Opposition leader Yair Lapid speaks during a faction meeting at the Knesset, Dec. 5, 2022. (Olivier Fitoussi/
Flash90)

Nederlands + English

Orthodoxe Joodse organisatie waarschuwt dat “opruiende retoriek” van Lapid de delegitimatie (= Zwart maken, naar beneden halen) van Israël vergroot, het vuur van antisemitisme aanwakkert en Joodse gemeenschappen in de diaspora in gevaar brengt.

Door World Israel News

Hoge Amerikaanse orthodoxe Joodse leiders hebben een open brief geschreven waarin zij oppositieleider Yair Lapid hekelen en zeggen dat de politicus probeert de Israëlische regering te ondermijnen terwijl hij door de VS rondreist en wordt ontvangen door Amerikaans-Joodse groepen.

In een op dinsdag gepubliceerde brief over de recente opmerkingen van Lapid aan de Jewish Federations of America, schreven Am Echad co-voorzitters Shlomo Werdiger en Dr. Irving Lebovics dat het parlementslid de kloof tussen het diaspora Jodendom en de Staat Israël vergroot, en het vuur van delegitimatie van Israël en antisemitisme aanwakkert.

Werdiger en Lebovics spraken hun “ernstige bezorgdheid” uit over de opmerkingen van Lapid die premier Benjamin Netanyahu en de wetgeving inzake gerechtelijke hervorming de schuld geeft van de spanningen met de regering Biden, alsook over Lapid’s karakterisering van de huidige regering als racistisch en extremistisch.

“Als een organisatie gewijd aan het versterken van de relatie tussen Israël en het Diaspora Jodendom, zien wij deze opmerkingen als het zaaien van tweedracht en het delegitimeren van niet alleen de huidige Israëlische regering, maar Israël zelf in de ogen van de wereld, zowel Joods als niet,” luidt de brief.

“As an organization devoted to strengthening the relationship between Israel and Diaspora Jewry, we see these comments as not just the current Israeli government, but Israel itself in the eyes of the world, both Jewish and not,” the letter reads.

“In uw rol als hoofd van de oppositie heeft u het recht en de plicht om kritiek te leveren op de regering. Maar dat geldt niet voor het ondermijnen van de regering buiten de grenzen van Israël, het oproepen van Diaspora-joden om de regering tegen te werken, en het drijven van een wig tussen Israël en Joden over de hele wereld,” vervolgt de brief.

Zij verwijzen naar de opmerkingen van Lapid aan Amerikaanse Joden, waarin hij beschuldigde dat de huidige rechtse regering “de meest extremistische in de geschiedenis is … die schade toebrengt aan de veiligheid, de economie, de sociale cohesie en de betrekkingen met het Diaspora Jodendom.”

In werkelijkheid, schreven zij, wordt de rechtse regering gesteund door de meerderheid van de Israëlische kiezers, en de oproep van Lapid aan de Amerikaanse Joden om “in opstand te komen om Israël te beschermen tegen zijn eigen leiderschap” is in wezen een oproep tot “ondermijning van de Israëlische democratie.”

De leiders merkten op dat “wanneer dergelijke verklaringen de mainstream media bereiken, zij Israël zelf delegitimeren, en bij uitbreiding een reëel gevaar vormen voor de veiligheid van de diasporagemeenschappen. Wanneer u terugkeert naar Israël, zullen wij in de diaspora geconfronteerd worden met de mogelijke gevolgen van nog meer antisemitisme, gevoed door uw woorden.”

De brief werd afgesloten met een oproep aan Lapid om zich voortaan te onthouden van “schadelijke, opruiende retoriek tegen Israël en zijn regering”. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

******************************

ENGLISH

Orthodox Jewish organization warns that “inflammatory rhetoric” from Lapid increases delegitimization of Israel, fans the flames of antisemitism, and endangers Diaspora Jewish communities.

By World Israel News 

Senior American Orthodox Jewish leaders penned an open letter blasting Opposition Leader Yair Lapid, saying that the politician is attempting to undermine the Israeli government as he tours the U.S. and is hosted by American Jewish groups.

In a letter published on Tuesday addressing Lapid’s recent comments to the Jewish Federations of America, Am Echad co-chairs Shlomo Werdiger and Dr. Irving Lebovics wrote that the lawmaker is worsening the rift between diaspora Jewry and the State of Israel, as well as fanning the flames of delegitimization of Israel and antisemitism.

Werdiger and Lebovics expressed their “grave concerns” with Lapid’s remarks blaming Prime Minister Benjamin Netanyahu and the judicial overhaul legislation as the cause for tensions with the Biden administration, as well as Lapid’s characterization of the current government as racist and extremist.

“As an organization devoted to strengthening the relationship between Israel and Diaspora Jewry, we see these comments as sowing discord and delegitimizing not just the current Israeli government, but Israel itself in the eyes of the world, both Jewish and not,” the letter reads.

“In your role as the Head of the Opposition, you are both entitled and required to critique the government. However, that does not extend to undermining the government outside the borders of Israel, calling on Diaspora Jews to counter the government, and driving a wedge between Israel and Jews around the world,” it continued.

They reference Lapid’s comments to American Jews, in which he charged that the current right-wing government is “the most extremist in history … causing damage to security, economy, social cohesion, and relations with Diaspora Jewry.”

In reality, they wrote, the right-wing government is supported by the majority of Israeli voters, and Lapid’s call for American Jews to “get up in arms to protect Israel from its own leadership” is essentially a call for undermining Israeli democracy.”

The leaders noted that “when such statements move into mainstream media, they delegitimize Israel itself, and by extension pose real danger to the safety of Diaspora communities. When you go back to Israel, we in the Diaspora will face the potential consequences of even more antisemitism, powered by your words.”

The letter concluded with a call urging Lapid to refrain from “damaging, inflammatory rhetoric against Israel and its government” moving forward.