Noorse minister van Buitenlandse Zaken verdedigt besluit om waarschuwingslabels te plaatsen op Israëlische producten uit de zogenaamde “Bezette Gebieden

Bron: The Algmeiner

Op vrijdag heeft de Noorse minister van Buitenlandse Zaken Anniken Huitfeldt de aankondiging van haar land verdedigd dat goederen die worden ingevoerd uit de Westelijke Jordaanoever, de Golan Hoogvlakte en Oost-Jeruzalem dienovereenkomstig moeten worden gelabeld, wat de woede van de Israëlische regering heeft opgewekt.

“Noorse consumenten hebben het recht te weten of een product dat in Noorwegen wordt verkocht, geproduceerd is in Israël of in een door Israël bezet gebied,” verklaarde de Noorse minister van Buitenlandse Zaken Anniken Huitfeldt vrijdag in een e-mail aan het persagentschap NTB, naar aanleiding van het besluit van de regering om een etiketteringsbeleid in te voeren voor goederen die worden ingevoerd uit gebieden die na de oorlog van 1967 werden beschouwd als zijnde bezet door Israël.

De regering legde uit dat het besluit werd genomen in overeenstemming met een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2019, die vereist dat producten uit deze gebieden worden geëtiketteerd als afkomstig uit een “Israëlische nederzetting”. Volgens haar richtlijnen “moeten levensmiddelen die afkomstig zijn uit door Israël bezette gebieden worden gemarkeerd met het gebied waar het product vandaan komt, en dat het afkomstig is uit een Israëlische nederzetting als dat het geval is, met name wijn, olijfolie, fruit, groenten en aardappelen.”

Minister of Foreign Affairs Anniken Huitfeldt
(Labour Party)

Huitfeldt benadrukte dat het besluit niet betekende dat Noorwegen een boycot van Israël had goedgekeurd.

“Dit is in geen geval een boycot van Israël. Wij geloven dat boycot het verkeerde beleid is,” zei ze. “Noorwegen heeft een goede relatie met Israël. Dat zullen we blijven doen.”

Israël veroordeelde de stap, waarbij het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken beweerde dat het etiketteringsbesluit “niet zal bijdragen aan de bevordering van de Israëlisch-Palestijnse banden en een negatieve invloed zal hebben op de bilaterale betrekkingen tussen Israël en Noorwegen, evenals op de relevantie van Noorwegen bij het bevorderen van de betrekkingen tussen Israël en de Palestijnen.”

Noorwegen is weliswaar geen lid van de EU, maar neemt wel deel aan de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), die de economische integratie met het blok bevordert. Ter verdediging van het etiketteringsbesluit noemde Huitfeldt Denemarken, Finland en Zweden als drie EU-lidstaten die een soortgelijk beleid hadden ingevoerd met betrekking tot het etiketteren van Israëlische exportproducten.

In november 2021 voerde ook België een etiketteringsbeleid in om “te voorkomen dat consumenten worden misleid over het feit dat de Staat Israël in de betrokken gebieden aanwezig is als een bezettingsmacht en niet als een soevereine entiteit”. Als gevolg van dat besluit heeft de onderminister van Buitenlandse Zaken van Israël uit protest een reeks ontmoetingen met zijn ambtgenoten in Brussel afgezegd.

De Belgische stap “schaadt zowel Israëli’s als Palestijnen en is niet in overeenstemming met het Israëlische regeringsbeleid dat gericht is op het verbeteren van het Palestijnse leven en het versterken van de [Palestijnse Autoriteit] en het verbeteren van de betrekkingen van Israël met andere Europese landen,” zei het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken toen.

 

ENGLISH

Norwegian Foreign Minister Defends Decision to Place Warning Labels on Israeli Products from the called ‘Occupied Territories’

Source: The Algmeiner

Norway’s foreign minister has defended her country’s announcement on Friday that goods imported from the West Bank, the Golan Heights and eastern Jerusalem must be labeled accordingly, sparking the ire of the Israeli government.

“Norwegian consumers have the right to know whether a product sold in Norway is produced in Israel or in an area occupied by Israel,” Norwegian Foreign Minister Anniken Huitfeldt stated on Friday in an email to the NTB news agency, following the government’s decision to introduce a labeling policy for goods imported from areas considered to be under Israeli occupation following the 1967 war.

The government explained that the decision was taken in accordance with a European Court of Justice ruling in 2019 requiring products from these territories to be labeled as originating from an “Israeli settlement.” According to its guidelines, “foodstuffs originating in areas occupied by Israel must be marked with the area from which the product comes, and that it comes from an Israeli settlement if that is the case, especially wine, olive oil, fruit, vegetables and potatoes.”

Minister of Foreign Affairs Anniken Huitfeldt
(Labour Party)

Huitfeldt stressed that the decision did not mean that Norway had endorsed a boycott of Israel.

“This is by no means a boycott of Israel. We believe that boycott is the wrong policy,” she said. “Norway has a good relationship with Israel. We will continue to have that.”

Israel condemned the move, with the Israeli foreign ministry asserting that the labeling decision “will not contribute to the promotion of Israeli-Palestinian ties and will adversely affect bilateral relations between Israel and Norway, as well as Norway’s relevance in promoting relations between Israel and the Palestinians.”

While Norway is not a member of the EU, it is a participant in the European Free Trade Association (EFTA), which promotes economic integration with the bloc. Defending the labeling decision, Huitfeldt cited Denmark, Finland and Sweden as three EU member states which had introduced similar policies regarding the labeling of Israeli exports.

In Nov. 2021, Belgium also introduced a labeling policy to “prevent consumers from being misled as to the fact that the State of Israel is present in the territories concerned as an occupying power and not as a sovereign entity.” As a result of that decision, Israel’s deputy foreign minister canceled a round of meetings with his counterparts in Brussels in protest.

The Belgian move “harms Israelis and Palestinians alike and is inconsistent with Israeli government policy focused on improving Palestinian lives and strengthening the [Palestinian Authority] and improving Israel’s relations with other European countries,” the Israeli foreign ministry said at the time.