Nederlands + English

En gij zult uw stok opheffen en uw arm uitstrekken over de zee en haar splijten, zodat de Israëlieten op het droge de zee kunnen binnenmarcheren. Exodus 14:16 (De Israël BijbelTM)

Bron: Israel365News

Geïnspireerd door Canadese truckers heeft Israël nu ook zijn eigen Vrijheidskonvooi. Het rijdend konvooi zal plaatsvinden op maandag 14 februari. Het konvooi zal in de centrale regio beginnen en zich tegen de middag een weg banen naar Jeruzalem.

Op de officiële poster van het historische evenement zijn vrachtwagens afgebeeld die door de Rode Zee rijden, als symbool van een hedendaagse “Exodus” naar de vrijheid. De boodschap is duidelijk: zoals Mozes het Joodse volk uit de slavernij in Egypte naar de vrijheid in Israël leidde, zo zal ook dit konvooi naar Jeruzalem het volk van Israël naar de vrijheid leiden van enkele van ’s werelds strengste Covid mandaten.

Mandaten worden wereldwijd versoepeld. Zelfs CNN’s gezondheidsmedewerker Dr. Leana Wen heeft gezegd dat de “wetenschap is veranderd” over de mandaten en roept op tot afschaffing van alle overheidsmandaten. Aangezien het Israëlische konvooi op weg is naar Jeruzalem, zou dit de gebeurtenis kunnen zijn die de profetie van Jesaja doet ontvlammen, die spreekt over de naties die hun maskers afnemen van ‘deze berg’ in Israël:

En Hij zal op deze berg de lijkwade vernietigen die over de gezichten van alle volken is getrokken, en de bedekking die over alle volken is uitgespreid (Jesaja 25:7)

Een organisator van het Israëlische Vrijheidskonvooi die liever anoniem wilde blijven, sprak met Israel365 News en zei: “We begonnen met een Facebookgroep op vrijdag,” zei hij. “Er zijn momenteel meer dan 27.000 leden, en dat aantal groeit elke keer als ik FB check.”

“Elk voertuig kan lid worden,” zei hij. “We zullen beginnen met kleine bijeenkomsten op afzonderlijke locaties in het land om samen te komen in Jeruzalem om de regering te laten zien dat het volk deze mandaten niet meer zal accepteren.”

“Onze boodschap is dezelfde als die van de andere konvooien over de hele wereld. De regering moet volledig stoppen met alle beperkingen die verband houden met de pandemie. De regering moet stoppen met dit te classificeren als een nationale noodsituatie. Dit is de eerste fase van wat de regering moet doen.”

De groep doet geen uitspraken over medische procedures.

“Dit is een kwestie van overheid en vrijheid. Ieder moet zijn afwegingen maken bij de beslissing om al dan niet te vaccineren. Maar de regels over hoe te werken en hoe te reizen die aan het grote publiek worden opgelegd, moeten ophouden.”

 

ENGLISH:

And you lift up your rod and hold out your arm over the sea and split it, so that the Israelites may march into the sea on dry ground. Exodus 14:16 (The Israel BibleTM)

Source: Israel365News

Israel will have its own Freedom Convoy inspired by Canadian truckers. The convoy will take place on Monday, February 14. The convoy will begin in the central region and make its way to Jerusalem towards the afternoon.

The official poster of the historical event features trucks driving through the Red Sea, symbolizing a modern-day ‘Exodus’ to freedom. The message is clear: Just as Moses led the Jewish people out of slavery in Egypt to freedom in Israel, so too will this convoy to Jerusalem lead the people of Israel to freedom from some of the world’s strictest Covid mandates.

Mandates are being eased worldwide. Even CNN’s health contributor Dr. Leana Wen has said that the “science has changed” on masks and calling to abolish government all mandates. Since the Israeli convoy is heading to Jerusalem, it could be the event that sparks Isaiah’s prophecy, which speaks of the nations taking off their masks from ‘this mountain’ in Israel:

And He will destroy on this mount the shroud That is drawn over the faces of all the peoples And the covering that is spread over all the nations (Isaiah 25:7)

An organizer of the Israeli Freedom Convoy who preferred to remain anonymous spoke to Israel365 News, saying: “We began with a Facebook group on Friday,” he said. “There are currently over 27,000 members, and that number grows every time I check.”

“Any vehicle can join,” he said. “We will begin with small gatherings in separate locations around the country to join together in Jerusalem to show the government that the people will not accept these mandates anymore.”

“Our message is the same as the other convoys around the world. The government needs to stop entirely all of the restrictions related to the pandemic. The government must stop classifying this as a national emergency. This is the first stage of what the government must do.”

The group is not making any declarations regarding medical procedures.

“This is an issue of government and freedom. Each person should make their considerations when deciding whether to vaccinate. But the rules about how to work and how to travel that are enforced on the general public must end.”