Vernielde graven op de protestants-christelijke begraafplaats op de berg Sion
Vandalized graves at the Protestant Christian cemetery on Mount Zion

Nederlands + English

Lid van de christelijke gemeenschap zegt dat gewelddadige acties en onverdraagzaamheid tegen christenen zijn toegenomen in de stad.

Door Allisrael News – Nicole Jansezian

Meer dan 30 graven werden op 1 januari vernield op een protestants-christelijke begraafplaats op de berg Sion in Jeruzalem, wat lijkt op een religieuze haatmisdaad.

De ontheiliging van de graven werd vastgelegd op bewakingscamera’s en laat zien hoe twee jonge mannen die tefilin en keppels lijken te dragen een kruis van een van de graven duwen en een andere steen gebruiken om de graven kapot te slaan . De aanval vond plaats op klaarlichte dag, rond 15.30 uur op zondag.

Op de protestantse begraafplaats van Jeruzalem, gesticht in 1848, liggen de graven van christelijke pioniers uit de 19e eeuw, waaronder Conrad Schick en bisschop Samuel Gobat, beiden waren verbonden aan Christ Church, de iconische Anglicaanse kerk tegenover de Toren van David in de Oude Stad.

Gobat was meer dan 30 jaar bisschop in Jeruzalem en richtte een school op die nu het Jerusalem University College is, en een weeshuis op de berg Sion. Schick was een architect en archeoloog die modellen bouwde van de Tweede Tempel, waarvan er één te zien is in Christ Church.

Gobat heeft zelfs de begraafplaats gevestigd waar hij uiteindelijk samen met zijn vrouw werd begraven.

De politie onderzoekt de misdaad, maar heeft tot nu toe geen arrestaties gemeld.

Vernielde graven op de protestants-christelijke begraafplaats op de berg Sion.
Vandalized graves at the Protestant Christian cemetery on Mount Zion.

De vandalen braken kruisen, duwden grafstenen omver, vernielden iconografie en gooiden puin over de rand van de muur van de begraafplaats.

Aanvallen door extremistische Joden op Christenen, vooral geestelijken, komen vaak voor in de Oude Stad. Vorig jaar registreerden beveiligingscamera’s een niet-uitgelokte aanval door drie religieuze Joden op Armeense priesters in de buurt van de Jaffapoort. Een van de priesters moest opgenomen worden in het ziekenhuis.

Priesters melden ook vaak dat ze bespuugd zijn door religieuze Joden, wat meestal tot handgemeen leidt.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de ontheiliging.

“Deze daad is niet religieus of ethisch, en de daders moeten voor de rechter worden gebracht. De staat Israël heeft sinds de oprichting de vrijheid van aanbidding en religie gegarandeerd voor leden van elk geloof, en dat moet zo blijven’, zei de afdeling in een tweet.

Benjamin Pileggi, directeur communicatie van Christ Church, vertelde aan ALL ISRAEL NEWS dat er de afgelopen jaren een toename is geweest van gewelddadige acties en onverdraagzaamheid tegen Christenen in de stad.

“Hoe duidelijker je er als christen uitziet, hoe meer je het voelt”, zei hij. “Als kerk voel je natuurlijk of mensen buiten protesteren, of dat mensen video’s opnemen die nogal opruiend lijken. En dus voelen we zeker de spanning, een toename van antagonisme.

Als “een hybride gemeenschap” van Messiaanse Joden, Arabische Christenen, expats en buitenlanders, voelt de gemeenschap acuut de spanning, zei de leider van de Christ Church

Vernielde graven op de protestants-christelijke begraafplaats op de berg Sion

Terwijl Christ Church hoopt dat de daders voor het gerecht worden gebracht, zei Pileggi dat ze hopen dat het leidt tot een betere bescherming van minderheden in Jeruzalem en dat het een gelegenheid zal zijn om meer aan de weet te komen over hoe Christenen in het buitenland Israël steunen en antisemitisme bestrijden in hun eigen landen.

De Christ Church-medewerker zei ook dat hij hoopt dat dit incident zal bijdragen aan een bewustwording van wie deze mensen waren wier graven werden ontheiligd.

“Het is triest dat deze geschiedenis wordt vergeten, vooral door Joodse extremisten. Ze begrijpen de omvang of tragedie niet dat deze mensen (hier begraven) zionisten waren voordat veel joden zelf zelfs maar zionisten waren,” zei Pileggi. “Als ze eens zouden begrijpen wie deze mensen waren wiens graven ze ontheiligen, zouden ze het misschien niet doen.”

Ook Tag Meir, een Israëlische organisatie die daden van Joods religieus geweld bestrijdt, veroordeelde de aanval.

“De Israëlische politie heeft een bureau op de locatie gevestigd, dat er niet in is geslaagd herhaling van deze misdaden te voorkomen”, aldus de organisatie.

Yisca Harani, een Israëlische historicus die gespecialiseerd is in het Christendom, is van plan om steun in te zamelen voor het herstel van de begraafplaats en om vrijwilligers aan te trekken die zullen helpen bij het opruimen van de schade.

“Dit is een schade die ik me niet kan voorstellen”, vertelde ze woensdag aan ALL ISRAEL NEWS na een bezoek aan de begraafplaats.

Harani zei dat ze ook experts wil rekruteren die kunnen helpen met juridische kwesties en het behoud van deze eeuwenoude grafstenen.

 

Nicole Jansezian

Nicole Jansezian is de nieuwsredacteur voor zowel ALL ISRAEL NEWS als ALL ARAB NEWS en hoofdcorrespondent voor ALL ISRAEL NEWS

 

 

********************************

ENGLISH

Member of Christian community says violent actions, bigotry against Christians have increased in the city

By Allisrael News – Nicole Jansezian

More than 30 graves were vandalized at a Protestant Christian cemetery on Mount Zion in Jerusalem on Jan. 1 in what appears to be a religious hate crime.

The desecration of the graves was caught on surveillance cameras and shows two young men who appear to be wearing tefilin and kippas pushing a cross off one of the graves and using another stone to smash the tombs. The attack occurred in broad daylight, at around 3:30 p.m. on Sunday.

The Jerusalem Protestant Cemetery, founded in 1848, is home to the graves of 19th century Christian pioneers, including Conrad Schick and Bishop Samuel Gobat – both of whom were connected to Christ Church, the iconic Anglican church across from the Tower of David in the Old City.

Gobat was bishop in Jerusalem for more than 30 years and established a school that is now the Jerusalem University College and an orphanage on Mount Zion. Schick was an architect and archaeologist who built models of the Second Temple, one of which is on display at Christ Church.

Gobat even established the cemetery where he was eventually buried along with his wife.

Police are investigating the crime but so far have not reported any arrests.

Vandalized graves at the Protestant Christian cemetery on Mount Zion

The vandals broke crosses, pushed over headstones, smashed iconography and threw debris over the edge of the cemetery wall.

Attacks by extremist Jews on Christians, especially clergy, occur frequently in the Old City. Last year, security cameras caught an unprovoked attack by three religious Jews against Armenian priests near Jaffa Gate. One of the priests was hospitalized.

Priests also frequently report being spit at by religious Jews which usually leads to scuffles.

The Israeli Ministry of Foreign Affairs condemned the desecration.

“This act is neither religious nor ethical, and its perpetrators must be brought to justice. The State of Israel has guaranteed since its founding freedom of worship and religion for members of every faith, and will continue to be such a home,” the department said in a tweet.

Benjamin Pileggi, communications director of Christ Church, told ALL ISRAEL NEWS that there has been an increase of violent actions and bigotry in the past years against Christians in the city.

“The more overtly Christian you look, the more you feel it,” he said. “As a church, obviously, you feel it whether its people protesting outside, whether its people recording videos that seem quite inciting. And so we definitely feel the tension, a rise in antagonism.”

As “a hybrid community” of Messianic Jews, Arab Christians, expats and foreigners, the Christ Church leader said the community there feels the tension acutely.

Vandalized graves at the Protestant Christian cemetery on Mount Zion

While Christ Church is hoping to see the perpetrators brought to justice, Pileggi said they hope it leads to an increase in protection of minorities in Jerusalem and that it will be an opportunity to show learn more about how Christians overseas support Israel and fight anti-Semitism in their own countries.

The Christ Church employee also said he hopes this incident will contribute to a rise in awareness of the people whose graves were desecrated.

“It’s sad this history is forgotten, especially by Jewish extremists. They don’t grasp the magnitude or tragedy that these people (buried here) were Zionists before many Jews were even Zionists,” Pileggi said. “If they only understood who these people whose graves they are desecrating, maybe they wouldn’t do it.”

Also condemning the attack was Tag Meir, an Israeli organization that fights acts of Jewish religious violence.

“The Israel Police have established a station at the site, which has not succeeded in avoiding the recurrence of these crimes,” the organization said.

Yisca Harani, an Israeli historian who specializes in Christianity, is planning to raise support for restoring the cemetery and to bring volunteers who will help clean up the damage.

“This is a damage beyond my imagination,” she told ALL ISRAEL NEWS after a visit to the cemetery on Wednesday.

Harani said she also wants to recruit experts who can help with legal issues and preservation of these century-old gravestones.


Nicole Jansezian

Nicole Jansezian is the news editor for both ALL ISRAEL NEWS and ALL ARAB NEWS and senior correspondent for ALL ISRAEL NEWS