De Joodse besnijdenisceremonie.
The Jewish circumcision ceremony.

Nederlands + English

De in Oekraïne geboren Armin Konn vervult eindelijk een religieus ritueel dat hem werd ontzegd vanwege de anti-joodse ideologie van de heersende communisten.

Door World Israel News

In een historische gebeurtenis die de aandacht heeft getrokken van de Joodse gemeenschap over de hele wereld, werd onlangs in Canada een 96-jarige man besneden, waarbij de Chabad-organisatie hem beschreef als de “oudste man sinds Abraham” die het eeuwenoude Joodse ritueel van de brit milah onderging.

De oudere man, Armin Konn, die in Oekraïne opgroeide in een Joodse familie, vervulde eindelijk een religieuze traditie die hem werd ontzegd vanwege de anti-Joodse ideologie van de toenmalige communisten.

Armin Konn werd geboren in Zhvil, Oekraïne, in 1926, in een periode waarin de communistische machthebbers de Joodse religie krachtig onderdrukten. Volgens het Jewish Russian Community Center of Ontario in Toronto besloten de ouders van Konn uit angst voor de veiligheid van hun zoon om hem niet te laten besnijden. Deze beslissing werd ingegeven door de onderdrukkende situatie die het voor Joodse gezinnen onveilig maakte om openlijk hun geloof te belijden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam Konn dienst in de luchtmacht van het Rode Leger. Zijn vliegtuig werd neergeschoten boven Litouwen, wat leidde tot zijn gevangenneming en daaropvolgende opsluiting in een Duits krijgsgevangenenkamp. Maar hij overleefde de rest van de oorlog en kwam na afloop van het conflict naar Canada.

De laatste jaren ontwikkelde Konn een sterkere band met de joodse gemeenschap van Toronto en begon hij gesprekken te voeren met rabbijnen en artsen over de betekenis van besnijdenis.

Op donderdag onderging Armin Konn in het Chabad’s Jewish Russian Community Center of Ontario de besnijdenisceremonie samen met de pasgeboren zoon van een plaatselijke rabbijn, Yisrael Zaltzman. Volgens de traditie kregen zowel de 96-jarige man als de acht dagen oude baby tijdens de ceremonie hun Joodse naam.

De Chabad-organisatie sprak haar bewondering uit voor de moed van Armin Konn en zijn inzet om weer in contact te komen met zijn Joodse afkomst. Zij erkenden dat hij nu een unieke positie in de geschiedenis inneemt als de “oudste man sinds Abraham” die een besnijdenis ondergaat, een praktijk die ongeveer 3700 jaar teruggaat tot de bijbelse figuur Abraham die op 99-jarige leeftijd van God het bevel kreeg zich te laten besnijden.

*****************************************

ENGLISH

Ukrainian-born Armin Konn finally fulfilled a religious ritual that was denied to him due to the anti-Jewish ideology of the ruling communists.

By World Israel News

In a historic event that has garnered attention from the Jewish community around the world, a 96-year-old man was recently circumcised in Canada, with the Chabad organization describing him as the “oldest man since Abraham” to undergo the age-old Jewish ritual of the brit milah.

The elderly man, Armin Konn, who grew up in Ukraine in a Jewish family, finally fulfilled a religious tradition that was denied to him due to the anti-Jewish ideology of the ruling communists at the time.

Armin Konn was born in Zhvil, Ukraine, in 1926 during a period when the communist rulers were actively suppressing the Jewish religion. According to the Jewish Russian Community Center of Ontario in Toronto, Konn’s parents, out of fear for their son’s safety, decided not to have him circumcised. This decision was driven by the oppressive atmosphere that made it unsafe for Jewish families to openly practice their faith.

During World War II, Konn enlisted in the Red Army’s Air Force. His aircraft was shot down over Lithuania, leading to his capture and subsequent imprisonment in a German POW camp. But he survived the remainder of the war and eventually made his way to Canada after the conflict ended.

In recent years, Konn developed a stronger connection to the Toronto Jewish community and began engaging in conversations with rabbis and doctors about the significance of circumcision.

On Thursday, at Chabad’s Jewish Russian Community Center of Ontario, Armin Konn underwent the circumcision ceremony alongside the newborn son of a local rabbi, Yisrael Zaltzman. The 96-year-old man and the eight-day-old baby were both given their Jewish names during the ceremony, as per tradition.

The Chabad organization expressed their admiration for Armin Konn’s bravery and commitment to reconnecting with his Jewish heritage. They acknowledged that he now holds a unique position in history as the “oldest man since Abraham” to undergo circumcision, a practice that traces its roots back approximately 3,700 years to the biblical figure Abraham commanded by God to be circumcised at the age of 99.