Eslam Froukh, de terrorist die op 23 november de dodelijke dubbele bomaanslagen in Jeruzalem pleegde, komt aan voor een hoorzitting bij de rechtbank voor magistraten in Jeruzalem,  Eslam Froukh, the terrorist who committed the deadly bomb attack in Jerusalem a month ago, arrives for a court hearing at the Magistrate’s Court in Jerusalem, December 27, 2022. Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Nederlands + English

Zesentwintigjarige ingenieursstudent uit Oost-Jeruzalem downloadde islamistisch materiaal en instructies voor het maken van bommen vanaf het internet.

Door Lauren Marcus, World Israel News

De dader achter de dodelijke twee bomaanslagen op bushaltes in Jeruzalem eind november is gearresteerd door de Shin Bet, zei het veiligheidsagentschap dinsdag in een verklaring.

De Shin Bet noemde de 26-jarige Islam Faroukh, een inwoner van de Oost-Jeruzalemse wijk Kfar Aqab, die Israëlische verblijfsrechten heeft, als de terrorist die verantwoordelijk was voor de bomaanslagen, waarbij een 17-jarige Israëlisch-Canadese burger   en een 50-jarige vader van zes kinderen, die vanuit Ethiopië naar Israël was geëmigreerd, werden gedood.

Nog eens 18 mensen raakten bij de aanslagen gewond.

Faroukh zou trouw hebben gezworen aan de terreurgroep ISIS en materiaal hebben gedownload dat verband houdt met de radicale islamitische ideologie, en zou alleen hebben gehandeld.

Als pas afgestudeerde ingenieur aan een Israëlische onderwijsinstelling maakte Faroukh de bommen op basis van instructies die hij online vond.

De Shin Bet zei Faroukh te hebben geïdentificeerd aan de hand van door hem achtergelaten vingerafdrukken, die werden gevonden op de explosieven die bij de ingang van Jeruzalem en op het kruispunt Ramot tot ontploffing werden gebracht.

Een door Faroukh in Jeruzalem geplaatste extra bom, die hij wilde activeren zodra de veiligheidstroepen op de plaats van de aanslag zouden aankomen, kwam door een technisch mankement niet tot ontploffing.

Naar verluidt plande hij de aanslag weken van tevoren en stippelde hij een route uit waarbij hij om 6 uur ’s ochtends op een elektrische scooter de plaats van de bomaanslagen bereikte.

Faroukh vluchtte vervolgens naar een grot in de woestijn van Judea, waar hij zich had omgekleed en voedsel, water en wapens had opgeslagen.

De Shin Bet en de Israëlische politie ontdekten nog meer explosieven in de grot, wat erop wijst dat Faroukh van plan was nog meer aanslagen te plegen.

Tijdens het Shin Bet verhoor zei Faroukh dat “Islamitische ideologie” zijn motivatie voor de aanslag was. Hij toonde geen berouw, zei de veiligheidsdienst.

“Ik prijs de ISA, de Israëlische politie, de IDF en alle veiligheidstroepen voor hun onderzoek, dat heeft geleid tot de aanhouding van deze terrorist,” zei demissionair premier Yair Lapid in een verklaring.

“Wij zullen terrorisme blijven bestrijden en terroristen en degenen die hen sturen met de grootst mogelijke middelen van de wet aanpakken. De staat Israël zal zijn uiterste best doen om zijn burgers veiligheid te bieden.

“Ik betuig namens mijzelf en namens de regering van Israël mijn deelneming aan de families van de jonge Aryeh Shechopek en Tadasa Tashume, die bij de dubbele bomaanslag werden vermoord, moge hun herinnering tot zegen zijn.”

Terwijl de Shin Bet Faroukh opspoorde, vernam zij dat een goede vriend van hem een grote zelfmoordaanslag beraamde op het Centraal Busstation van Jeruzalem.

Hamed Othman, 23, werd enkele weken geleden gearresteerd en vandaag aangeklaagd voor dat complot.

Twee Amerikaanse burgers die in Israël wonen, waaronder een hoogleraar internationaal recht, die radicale

Twee Amerikaanse burgers die in Israël wonen, waaronder een professor internationaal recht, die radicaal islamistisch materiaal met Othman deelden, werden in de loop van het onderzoek gearresteerd en ondervraagd.

Beiden zijn uitgezet naar de VS, zei de Shin Bet in een verklaring.

Op maandag kondigde de Shin Bet aan dat het nog een bomaanslag had verijdeld en vier leden van een terreurcel die banden heeft met de Al-Aqsa Martelaren Brigade had gearresteerd.

 

**********************************************

ENGLISH

Twenty-six-year-old engineering student from eastern Jerusalem downloaded Islamist material and bomb-making instructions from the internet.

By Lauren Marcus, World Israel News

The perpetrator behind the deadly twin bombing attacks at Jerusalem bus stops in late November has been arrested by the Shin Bet, the security agency said in a statement on Tuesday.

The Shin Bet named 26-year-old Islam Faroukh, a native of the eastern Jerusalem neighborhood Kfar Aqab who holds Israeli residency rights, as the terrorist responsible for the bombings, which killed a 17-year-old dual Israeli-Canadian citizen and a 50-year-old father of six who had immigrated to Israel from Ethiopia.

An additional 18 people were wounded in the attacks.

Faroukh had reportedly pledged allegiance to the ISIS terror group and downloaded materials affiliated with radical Islamic ideology, and is believed to have acted alone.

A recent graduate in engineering from an Israeli educational institution, Faroukh created the bombs based on instructions he found online.

The Shin Bet said it had identified Faroukh by fingerprints he had left behind, which were found on the explosive devices detonated near the entrance to Jerusalem and at the Ramot junction.

An additional bomb in Jerusalem planted by Faroukh, which he planned to activate once security forces arrived at the scene of the bombing, failed to detonate due to a technical malfunction.

He reportedly planned out the attack for weeks in advance, plotting a route which saw him reach the scenes of the bombings on an electric scooter at 6 a.m.

Faroukh then fled to a cave in the Judean Desert, where he had prepared a change of clothes and stored food, water, and weapons.

The Shin Bet and Israeli police discovered additional explosive material in the cave, suggesting that Faroukh intended to carry out additional attacks.

During the Shin Bet interrogation, Faroukh said “Islamic ideology” was his motivation for the attack. He did not express remorse, the security agency said.

“I commend the ISA, the Israel Police, the IDF and all the security forces for their investigation that led to the apprehending of this terrorist,” said outgoing Prime Minister Yair Lapid in a statement.

“We will continue to fight terrorism and deal with terrorists and those who dispatch them to the fullest extent of the law. The State of Israel will do its utmost to deliver security for its citizens.

“I send condolences, on my behalf and on behalf of the Government of Israel, to the families of young Aryeh Shechopek and Tadasa Tashume, who were murdered in the double bombing, may their memories be for a blessing.”

While the Shin Bet was tracking down Faroukh, they learned that a close friend of his was plotting a major suicide bombing attack at Jerusalem’s Central Bus Station.

Hamed Othman, 23, was arrested several weeks ago and charged today for that plot.

Two American citizens living in Israel, including an international law professor, who shared radical Islamist material with Othman were arrested and interrogated during the course of the investigation.

Both have been deported to the U.S., the Shin Bet said in a statement.

On Monday, the Shin Bet announced that it had foiled an additional bombing plot and arrested four members of a terror cell associated with the Al-Aqsa Martyrs’ Brigade.