Joe Biden. (AP Foto/Brennan Linsley, Dossier)
Joe Biden. (AP Photo/Brennan Linsley, File)

Nederlands + English

De VS proberen Israël te dwingen om te stoppen met het vervolgen van terroristen in Palestijnse enclaves in Judea en Samaria alsmede de voortgang van plannen voor nieuwe Joodse woningen in het gebied te stoppen.

Door United with Israel

Vooruitlopend op een gepland bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden in juli, oefent het Witte Huis druk uit op Israël om een reeks concessies te doen aan de Palestijnen.

Volgens Palestijnse bronnen, aangehaald door de Times of Israel, werden mededelingen overgebracht aan hoge Israëlische functionarissen tijdens vergaderingen van een bezoekende Amerikaanse delegatie. De groep heeft in de afgelopen week ook Palestijnse functionarissen ontmoet.

De concessies hebben naar verluidt betrekking op bouwplannen voor de Joodse stad Ma’ale Adumim, een bloeiende gemeenschap enkele kilometers ten oosten van Jeruzalem. De VS, vertegenwoordigd door assistent-staatssecretaris voor Nabije Oosten-aangelegenheden Barbara Leaf, wil dat Israël vier dagen na Biden’s reis een hoorzitting annuleert over de bouw van meer dan 3.400 nieuwe woningen voor Israëli’s in Ma’ale Adumim, .

De nieuwe woningen zijn hard nodig als gevolg van een woningnood in de Joodse staat.

Israëlische ambtenaren verwierpen de eis om de hoorzitting te annuleren.

Nog verontrustender is dat ambtenaren van de regering Biden ook druk uitoefenden op Israël om te stoppen met het uitvoeren van veiligheidsoperaties in Palestijnse steden. De IDF voert de invallen uit om terreurverdachten te arresteren en diegenen op te pakken die van plan zijn Israëlische burgers letsel toe te brengen.

Als gevolg van een brutale Palestijnse terreurgolf die de voorbije maanden 19 Israëli’s van het leven beroofde, is de IDF gedwongen om dergelijke veiligheidsoperaties in Judea en Samaria op te voeren.

“Israëlische ministers die Leaf ontmoette, weigerden zich ertoe te verbinden om de militaire operaties in [Judea en Samaria] te versoepelen, met de opmerking dat ze worden ondernomen op basis van veiligheidsnoodzaak,” meldde de Times, refererend aan opmerkingen van een Israëlische ambtenaar.

 

 

ENGLISH:

The U.S. is reportedly trying to force Israel to stop pursuing terrorists in Palestinian enclaves of Judea and Samaria and halt progress on plans for new Jewish homes in the area.

By United with Israel

Ahead of a planned visit from U.S. President Joe Biden in July, the White House is reportedly pressuring Israel to make a series of concessions to the Palestinians.

According to Palestinian sources quoted by the Times of Israel, messages were delivered to senior Israeli officials during meetings held by a visiting U.S. delegation. The group also met with Palestinian officials during the past week.

The concessions reportedly pertain to construction plans for the Jewish town of Ma’ale Adumim, a thriving community a few miles east of Jerusalem. The U.S., represented by Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs Barbara Leaf, wants Israel to cancel a hearing four days after Biden’s trip on construction of over 3,400 new homes for Israelis in Ma’ale Adumim, .

The new homes are desperately needed due to a housing crunch in the Jewish state.

Israeli officials reportedly rejected the demand to cancel the hearing.

Even more troubling, Biden administration officials also pressured Israel to stop carrying out security operations in Palestinian towns. The IDF conducts the raids to capture terror suspects and apprehend those planning to harm Israeli civilians.

Due to a brutal Palestinian terror wave that robbed 19 Israelis of their lives during the past few months, the IDF has been forced to ramp up such security operations in Judea and Samaria.

“Israeli ministers meeting Leaf declined to commit to ease military operations in [Judea and Samaria], saying they are launched based on security necessity,” reported the Times, citing comments from an Israeli official.