Nederlands + English

Dimona is een stad in de Negev. Daar wonen Albert en Esther Knoester, afkomstig uit Vlaardingen. Vanaf 2008 zijn zij daar om de Messiasbelijdende Joden te steunen, Albert is ouderling van een gemeente van Messiasbelijdende Joden in Bersheba.

Al langer tijd houden zij ook Bijbelstudies in het Ivriet in hun eigen woning.

Met steun van de Commissie Israël van de Hersteld Hervormde kerk en de stichting Steun Messiasbelijdende Joden is in Dimona een Inloophuis gerealiseerd. Daar willen Albert en Esther op een ongedwongen manier met bezoekers in gesprek komen. Zij laten hun liefde aan Israël zien en spreken over Israëls Messias Jezus.

Helaas moest het inloophuis gesloten worden vanwege acties van (ultra)orthodoxe Joden. Door alle publiciteit die hierdoor ontstond, kregen Albert en Esther echter juist  veel gelegenheid om met mensen te spreken over hun motieven en over Jezus de Messias. God heeft deze tegenvaller ten goede gekeerd. Er kwam veel publiciteit en zelfs van de ‘gewone Israëli’ ondervonden ze vaak steun! De Heere heeft gebeden verhoord en inmiddels is het inloophuis weer geopend.

Esther en Albert Knoester

Albert en Esther aan het woord:

Na de heftige ziekte van Albert zijn we nog elke dag dankbaar voor het feit dat hij zijn werk weer kan en mag doen. We weten ons nog meer afhankelijk van Hem die ons met kracht omgordt en onze weg effent. Onze taak richt zich hoofdzakelijk op drie dingen: het “runnen” van het inloophuis, het leiding geven aan de kleine Gemeente bij ons thuis en het deel uitmaken van het leiderschapsteam van de Hebreeuws sprekende Gemeente in Beersheva.

Inloophuis
Het inloophuis is gemiddeld 4x per week open. Steeds meer mensen lopen zo nu en dan eens binnen om een praatje. Mensen, die in het verleden alleen maar langs het inloophuis liepen, komen nu binnen voor een praatje. Ook Joden die zeggen atheïst te zijn, zijn regelmatige bezoekers van het inloophuis. En zij komen ook steeds weer terug.

Verhalen
In het inloophuis komen heel wat verhalen los.
Gelukkig zijn er steeds meer mensen die in plaats van over ons te spreken met ons spreken. En dat maakt voor velen een wereld van verschil: Een echtpaar kwam binnen en dronk koffie. We hadden een goed gesprek. Aan het eind van het gesprek zei één van hen: ”Ze (de rabbijnen) hadden ons verteld dat jullie vreselijke mensen waren, maar hier zien we het tegenovergestelde, jullie zijn juist anasjiem nechmadiem = lieve/aardige mensen.

Groepen
We mochten de afgelopen weken voor een aantal christelijke groepen over ons werk vertellen in de hotels waar ze verbleven, o.a. Jeruzalem en de Dode Zee.
Ook steeds meer groepen uit Nederland weten het Inloophuis te vinden. Grote groepen en kleinere. Nu is men toerisme in Dimona helemaal niet gewend, dus ook dat geeft af en toe de nodige (positieve) reuring. Zo bestelden we voor een groep uit Nederland ongeveer 30 broodjes falafel bij de buurman aan de overkant. Dit is waarschijnlijk nog nooit vertoond.

Nachalat Yeshua
Ook mochten we het werk in de Gemeente “Nachalat Yeshua” weer oppakken. We vinden het een voorrecht om ook deze Gemeente te mogen dienen. Vooral in de “bediening van het Woord” voelt Albert zich altijd in zijn element.

Samenkomsten thuis
Sinds een aantal weken worden er bij ons thuis samenkomsten gehouden op Sabbat. Met een aantal families vormen we een huisgemeente. We zijn begonnen met een serie uit de Efeze brief.
Regelmatig vergaderen we met een aantal broeders bij ons thuis.
De Gemeente bij ons aan huis is een “teer plantje”. Wij zijn er ons van bewust, dat wij kunnen planten, water kunnen geven, maar dat we voor de groei afhankelijk zijn van de Heere, Die uiteindelijk de wasdom geeft.

***********************************

Contact https://commissie-israel.nl
https://commissie-israel.nl/contact/

***********************************
ENGLISH:

Dimona is a town in the Negev. Albert and Esther Knoester, from Vlaardingen, live there. Since 2008 they are there to support the Messianic Jews, Albert is elder of a congregation of Messianic Jews in Bersheba.

For some time now they have also been holding Bible studies in Ivrit in their own home.

With the support of the Israel Committee of the Dutch Reformed Church and the foundation Steun Messiasbelijdende Joden, a home for the homeless has been built in Dimona. There Albert and Esther want to have a casual conversation with visitors. They show their love for Israel and speak about Israel’s Messiah Jesus.

Unfortunately the open house had to be closed because of actions by (ultra) orthodox Jews. However, because of all the publicity this created, Albert and Esther actually had many opportunities to speak to people about their motives and about Jesus the Messiah. God turned this setback for the better. There was a lot of publicity and even from “ordinary Israelis” they often experienced support! The Lord has answered prayers and the open house is now open again.

Esther and Albert Knoester

Albert and Esther speak:

After Albert’s serious illness we are still thankful every day that he can and may do his work again. We know ourselves to be even more dependent on Him who girds us with strength and paves our way. Our task mainly focuses on three things: “running” the drop-in house, leading the small Congregation at our home and being part of the leadership team of the Hebrew-speaking Congregation in Beersheva.

Walk-in House
The drop-in house is open an average of 4 times a week. More and more people walk in for a chat every now and then. People who used to just walk by the open house are now coming in for a chat. Even Jews who say they are atheists are regular visitors to the drop-in center. And they also come back again and again.

Stories
Many stories are told in the open house.
Fortunately, there are more and more people who, instead of speaking about us, speak to us. And that makes a world of difference for many: A married couple came in and had coffee. We had a good conversation. At the end of the conversation, one of them said, “They (the rabbis) had told us that you were terrible people, but here we see the opposite, you are actually anashim nechmadim = sweet/kind people.

Groups
The past few weeks we were allowed to tell about our work for a number of Christian groups in the hotels where they stayed, including Jerusalem and the Dead Sea.
Also more and more groups from the Netherlands know how to find the Inloohuis. Large groups and smaller ones. Nowadays people in Dimona are not used to tourism, so now and then this also causes the necessary (positive) commotion. For example, we ordered about 30 falafel sandwiches for a group from the Netherlands from the neighbor across the street. This has probably never been seen before.

Nachalat Yeshua
We could also pick up the work in the Congregation “Nachalat Yeshua”. We find it a privilege to serve this congregation. Especially in the “ministry of the Word” Albert always feels in his element.

Meetings at home
Since a few weeks we have Sabbath meetings at home. With a number of families we form a home congregation. We started with a series from the Ephesian letter.
Regularly we meet with a number of brethren at our home.
The home church is a “tender plant”. We are aware that we can plant and water, but that we are dependent on the Lord for growth, Who ultimately gives the growth.