De vier zussen die als Lone Soldiers dienen in de IDF. (Yossi Zwecker/FIDF
The four sisters who serve as Lone Soldiers in the IDF. (Yossi Zwecker/FIDF)

Nederlands + English

“Het lijdt geen twijfel dat mijn zussen invloed hadden op mijn beslissing, maar het maakt waarschijnlijk ook deel uit van het DNA dat onze ouders ons hebben bijgebracht,” zei Y., de jongste zus van de familie die bij de IDF in dienst ging.

Door TPS

Een Joodse familie uit Boston schreef geschiedenis toen haar vierde en jongste dochter besloot om in de IDF te dienen als Lone Soldier naast haar drie oudere zussen. Volgens openbare gegevens is dit de eerste keer dat een familie uit de VS vier dochters tegelijk in dienst heeft.

Slechts enkele dagen nadat Israël zijn 74ste jaar van onafhankelijkheid vierde, meldde Y., 18, zich aan om te dienen, met de hulp van de Friends of the IDF (FIDF) – Nefesh B’Nefesh Lone Soldier Program. Y. maakt deel uit van de 45 Lone Soldiers uit Massachusetts die momenteel de staat Israël verdedigen.

Y.’s zussen, Kapitein A., 24, Luitenant O., 23, en Soldaat A., 20, dienen in prestigieuze posities in de IDF. Kapitein (Res.) A., de oudste van de vier zussen, is een actieve reservist in een elite-eenheid van de marine. Luitenant O., de tweede, heeft een pilotenopleiding voltooid en dient momenteel als piloot in het 120e squadron op de luchtmachtbasis Nevatim. Soldaat A., dient in de militaire band van het IDF.

“Het lijdt geen twijfel dat mijn zussen invloed hebben gehad op mijn beslissing, maar het maakt waarschijnlijk ook deel uit van het DNA dat onze ouders ons hebben bijgebracht,” legde Y uit. “De band tussen mijn familie en Israël was sterk en belangrijk voor onze manier van leven. Ik weet dat de dienst uitdagend zal zijn, maar ik kijk er naar uit.”

Op de vraag of hun ouders ook van plan waren Aliyah te maken, zeiden de zussen dat “ze eindelijk wat rust hebben, en zich weer een jong stel voelen. Er is geen reden om zich te haasten.”

De toewijding van de familie aan Israël gaat diep. Hun moeder is een werknemer van FIDF en heeft elk van haar dochters gesteund in haar individuele reis.

De ouder zijn van een Lone Soldier, om nog maar te zwijgen van vier, is niet gemakkelijk, maar het is niets vergeleken met hoe het is voor de jonge vrouw of man die verweg moet leven van hun familie en alles wat vertrouwd is,” zei de moeder.

“Ik ben zo trots dat onze meisjes hebben gehandeld naar hun overtuigingen, en hoewel de moeilijkheden realiteit zijn sinds mijn oudste dienst nam, heeft ons gezin een overvloed aan zorg en begeleiding ervaren van organisaties zoals FIDF, NBN en Garin Tzabar,” voegde ze eraan toe.

Noya Govrin, directeur van het FIDF – Nefesh B’Nefesh – Lone Soldiers Program, zei: “Deze vrouwen zijn zonder twijfel de ware belichaming van liefde voor ons vaderland, en zij zijn een bron van inspiratie en zionisme in zijn zuiverste vorm.”

“We zijn blij dat het aantal jonge mensen uit Noord-Amerika en de hele wereld die Aliyah wil maken en zich als vrijwilliger voor de IDF wil inzetten als lone soldiers, toeneemt. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat ze de alomvattende steun krijgen die ze nodig hebben, evenals het gevoel van thuis tijdens hun toegewijde dienst,” voegde ze eraan toe.

 

ENGLISH:

“There is no doubt that my sisters had an influence on my decision, but it is also probably part of the DNA our parents instilled in us,” said Y., the family’s youngest sister to join the IDF.

By TPS

A Jewish family from Boston made history when its fourth and youngest daughter decided to serve in the IDF as a Lone Soldier alongside her three older sisters. According to public records, this is the first time that a family from the U.S. has four daughters serving simultaneously.

Just a few days after Israel celebrated its 74th year of independence, Y., 18, enlisted to serve, with the assistance of the Friends of the IDF (FIDF) – Nefesh B’Nefesh Lone Soldier Program. Y. joins the 45 Massachusetts-based Lone Soldiers currently defending the State of Israel.

Y.’s sisters, Captain A., 24, Lieutenant O., 23, and Private A., 20, serve in prestigious positions in the IDF. Captain (Res.) A., the eldest of the four sisters, is an active reservist in an elite Navy unit. Lieutenant O., the second-born, completed a pilot’s course and currently serves as a pilot in the 120th squadron on the Nevatim Air Force base. Private A., serves in the IDF military band.

“There is no doubt that my sisters had an influence on my decision, but it is also probably part of the DNA our parents instilled in us,” explained Y. “The connection between my family and Israel was strong and significant to our way of life. I know that the service will be challenging, but I am looking forward to it.”

When asked if their parents were also planning to make Aliyah, the sisters said that “they finally have some quiet, and they feel like a young couple again. There’s no need to hurry.”

The family’s dedication to Israel runs deep. Their mother is an employee of FIDF and has supported each one of her daughters in her individual journey.

“Being the parent of a Lone Soldier, not to mention four, is not easy but it’s nothing compared to what it’s like for the young woman or man who is living away from their family and all that is familiar,” the mother said.

“I’m so proud that our girls acted on their beliefs, and while the difficulties have been real since my eldest enlisted, our family has experienced an abundance of care and guidance from organizations like FIDF, NBN and Garin Tzabar,” she added.

Noya Govrin, Director of the FIDF – Nefesh B’Nefesh – Lone Soldiers Program, said: “These women are without a doubt the true embodiment of love for our homeland, and they are a source of inspiration and Zionism in its purest form.”

“We are pleased that the number of young people from North America and around the world who want to make Aliyah and volunteer for the IDF as lone soldiers is growing. We are working hard to ensure that they are provided with the holistic support they need, as well as the feeling of home during their dedicated service,” she added.