen boven bezorgdheid over antisemitisme, nu de populariteit van de noodlijdende instantie blijft afnemen en de meerderheid van de Palestijnen hun voorkeur heeft uitgesproken voor de islamitische Jihad en Hamas als potentiële heersers.

Knessetvoorzitter Mickey Levy vertelde EU-parlementsvoorzitter Roberta Metsola dat de huidige golf van terreur, waarmee Israël wordt geconfronteerd, rechtstreeks kan worden teruggevoerd op onderwijsinstellingen van de PA die Jodenhaat propageren.

“Het begint met de schoolboeken in de Palestijnse Autoriteit, waarin het bestaan van de Staat Israël wordt uitgewist; antisemitische leugens over Joden worden verspreid, en er wordt expliciet opgeroepen tot geweld; het gaat verder met het geld dat de Palestijnse Autoriteit betaalt aan terroristen voor het doden van onschuldige mensen, terwijl het donaties en grote geldbedragen ontvangt, ook van de Europese Unie; tot aan opruiing en leugens die online worden verspreid – zogenaamd dat de Staat Israël de heilige plaatsen schaadt,” zei hij.

“Deze daden en leugens is olie op het vuur, verspreiden haat, creëren een sfeer van geweld en brengen uiteindelijk een golf van terreur teweeg.

“De Staat Israël verwacht van u, mevrouw de Voorzitter, en van alle leden van de Europese Unie, dat u haar bijstaat tegenover deze gevaarlijke gebeurtenissen, die terreur en moord aanwakkeren en ons nooit in staat zullen stellen een oplossing voor het conflict tot stand te brengen. U hebt de macht om de jongere generatie te beïnvloeden en [te beschermen] tegen opruiing op scholen die met uw geld wordt uitgevoerd.”

 

 

ENGLISH:

The European Union voted to release millions of dollars in funding to the Palestinian Authority that had been frozen over concerns about PA textbooks that encourage terror and promote incitement and hatred towards Jews, despite the PA reportedly not committing to change or withdraw those texts.

By: Israel Behind the news

After a vote on Monday night, some $220 million in EU aid will be released, and PA officials hailed the move as a victory, telling Times of Israel that the funding comes “with no strings attached.”

Notably, the release of the funds coincides with EU Commission President Ursula von der Leyen’s three-day trip to the region including a meeting with PA Prime Minister Mohammed Shtayyeh.

Olivér Várhelyi, the EU Commissioner for Neighborhood and Enlargement, said in late 2021 that funding to the PA should only come after the PA pledged to stop using antisemitic and terror-supporting textbooks in its classrooms.

That proposal sparked a months-long internal EU debate, as some argued that financial support for the PA should be unconditional.

Maintaining the PA’s stability appears to have emerged as the EU’s priority over concerns about antisemitism, as the struggling institution continues to wane in popularity and the majority of Palestinians have expressed a preference for Islamic Jihad and Hamas as potential rulers.

Knesset Speaker Mickey Levy told EU Parliament president Roberta Metsola that the current wave of terror Israel is currently facing can be directly traced back to PA educational institutions that promote hatred of Jews.

“It starts with the textbooks in the Palestinian Authority, which erase the existence of the State of Israel; antisemitic lies about Jews are spread, and there are explicit calls for violence; it continues with the money the Palestinian Authority pays terrorists for killing innocent people, while it receives donations and large amounts of money, also from the European Union; all the way to incitement and lies that are disseminated online – supposedly that the State Israel is harming the holy sites,” he said.

“These acts and lies fan the flames, spread hatred, create an atmosphere of violence, and eventually bring about a wave of terror.

“The State of Israel expects from you, Madam President, and from all the members of the European Union, to stand by it in the face of these dangerous phenomena, which fuel terror and murder and will never allow us to bring about a solution to the conflict. You have the power to influence and [protect] the younger generation from incitement in schools that is carried out with your money.”